Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Meditatie: Muziekavond Jacobus Fruytier 'Verspreiding van het Woord'

Geachte aanwezigen, beste leerlingen,

Vanavond denken wij met elkaar na over de verspreiding van het Woord. Ook aan mij is gevraagd om hier kort wat over te zeggen. Ik wil dit doen door twee lijnen te schetsen. Een horizontale en een verticale lijn. Met de horizontale lijn bedoel ik het wonder van de verspreiding van het Woord over de wereld. Met de verticale lijn bedoel ik het wonder wat het Woord in uw, jouw en mijn leven kan uitwerken. Deze twee lijnen kruisen elkaar. Deze lijnen wijzen ook heen naar hét Kruis.

Want als wij het vanavond hebben over de verspreiding van het Woord, dan hebben we het niet alleen over het geschreven Woord, de Bijbel, maar vooral over het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus Christus (Joh. 1:1). De Heere Jezus Die wilde komen naar deze aarde, om te lijden en te sterven, om zo de toorn van God over de zonde te stillen. Hij onderging het kruis en Hij ging onder aan het kruis. Maar hier is het niet bij gebleven! De dood kon Hem niet houden, want op de kruishe…
Recente posts

ManVandaag: Jozua, afl. 11

Verbondstrouw en hebzucht
Wat niemand voor mogelijk had gehouden is gebeurd. De eens zo machtige stad Jericho is met de grond gelijkgemaakt. Gods plannen falen niet. Zijn Verbondstrouw riep op tot aanbidding. Achan liet zich echter leiden door hebzucht en bracht daardoor het hele volk Israël in gevaar. 

Wat is het verband?

Vernietiging en redding
Lees Jozua 7

Zes dagen lang trekt het volk Israël rondom Jericho. De inwoners van Jericho durven zich niet te verroeren. Op de zevende dag loopt het volk zeven keer om de stad. Dan geeft Jozua bevel om te juichen en geeft hij verdere orders. Al wat leeft moet verbannen worden. Verbannen betekent hier: ‘toegewijd om vernietigd te worden’. De zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen uit de stad moeten aan de schat van de HEERE worden toegevoegd. Jozua waarschuwt om niets achter te houden wat voor de dienst van de HEERE bestemd is. Dan blazen de priesters op de bazuinen en de muur stort in. Via de brokstukken klimmen de soldaten in de stad en…

Lutherkring, avond 4

De vorige avond stonden we stil bij het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief. Vanavond staan de eerste achttien verzen van het derde hoofdstuk centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 3:1-18 afgedrukt met daaronder een samenvatting van de uitleg uit het commentaar van Luther.

1 O gij uitzinnige Galaten…
Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus de Galaten erg hard aanpakt. Hij noemt ze uitzinnig, betoverd en aan de waarheid ongehoorzaam. Als de kerkelijke of politieke overheid niet toornt en bestraft, als dit nodig is, dan is zij zwak en onbekwaam in het vervullen van haar plicht. Het pedagogisch inzetten van boze woorden en dreigende taal mag niet uit nijd gebeuren, maar alleen uit vaderlijke zorg of christelijke ijver, aldus Luther.

In dit vers ligt er een speciale nadruk op het woord ‘Galaten’. Paulus spreekt ze hier niet aan als broeders, maar gebruikt de naam van het volk. Volgens Luther behoorde het tot de aard van de Galaten om onverstandig te zijn, net zoals de Duit…

ManVandaag: Jozua, afl. 10

De val van Jericho
Voordat de strijd om Kanaän aanvangt, verschijnt de Vorst van het leger van de HEERE aan Jozua. Niet Jozua, maar de meerdere Jozua zal het land Kanaän aan de Israëlieten geven. De val van de machtige stad Jericho is daarom een toonbeeld van Gods verbondstrouw (Ps. 3:4 berijmd).

Wat is het verband?

