Stukjes voor stille tijd over het thema: het Woord, Daniëlkamp 2012

Dag 1: Het Woord. Lezen: Joh. 1:6-14. De komende dagen willen wij stilstaan bij de apostel Johannes. Hij is gezonden om van het Woord te getuigen. Het Woord is Christus. Door dit Woord heeft God de wereld gemaakt (vs. 10). Maar de mensen willen niks meer met hun Schepper te maken hebben. Jij zou nooit op kamp gaan als je wist dat de mensen die je zou tegenkomen, je niet zouden mogen. Christus kwam naar deze aarde. Om vijanden en zondaren te redden. Heb jij Zijn heerlijkheid (vs. 14) al ‘gezien’ door het geloof? 

Dag 2: Het Woord horen. Lezen: Joh. 5:24-25. Gisteren hebben we gelezen dat Christus het Woord is. Waarom is het belangrijk om dit te weten? Daar geeft de Bijbel antwoord op vanmorgen. ‘Voorwaar, voorwaar’. In het Grieks staat er: ‘Amen, amen’. Het zal zeker waar zijn dat wie Jezus hoort en in Zijn Vader gelooft, het eeuwige leven zal krijgen. Dit hebben we nodig: een horend oor en een gelovig hart. Christus’ stem brengt leven. Ben jij ook zo doof van nature? Hoort het Evangelie: de doden zullen horen en leven! Net als bij de schepping, is Christus’ stem vol leven. Ben jij al op zoek naar Zijn stem? 

Dag 3: Het Woord begrijpen. Lezen: Joh. 3:1-6. Gisteren hebben we gelezen dat geestelijke doden door het levendmakende Woord worden opgewekt. Dit noemen we ook wel de wedergeboorte. Door de aardse geboorte hebben we de natuur van onze ouders. Door de hemelse geboorte krijgen we de natuur van Gods Geest (vs. 6). Pas dan kunnen we het Woord ten volle begrijpen. Dat gold ook voor Nicodemus. Hij was een godsdienstig man. En toch begreep hij niet wie Jezus was. Hij noemt Hem leraar in plaats van God. Begrijpen wij wel Wie Jezus is? Wie kan ons helpen het Woord te begrijpen? 

Dag 4: Het Woord spreken. Lezen: Joh. 16:5-13. Wie wedergeboren is, krijgt liefde voor Christus. Zijn discipelen hadden dat ook. Ze zijn bedroefd dat hun geliefde Zaligmaker teruggaat naar Zijn Vader. Toch is het beter zo. Tijdens Jezus’ leven op aarde kon Hij maar op één plek tegelijk zijn. Na de hemelvaart zal de Heilige Geest met Pinksteren worden uitgestort. De Heilige Geest heeft het werk van Jezus op aarde voortgezet. Daarom hebben we zelfs in Nederland een kerk(!) Waarvan overtuigt de Heilige Geest de wereld? (zie vs. 8) Waarom is dat zo belangrijk denk je? 

Dag 5: Het Woord liefhebben. Lezen: 1 Joh. 5:1-5. Christus is het Woord. Dit Woord kan dode zondaren tot leven wekken. Dat noemen we de wedergeboorte. Maar hoe weet je nu of je een kind van God bent geworden? Daar geeft de Bijbel een helder antwoord op! God is liefde. En wie uit God geboren is heeft liefde tot Hem en de naaste. Het is deze liefde die de Emmaüsgangers deed uitroepen: ‘Was ons hart niet brandende in ons?!’ Herken je deze warme gloed of is je hart nog koud? 

Dag 6: Het Woord volgen. Lezen: Joh. 21:20-25. Het Woord is Christus. Christus is vanuit de hoge hemel afgedaald naar ons mensen. Ook tijdens onze vakantie mogen we over dit wonder nadenken. De Heere wil ons veel meer schenken dan een weekje rust. Wie in Hem gelooft zal straks de eeuwige rust ontvangen. Dan hoef je nooit meer te zondigen en mag je met heel je hart Hem grootmaken. Wat een heerlijk vooruitzicht! Zover is het nog niet. Voor nu klinkt het bevel van Christus: Volg gij Mij. Denk nog eens terug aan dit bevel als je straks weer naar school gaat. Dan kan niet zonder dit gebed: ‘Heere, wilt U mij dan voorgaan?’ 

Dag 7: Het Woord ontmoeten. Lezen: Openbaring 1:18. Gisteren hebben we gelezen dat Jezus ons beveelt Hem te volgen. Is dat altijd gemakkelijk? Nee. Het bracht Johannes op Patmos, een eiland waar gevangenen naartoe werden verbannen. Daar zat de hoogbejaarde Johannes. De meeste van zijn medediscipelen zijn al gedood en zijn geliefde Zaligmaker is opgevaren naar de hemel. Toch zoekt de Heere Jezus hem op. Johannes mocht het Woord ontmoeten. Ook wij zullen eens oog in oog met staan met Koning Jezus. Zonder een nieuw hart kan dit niet. Met een nieuw hart horen wij: Genade zij u en vrede. Wat een wonder! Hoe dat kan? Zalig is hij, die het Woord leest, hoort en bewaart.