Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

ManVandaag: Jozua, afl. 13

Een dure vergissing
Na de indrukwekkende ceremonie bij de bergen Ebal en Gerizim maakt het volk zich gereed om verder te trekken. Dan opeens staat het volk oog in oog met een groep reizigers. Ze zeggen uit het buitenland te komen. Jozua ondervraagt hen, maar verzuimt tot de HEERE te bidden. Dat blijkt een dure vergissing.

Wat is het verband?

Geestelijke toerusting
Lees Jozua 9

Wederom volgt er een stop van de opmars van de Israëlieten. Net als bij Gilgal moet het volk opnieuw aan de HEERE worden toegewijd (Joz. 5). Ditmaal door het brengen van offers en door het luisteren naar de wet. Hiermee geeft het volk gehoor aan het bevel van hun vorige leider Mozes. ‘En het zal geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg Gerizim, en den vloek op den berg Ebal’ (Deut. 11:29). De offers moesten gebracht worden op een stenen altaar wat geplaatst werd op de berg Ebal. Dit was de berg van de…
Recente posts

Lutherkring, avond 5

Vanavond staan we stil bij verklaring van Luther van Galaten 3 vers 19 tot en met 29. Dit Bijbelgedeelte gaat met name over de functie van de wet.

Door: C.A.A.M. Schulenburg-Heijboer


18. Waartoe is dan de wet? ...
Als wij leren dat de mens zonder wet en werken rechtvaardig genoemd wordt, dan komt noodzakelijkerwijs de vraag naar voren: als de wet niet rechtvaardigt, waarom werd zij dan gegeven? 

Het morren gaat aldus: ‘Als de wet niet rechtvaardigt, dan stelt de wet niets voor’. Maar dat is geen juiste gevolgtrekking. Want wie zou mogen zeggen: het geld rechtvaardigt niet, dus is het geld niets waard of de ogen rechtvaardigen niet, dus wil ik ze uitrukken (...)? Zo onzinnig is het ook om te zeggen: de wet rechtvaardigt niet, daarom stelt zij niets voor. Wij zeggen met Paulus in 1 Timotheüs 1:8: ‘De wet is goed, als iemand die recht gebruikt.’ Men moet de wet als wet gebruiken. 

19. ...Zij (de wet) is om der overtredingen wil daarbij gesteld...
Alle dingen verschillen van elkaar, daarom oo…

Lezing: Rijkdom en armoede

Lezen: Openb. 18:1-20
Zingen: Ps. 116:7, Ps. 72:9, Ps. 89:3

Beste jongelui,

Hartelijk dank voor jullie uitnodiging om een lezing te komen houden over het thema ‘Rijkdom en armoede’. Het is goed om met elkaar hierover na te denken.


Graag wil ik beginnen met een vraag: Is het eigenlijk wel nuttig om als christenen samen na te denken over rijkdom en armoede? Kunnen we dat niet veel beter overlaten aan economen? De Bijbel heeft ons hierover toch niets te vertellen? Het antwoord is: jawel! Juist de Bijbel geeft ons veel lessen over rijkdom en armoede! Onthoud maar dat er geen praktischer boek bestaat dan de Bijbel. Ook over de inhoud van onze portemonnee heeft Gods Woord ons veel te zeggen. 

Ik heb deze lezing opgedeeld in drie delen, zodat je de draad goed kunt vasthouden.

I. God houdt niet van arme mensen
II. God werd arm
III. De armen zullen vernietigd worden

I. God houdt niet van arme mensen
Zoals gezegd is de Bijbel een praktisch boek die ons veel leert over rijkdom en armoede. Mocht j…

ManVandaag: Jozua, afl. 12

Een tweede kans
Nadat de HEERE aan Jozua had verteld waarom de Israëlieten door de inwoners van Ai verslagen waren, gaat Jozua op zoek naar de dader. Pas als de schuldige gestraft is, wijkt de ban van het volk. De HEERE wil opnieuw met het Israël beginnen en openbaart het aanvalsplan. 

Wat is het verband?

