Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Lutherkring, avond 4

De vorige avond stonden we stil bij het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief. Vanavond staan de eerste achttien verzen van het derde hoofdstuk centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 3:1-18 afgedrukt met daaronder een samenvatting van de uitleg uit het commentaar van Luther.

1 O gij uitzinnige Galaten…
Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus de Galaten erg hard aanpakt. Hij noemt ze uitzinnig, betoverd en aan de waarheid ongehoorzaam. Als de kerkelijke of politieke overheid niet toornt en bestraft, als dit nodig is, dan is zij zwak en onbekwaam in het vervullen van haar plicht. Het pedagogisch inzetten van boze woorden en dreigende taal mag niet uit nijd gebeuren, maar alleen uit vaderlijke zorg of christelijke ijver, aldus Luther.

In dit vers ligt er een speciale nadruk op het woord ‘Galaten’. Paulus spreekt ze hier niet aan als broeders, maar gebruikt de naam van het volk. Volgens Luther behoorde het tot de aard van de Galaten om onverstandig te zijn, net zoals de Duit…
Recente posts

ManVandaag: Jozua, afl. 10

De val van Jericho
Voordat de strijd om Kanaän aanvangt, verschijnt de Vorst van het leger van de HEERE aan Jozua. Niet Jozua, maar de meerdere Jozua zal het land Kanaän aan de Israëlieten geven. De val van de machtige stad Jericho is daarom een toonbeeld van Gods verbondstrouw (Ps. 3:4 berijmd).

Wat is het verband?

Krijgsberaad
Lees Jozua 6

Tijdens een verkenningstocht ziet Jozua de grote stad Jericho. Hoge en dikke muren grijnzen de dappere legeraanvoerder aan. Toch ziet Jozua niet aan wat voor ogen is, maar hij houdt zich vast aan Gods belofte dat Hij het land aan de Israëlieten zal geven (Joz. 1:2). Dan staat er plotseling een Man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard. Jozua vraagt Hem of Hij bij de Israëlieten hoort of bij de vijanden. De Man maakt Zich bekend als de Vorst van het leger van de HEERE. Niet Jozua, maar de HEERE Zelf zal Israël in Kanaän brengen. In aanbidding werpt Jozua zich voor deze Man neer en trekt zijn schoenen van zijn voeten (Joz. 4:15).

TOEPASSING – Vlak voo…

Inleiding JV GG Beekbergen, De Heere Jezus en Zijn bidden

Tijdens deze Bijbelstudieavond bestuderen we de volgende synoptische gedeelten: Mattheüs 6:5-15, 7:7-7, Markus 11:25 en Lukas 6:31, 11:2-4, 9-13[1] Het overkoepelende thema van deze gedeelten is de Heere Jezus en Zijn bidden. Voordat we deze gedeelten gaan behandelen wil ik graag een korte inleiding geven over wat de Heere Jezus ons leert over het gebed.

De Heere Jezus en het gebed
Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, komt tot de conclusie dat mensen die veel voor de kerk hebben betekend stuk voor stuk bidders waren. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde dr. D.M. Lloyd-Jones. Toen iemand na zijn overlijden aan zijn vrouw vroeg wat het ‘geheim’ van de vruchtbare bediening van dr. Lloyd-Jones was, antwoordde zij: ‘Wie mijn man wil begrijpen, zal zich moeten realiseren dat hij voor alles een bidder was’.[2]

Vanavond wil ik echter niet stil staan bij een van Gods kinderen, maar bij Gods eigen Kind, Jezus Christus en wat Hij ons heeft geleerd over het gebed. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn ron…

ManVandaag: Jozua, afl. 9

De ware Bevelhebber
Alles was klaar voor de strijd. De Jordaan was gepasseerd. De mannen waren besneden. Het pascha was gevierd. De Israëlieten zijn in de hoogste staat van paraatheid. Als bevelhebber voert Jozua nog één verkenning uit. Dan ontmoet hij plotseling de ware Bevelhebber van het leger van de HEERE.

Wat is het verband?

