Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

ManVandaag: Jozua, afl. 3

Een nieuwe bevelhebber
Als nieuwe bevelhebber staat Jozua voor de taak om het volk Israël in het beloofde land te brengen. Hij weet zich hierin gesteund door Gods beloften. Maar zal het volk naar hem willen luisteren zoals ze dat naar Mozes hebben gedaan?

Wat is het verband?

Bouwen op het Woord
Lees Jozua 1:10-18

Na de dood van Mozes was de ‘woestijn generatie’ tot een einde gekomen. Nu was het aan Jozua om het volk verder te leiden. Maar niet voordat de HEERE Jozua bemoedigd had en hem Zijn beloften had gegeven (1:2-9). Niet Mozes of Jozua, maar God Zelf was de sleutel tot het beloofde land. Dit blijkt wel uit het feit dat de HEERE Jozua geen militaire adviezen geeft, maar hem wijst op de wet van Mozes. Door te bouwen op het Woord zal het Jozua en het volk voorspoedig gaan. Later zal de meerdere Jozua te midden van de zwaarste beproevingen op het Woord van Zijn Vader bouwen. Om die reden kan Hij wankelmoedige en bevreesde mensen redden en hen leren zingen: 'k Zal Zijn lof zelfs in den…
Recente berichten

Bostonkring, avond 12

Vierde staat, hoofdgedachte 5 en 6, “Het Koninkrijk der hemelen” en “De hel”

Door: M.G.J. Kerpel
Alsdan Nadat “Koning” Christus de mensen heeft geoordeeld, als de rechtszitting voorbij is, “alsdan” (Matth. 25:34) zal Hij het vonnis uitspreken. “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.” 
Het vonnis houdt twee dingen in:
1. De toewijzing van de volledige gelukzaligheid, “het Koninkrijk”. Dit Koninkrijk is geen gewoon koninkrijk, maar hét Koninkrijk. “Het overtreft alle koninkrijken op aarde in heerlijkheid, eer, nut en vreugde oneindig meer.” 2. De plechtige toelating tot dit Koninkrijk: “Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft.” De heiligen worden ingehuldigd door Jezus Christus. Drie delen Op basis van deze Bijbeltekst spreekt Boston over de hemel, met de focus op de hemel als een koninkrijk, “het Koninkrijk der hemelen”. Boston knipt het hoofdstuk in drie delen: 1. De aard van het Koninkrijk 2. …

ManVandaag: Jozua, afl. 2

De meerdere Jozua
In het Oude Testament wordt op indrukwekkende wijze de komst van de Messias voorzegd. Hij zal komen om verloren zondaren zalig te maken. Ook het Bijbelboek Jozua vormt een parel in de heilsketting van Gods Woord. Jozua mag in zijn doen en laten heenwijzen naar de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus.

Wat is het verband?

Taak en belofte
Lees Jozua 1:1-9, Hebreeën 4

In Zijn goddelijke raad roept de HEERE Jozua tot de taak om het land Kanaän te veroveren. Dit hoeft Jozua niet in eigen kracht te doen. God belooft met hem te zullen zijn, net zoals Hij met Mozes is geweest (Joz. 1:5). Ook roept de HEERE Jozua en het volk op om getrouw te blijven aan de wet die Mozes hen gegeven had. Zonder de hulp van de HEERE zou de strijd bij voorbaat verloren zijn. De steden waren te sterk en het volk van Israël was te weinig geoefend, maar de HEERE roept Jozua op om niet naar de omstandigheden te kijken. Sterker nog, Hij beveelt Jozua meerdere keren om sterk te wezen en goede moed te heb…

Meditatie: 1 Kronieken 7:20-23

Lezen: 1 Kronieken 7:20-23

Zomaar een paar korte verzen uit 1 Kronieken 7. Maar wel verzen waar een wereld van leed achter schuilgaat. Efraïm verloor maar liefst vier nakomelingen door een laffe roofmoord. De ene dag waren ze nog in leven en de andere dag niet meer. Over een leven in gebrokenheid gesproken.  