Krijgsberaad
Lees Jozua 6

Tijdens een verkenningstocht ziet Jozua de grote stad Jericho. Hoge en dikke muren grijnzen de dappere legeraanvoerder aan. Toch ziet Jozua niet aan wat voor ogen is, maar hij houdt zich vast aan Gods belofte dat Hij het land aan de Israëlieten zal geven (Joz. 1:2). Dan staat er plotseling een Man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard. Jozua vraagt Hem of Hij bij de Israëlieten hoort of bij de vijanden. De Man maakt Zich bekend als de Vorst van het leger van de HEERE. Niet Jozua, maar de HEERE Zelf zal Israël in Kanaän brengen. In aanbidding werpt Jozua zich voor deze Man neer en trekt zijn schoenen van zijn voeten (Joz. 4:15).

TOEPASSING – Vlak voo…

Inleiding JV GG Beekbergen, De Heere Jezus en Zijn bidden

Tijdens deze Bijbelstudieavond bestuderen we de volgende synoptische gedeelten: Mattheüs 6:5-15, 7:7-7, Markus 11:25 en Lukas 6:31, 11:2-4, 9-13[1] Het overkoepelende thema van deze gedeelten is de Heere Jezus en Zijn bidden. Voordat we deze gedeelten gaan behandelen wil ik graag een korte inleiding geven over wat de Heere Jezus ons leert over het gebed.

De Heere Jezus en het gebed
Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, komt tot de conclusie dat mensen die veel voor de kerk hebben betekend stuk voor stuk bidders waren. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde dr. D.M. Lloyd-Jones. Toen iemand na zijn overlijden aan zijn vrouw vroeg wat het ‘geheim’ van de vruchtbare bediening van dr. Lloyd-Jones was, antwoordde zij: ‘Wie mijn man wil begrijpen, zal zich moeten realiseren dat hij voor alles een bidder was’.[2]

Vanavond wil ik echter niet stil staan bij een van Gods kinderen, maar bij Gods eigen Kind, Jezus Christus en wat Hij ons heeft geleerd over het gebed. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn ron…

ManVandaag: Jozua, afl. 9

De ware Bevelhebber
Alles was klaar voor de strijd. De Jordaan was gepasseerd. De mannen waren besneden. Het pascha was gevierd. De Israëlieten zijn in de hoogste staat van paraatheid. Als bevelhebber voert Jozua nog één verkenning uit. Dan ontmoet hij plotseling de ware Bevelhebber van het leger van de HEERE.

Wat is het verband?

De hoogste staat van paraatheid
Lees Jozua 5:13-15

Na de doortocht door de Jordaan gaat het volk Israël niet direct over tot de strijd. In plaats daarvan slaan ze hun kamp op te Gilgal. Dit was een vlakte voor Jericho. Vanuit militair oogpunt was dit een opmerkelijke keuze. Gilgal bood geen natuurlijke bescherming tegen een frontale aanval van de Amorieten en de Kanaänieten. Toch wordt het volk Israël niet aangevallen. De moed was de inwoners van Kanaän in de schoenen gezonken toen ze de hoorden hoe de HEERE het volk door de Jordaan had geleid.

TOEPASSING – In plaats van het slijpen van de wapens en het trainen van de manschappen wordt het bevel gegeven dat alle ma…

ManVandaag: Jozua, afl. 8

Gevaarlijk en toch veilig De doortocht van het volk Israël door de Jordaan blijft niet onopgemerkt. Al snel bereikt het nieuws de koningen van de Amorieten en Kanaänieten. Hun moed verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan komt er een opmerkelijk bevel van de HEERE. De Israëlische mannen mogen niet tot de aanval overgaan, maar moeten eerst besneden worden. Wat is het verband? Twee steenhopen Lees Jozua 5:1-12 Nadat het volk Israël door de Jordaan getrokken is, zijn ze een natie met een eigen land geworden. De wonderlijke leiding van God mag niet vergeten worden. Daarom moet uit iedere stam een man gekozen worden die een steen door de Jordaan tilt. Deze twaalf stenen worden in Gilgal neergelegd als een stille getuige van Gods trouw en macht. Naast dit monument van Gods goedheid richt Jozua nog een andere steenhoop op. Deze stenen, die midden in de Jordaan gelegd worden, wijzen heen naar Christus. Naar de meerdere Jozua Die al de Zijnen eens veilig door de doodsjordaan zal thuisbrengen.
TOEP…