De hoogste staat van paraatheid
Lees Jozua 5:13-15

Na de doortocht door de Jordaan gaat het volk Israël niet direct over tot de strijd. In plaats daarvan slaan ze hun kamp op te Gilgal. Dit was een vlakte voor Jericho. Vanuit militair oogpunt was dit een opmerkelijke keuze. Gilgal bood geen natuurlijke bescherming tegen een frontale aanval van de Amorieten en de Kanaänieten. Toch wordt het volk Israël niet aangevallen. De moed was de inwoners van Kanaän in de schoenen gezonken toen ze de hoorden hoe de HEERE het volk door de Jordaan had geleid.

TOEPASSING – In plaats van het slijpen van de wapens en het trainen van de manschappen wordt het bevel gegeven dat alle ma…

ManVandaag: Jozua, afl. 8

Gevaarlijk en toch veilig De doortocht van het volk Israël door de Jordaan blijft niet onopgemerkt. Al snel bereikt het nieuws de koningen van de Amorieten en Kanaänieten. Hun moed verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan komt er een opmerkelijk bevel van de HEERE. De Israëlische mannen mogen niet tot de aanval overgaan, maar moeten eerst besneden worden. Wat is het verband? Twee steenhopen Lees Jozua 5:1-12 Nadat het volk Israël door de Jordaan getrokken is, zijn ze een natie met een eigen land geworden. De wonderlijke leiding van God mag niet vergeten worden. Daarom moet uit iedere stam een man gekozen worden die een steen door de Jordaan tilt. Deze twaalf stenen worden in Gilgal neergelegd als een stille getuige van Gods trouw en macht. Naast dit monument van Gods goedheid richt Jozua nog een andere steenhoop op. Deze stenen, die midden in de Jordaan gelegd worden, wijzen heen naar Christus. Naar de meerdere Jozua Die al de Zijnen eens veilig door de doodsjordaan zal thuisbrengen.
TOEP…

Lutherkring, avond 3

De vorige avond stonden we stil bij het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief. Vanavond staat het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 2 afgedrukt, met daarbij citaten uit het commentaar van Luther.

Door: A.C. Kerpel-Karels


Inleiding
Galaten 2 valt uiteen in drie delen:

1. Paulus ambt te Jeruzalem erkend, vers 1 – 10
2. Paulus vermaant Petrus, vers 11 – 14
3. Voor de wet gestorven, vers 15 – 21

Deze delen zijn nauw met elkaar verbonden. Aan het begin van het hoofdstuk komt de besnijdenis al aan bod. De vermaning van Petrus gaat juist ook hier over. En in het slot van het hoofdstuk gaat het over de dieperliggende kern: niet de wet (de besnijdenis) rechtvaardigt, maar het geloof in Jezus Christus.

 Paulus' ambt te Jeruzalem erkend

1. Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Bárnabas, ook Titus medegenomen hebbende.
2. En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik …

ManVandaag: Jozua, afl.7

Sprekende stenen
Gods Woord roept op om de weldaden des Heeren te gedenken, want zelfs de meest wonderlijke uitreddingen kunnen uiteindelijk in de vergetelheid geraken (ManPs. 103:2). Dit was voor het volk Israël niet anders. Daarom geeft de HEERE opdracht aan Jozua om een monument op te richten. 

Wat is het verband?

Een monument
Lees Jozua 4

Jozua 3:1 verhaalt hoe het volk Israël uit Sittim vertrok en aan de oever van de Jordaan vernachtte. Ook staat in dit hoofdstuk beschreven hoe het volk op wonderlijke wijze door deze diepe rivier geleid werd. Jozua 4 behandelt dezelfde gebeurtenis, maar legt andere accenten. Waar Jozua 3 vooral gaat over de ark des verbonds, legt Jozua 4 de nadruk op de twaalf gedenkstenen die worden opgericht in Gilgal (4:20). Dit monument heeft als doel om de wonderlijke doortocht te herinneren en om te getuigen van de trouw van de Verbondsgod. Hij laat niet varen wat Zijn Hand begon. 

TOEPASSING – Israël ontving van de HEERE een middel waardoor ze Zijn grote …