Zien, begeren, nemen
Lees Jozua 8:1-29

Jozua is bedroefd. De Heere had het volk zo wonderlijk geholpen bij de verovering van Jericho, maar nu worden ze verslagen door de inwoners van Ai. Jozua is ervan overtuigd dat deze nederlaag zal leiden tot het uitroeien van de naam van het volk (Joz. 7:9). Maar erger nog, wat zal de HEERE dan met zijn grote Naam doen?! Op dit gebed antwoordt de HEERE. Hij heeft aan Abraham beloofd dat Hij zijn naam groot zou maken (Gen. 12:2). Gods beloften falen niet. Daarom maakt de Heere openbaar dat het volk onder de ban ligt. De volgende morgen zal de Heere de schuldige aanwijzen. Als Achan aangewezen wordt, belijdt hij zijn zonde. Achan legt uit hoe hij tot z…

Meditatie: Muziekavond Jacobus Fruytier 'Verspreiding van het Woord'

Geachte aanwezigen, beste leerlingen,

Vanavond denken wij met elkaar na over de verspreiding van het Woord. Ook aan mij is gevraagd om hier kort wat over te zeggen. Ik wil dit doen door twee lijnen te schetsen. Een horizontale en een verticale lijn. Met de horizontale lijn bedoel ik het wonder van de verspreiding van het Woord over de wereld. Met de verticale lijn bedoel ik het wonder wat het Woord in uw, jouw en mijn leven kan uitwerken. Deze twee lijnen kruisen elkaar. Deze lijnen wijzen ook heen naar hét Kruis.

Want als wij het vanavond hebben over de verspreiding van het Woord, dan hebben we het niet alleen over het geschreven Woord, de Bijbel, maar vooral over het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus Christus (Joh. 1:1). De Heere Jezus Die wilde komen naar deze aarde, om te lijden en te sterven, om zo de toorn van God over de zonde te stillen. Hij onderging het kruis en Hij ging onder aan het kruis. Maar hier is het niet bij gebleven! De dood kon Hem niet houden, want op de kruishe…

ManVandaag: Jozua, afl. 11

Verbondstrouw en hebzucht
Wat niemand voor mogelijk had gehouden is gebeurd. De eens zo machtige stad Jericho is met de grond gelijkgemaakt. Gods plannen falen niet. Zijn Verbondstrouw riep op tot aanbidding. Achan liet zich echter leiden door hebzucht en bracht daardoor het hele volk Israël in gevaar. 

Wat is het verband?

Vernietiging en redding
Lees Jozua 7

Zes dagen lang trekt het volk Israël rondom Jericho. De inwoners van Jericho durven zich niet te verroeren. Op de zevende dag loopt het volk zeven keer om de stad. Dan geeft Jozua bevel om te juichen en geeft hij verdere orders. Al wat leeft moet verbannen worden. Verbannen betekent hier: ‘toegewijd om vernietigd te worden’. De zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen uit de stad moeten aan de schat van de HEERE worden toegevoegd. Jozua waarschuwt om niets achter te houden wat voor de dienst van de HEERE bestemd is. Dan blazen de priesters op de bazuinen en de muur stort in. Via de brokstukken klimmen de soldaten in de stad en…

Lutherkring, avond 4

De vorige avond stonden we stil bij het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief. Vanavond staan de eerste achttien verzen van het derde hoofdstuk centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 3:1-18 afgedrukt met daaronder een samenvatting van de uitleg uit het commentaar van Luther.

1 O gij uitzinnige Galaten…
Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus de Galaten erg hard aanpakt. Hij noemt ze uitzinnig, betoverd en aan de waarheid ongehoorzaam. Als de kerkelijke of politieke overheid niet toornt en bestraft, als dit nodig is, dan is zij zwak en onbekwaam in het vervullen van haar plicht. Het pedagogisch inzetten van boze woorden en dreigende taal mag niet uit nijd gebeuren, maar alleen uit vaderlijke zorg of christelijke ijver, aldus Luther.

In dit vers ligt er een speciale nadruk op het woord ‘Galaten’. Paulus spreekt ze hier niet aan als broeders, maar gebruikt de naam van het volk. Volgens Luther behoorde het tot de aard van de Galaten om onverstandig te zijn, net zoals de Duit…