Posts

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Vaderschap

Vaderschap
Het krijgen van kinderen is een grote zegen van God en allerminst vanzelfsprekend. De man die vader mag worden krijgt een taak en een verantwoordelijkheid die hij in eigen kracht niet kan volbrengen.

Wat is het verband?

Geslachtsregister
Lees Mattheüs 1

In Mattheüs 1 wordt de stamboom van de Heere Jezus weergegeven. Het valt op dat de Heere Jezus eerst de Zoon van David wordt genoemd en pas daarna de Zoon van Abraham, terwijl Abraham eerder leefde dan David (Mat. 1:1). De evangelist Mattheüs benadrukt hiermee dat de Heere Jezus de beloofde grote Zoon van David is (2 Sam. 7:12-16). Aan dit koninklijk geslacht wilde de Heere Jezus Zijn heilige Naam verbinden. Een geslacht wat bestond uit zondaren, heidenen en mensen die naar de maatstaven van deze wereld niets voorstelden (Mat. 1:5-6). Tot en met de naam Jakob staat dat er zonen ontvangen werden. Van de Heere Jezus wordt verteld dat Hij uit Maria geboren werd. Dit duidt op de bijzondere ontvangenis van de Zaligmaker (Luk. 1:26-35)…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Gezag

Gezag
Volgens velen heeft de Nederlandse cultuur te kampen met een ‘gezagscrisis’. Naar ouders, leraren, predikanten en andere gezagsdragers wordt niet zonder meer geluisterd, laat staan dat ze gehoorzaamd worden. En dat terwijl gezagsstructuren een gave van God zijn tot heil en bescherming van de maatschappij. 

Wat is het verband?

De bron van gezag
Lees Spreuken 29

Nadat de HEERE de hemel en de aarde geschapen had, heeft Hij orde in de chaos gebracht (Gen. 1:1-2). Deze orde is ook terug te zien in de gezagsstructuren die de Heere in Zijn wijsheid aan de schepping in het algemeen en aan de mens in het bijzonder heeft gegeven (Rom. 13). Met gezag (of autoriteit) wordt de macht van een persoon of organisatie bedoeld om een andere persoon of groep te leiden. De Bijbel geeft duidelijke richtlijnen als het gaat om autoriteit binnen de kring van het gezin, de overheid, de werkkring en de kerk (Ex. 20:12, Kol. 3:18-25). Waar aan gezag getornd wordt, komt wanorde en anarchie. De droevige realite…

Job en het lijden

Afbeelding
Het probleem van het lijden Elke goede theodicee moet deze test kunnen doorstaan: kan het een rouwdragende vertroosten op de begraafplaats?[1]   Josiah Royce
Door de zondeval is lijden voor elk mens een realiteit geworden. Men kan dit lijden op verschillende manieren ervaren, namelijk als slachtoffer, als getuige en als veroorzaker. Deze realiteit van het lijden stelt de mens voor de vraag hoe men hiermee om dient te gaan. Als wij nadenken over het probleem van het kwaad, gebruiken wij de term ‘theodicee’.[2] Dit woord is een samentrekking van de woorden theos (God) en dikè (rechtvaardigheid). Deze term heeft twee betekenissen: 1. De filosofische studie van de relatie tussen God en het kwaad. 2. De verdediging van de rechtvaardigheid van God in het licht van het kwaad in Gods schepping.
Het probleem van het kwaad komt voort uit de spanning tussen Gods goedheid en almacht enerzijds en het bestaan van het kwaad anderzijds. Het christendom heeft altijd beleden dat God goed is en dat Hij…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Zelfbeheersing

Zelfbeheersing
De huidige cultuur wordt wel getypeerd als een ‘fastfoodcultuur’. De consument wil op elk moment en overal toegang toe hebben. Wachten is geen optie. Hoewel de consumptiedrang blijvende schade aanricht in de schepping wordt zelfbeheersing maar weinig gepromoot. 

Wat is het verband?

Een speelbal van lusten en verlangens
Lees Genesis 25:24-34

Het leven van Ezau laat pijnlijk zien waar een leven zonder zelfbeheersing op uit loopt. Hoewel hij een sterk man was die voor niemand opzij ging, was Ezau een speelbal van zijn lusten en verlangens. Geen prijs was te hoog, zolang hij maar kreeg wat hij wilde. Wachten was geen optie. Zo ook na een dag jagen in het veld. Ezau was moe en hij wilde maar één ding: eten. Als Ezau ruggengraat had getoond, had hij zelf eten bereid, maar hij koos voor de weg met de minste weerstand. Hij at wat Jakob hem gaf en verkocht zijn eerstgeboorterecht. Om deze reden wordt Ezau in de Hebreeënbrief een hoereerder en een onheilige genoemd (12:16). Ezau’s ge…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Woorden

Woorden
‘Let op je woorden’. Deze wijze raad geldt niet alleen voor kleine kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is niet om het even wat iemand zegt of niet zegt! Ook op het terrein van woorden roept Gods Woord op om naar wijsheid te zoeken.  

Wat is het verband?

De kracht van woorden
Lees Spreuken 17:27-28

Het juiste gebruik van de tong is het belangrijkste thema van het Bijbelboek Spreuken. Ongeveer negentig afzonderlijke Spreuken gaan over de kracht van woorden en de noodzaak om de tong onder controle te houden. ‘Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten’ (Spr. 18:21). Woorden zijn krachtig en kunnen mensen opbouwen of afbreken (Spr. 12:25). Niet voor niets worden woorden vergeleken met honing en met een zwaard (Spr. 12:18, 16:24). In deze gevallen wereld worden mensen dagelijks beschadigd door een verkeerd gebruik van woorden (Jak. 3). Onterechte kritiek, schelden, roddel en laster kunnen iemand voor het leven beschadigen (Spr. …

À Brakelkring, avond 5

Door: M.H. van Wolfswinkel-van As

Tijdens deze kringavond hopen we stil te staan bij de hoofdstukken 11 tot en met 14 van deel I van de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel.

Hoofdstuk 11 Van de voorzienigheid van God
Onder de voorzienigheid wordt verstaan ‘de uitvoering van dat (Gods onveranderlijk) besluit, de daadwerkelijke voorzorg en beschikking’. In de Bijbel ook wel genoemd ordinantie of verordening, Gods weg, Gods hand, Gods voorzorg e.a..

De HC beschrijft de voorzienigheid heel mooi en duidelijk in zondag 10. À Brakel licht enkele facetten uit deze omschrijving toe in zijn uitwerking van dit onderwerp:

‘Het is een kracht van God’: ‘Jezus, bekennende (…) de kracht die van Hem uitgegaan was’ (Mark. 5:30).

‘Het is een almachtige kracht’: Als men alles om zich heen goed bekijkt, ‘dan zal men zich in verwondering verliezen over de oneindigheid van de kracht en wijsheid van God, waardoor dat alles onderhouden en geregeerd wordt’. 

‘Het is een alomtegenwoordige kracht van God’:…