Over het waarom van het lijden van christenen zijn boeken vol geschreven. Ik wil kort drie redenen noemen, die de beroemde predikant C.H. Spurgeon eens noemde tijdens een lezing voor collega-predikanten. Spurgeon heeft zelf veel te kampen gehad met psychische problemen. Dit kwam door een bizarre gebeurtenis. Tijdens een kerkdienst, waar meer dan 1.000 mensen aanwezig waren, schreeuwden een aantal jongelui opeens, voor de grap, ‘brand! brand!’. Het gevolg was dat er 28 zwaargewonden en 7 doden te betreuren waren. Spurgeon is deze klap nooit helemaal te boven gekomen. Als hij spreekt over lijden, weet hij dus waar hij het over heeft. 

Volgens Spurgeon geeft de Heere moeite en ve…

ManVandaag: Jozua, afl. 1

De HEERE redt
Na veertig jaar in de woestijn rondgezworven te hebben, verovert het volk Israël het beloofde land. Hierbij was Gods verbond met Abraham het fundament, de aanwezigheid van de Verbondsgod de sleutel, oorlog het middel, zonde een beletsel en de erfenis van het land de vervulling.

Wat is het verband?

Mozes gestorven
Lees Jozua 1:1-2

Jozua 1 is een vervolg op Deuteronomium 34. Daar staat geschreven hoe Mozes nog eenmaal een blik mocht werpen op het beloofde land. De oude aartsvader moest hiervoor de berg Nebo beklimmen. Mozes hoefde niet terug te keren naar het volk wat hij zoveel jaren had mogen dienen, want op die berg stierf hij en de HEERE begroef hem. Daar wacht Mozes tot Diezelfde God hem weer zal opwekken op de jongste dag. Ondertussen was het volk dus zonder leider. Wie zou nu het leger aanvoeren in de strijd om Kanaän? In Deut. 34:9 staat het antwoord. Jozua, de zoon van Nun, vol van de Geest der wijsheid.

TOEPASSING – In Jozua 1:1a staat dat Mozes, de knecht des HEEREN,…

ManVandaag: Abram, afl. 9

De weg van alle vlees
Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat. Nadat Abraham blijde geboorteberichten heeft ontvangen, sterft zijn vrouw Sara. Zij gaat de weg van alle vlees. De oude aartsvader gaat op zoek naar een familiegraf. Uit het graf wat Abraham koopt blijkt zijn geloof in de beloften van de Verbondsgod.

Wat is het verband?

Droefheid na blijdschap
Lees Genesis 23

In Genesis 22 staat dat Abraham beproefd werd. Dwars door alles heen bleef Abraham de Heere gehoorzamen en hij is niet beschaamd uitgekomen. Daarom kreeg Abraham opnieuw de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. De HEERE zwoer dit bij Zichzelf en in Hem ligt de uitkomst vast (22:16-17). Vol vreugde keerde Abraham met zijn Izak weer terug bij Sara. Ongetwijfeld heeft Abraham haar vertelt over Gods bevel om Izak te doden en over de ram die in de plaats van hem geofferd werd. Dan ontvangt Abraham heugelijk nieuws van zijn broer Nahor. Bij zijn vrouw Milka en zijn bijvrouw Reüma zijn kinderen geboren. De b…

Inleiding JV GG Kootwijkerbroek, Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de koran

Beste JV-leden,

‘Het is goed dat men de Koran bestudeert en kennis maakt met de inhoud.’ Je zou denken dat deze uitspraak van een moslim afkomstig is. Maar niets is minder waar. Dit zijn de woorden van niemand minder dan Maarten Luther. Was Luther het dan eens met de inhoud van de Koran? Nee, integendeel! Maar hij wilde dat mensen zelf de koran zouden bestuderen om er zo achter te komen dat de inhoud verwerpelijk is.

Ik heb deze inleiding de titel: ‘Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de Koran’ gegeven. Daarmee maak ik meteen duidelijk wat ik van de islam en daarom ook van de koran vind. Deze valse godsdienst brengt mensen niet in het licht, maar houdt ze in de duisternis waarin elk mens van nature leeft. Dat geldt overigens ook voor ons. Wij mogen de Bijbel hebben, maar als we onbekeerd zijn, is het bij ons net zo duister als in het hart van een moslim. Laten we ons daarom niet boven hen verheffen, maar kennis nemen van hun godsdienst om zo aan de ene kant de r…