Posts

À Brakelkring, avond 4

Tijdens deze kringavond hopen we stil te staan bij de hoofdstukken 7 tot en met 10 van deel I van de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel.

Hoofdstuk 7 Van het Verbond der Verlossing tussen God de Vader en God de Zoon over de uitverkorenen; of van de Raad des Vredes

Brakel roept op tot eerbied wanneer we het over “deze heilige verborgenheid” (het verbond der verlossing) hebben. Hij heeft het onderwerp verdeeld in vier onderdelen:

1. De partijen van dit verbond. God de Vader en God de Zoon zijn de partijen in dit verbond. Ook al zijn Zij Eén, omdat ze verschillen in persoonlijkheid kan er wel een verbond tussen hen gemaakt worden. De Zoon had al van eeuwigheid een betrekking op dit verbond.
2. De personen over wie en tot wiens nut dit verbond gemaakt is. Het gaat om de in Christus uitverkoren personen. Zij zijn van de Vader en door Hem aan Christus gegeven.
3. Dat er een dergelijke verbondshandeling is blijkt uit de volgende Schriftplaatsen:

Psalm 89:29, 35: “Ik zal hem Mijn goedertier…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Vriendschap

Vriendschap
Een bekend spreekwoord luidt: ‘Vrienden als David en Jonathan’. Dit betekent dat twee mensen hartsvrienden zijn. Vriendschap is een groot goed, waarvan de waarde ervan kan maar moeilijk overschat worden. 

Wat is het verband?

Een gave van God
Lees 1 Samuël 17:1-18:5

De mens is geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat de eerste mens in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid de HEERE kon en wilde dienen. Omdat de mens geschapen is door een liefdevolle God kan hij ook anderen liefhebben. Dit blijkt wel uit het feit dat de eerste opgeschreven woorden van de mens een liefdesgedicht zijn! ‘Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees!’ (Gen. 2:23a). Het aangaan van relaties tussen mensen is dus een gave van God. Dit geldt ook voor die van vriendschap. Vriendschap is een nauwe verhouding tussen twee of meer mensen, waarbij men sympathie en achting voor elkaar heeft. Datgene wat men als vrienden voor elkaar doet, wordt vriendschap genoem…

Dordtse Leerregels – Volharding

Gevangenis
Wie in Nederland uit de gevangenis komt, krijgt hulp van de reclassering om het leven weer op te pakken. Dit doet men om ervoor te zorgen dat de ex-gedetineerde niet terugkeert naar het criminele circuit. Uiteindelijk stopt deze hulp en staat de persoon in kwestie er alleen voor. Zal het goed gaan? 

De mens die God van eeuwigheid verkoren heeft in Christus, krijgt in zijn leven te maken met de Drie-enige God. God de Vader roept die mens tot de gemeenschap van Zijn Zoon en door de kracht van de Heilige Geest wordt deze mens opnieuw geboren. Wat een wonder! Deze mens wordt verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde (DL V,1). In tegenstelling tot het voorbeeld uit de inleiding wordt een kind van God die bevrijd is uit zijn geestelijke gevangenis, niet aan zichzelf overgelaten. Dan zou het zeker mis gaan! (DL V,8)

Wie een kind van God is geworden, zal dit tot in eeuwigheid blijven. Deze zekerheid ligt niet vast in zijn geloof of goede werken, maar in Christus. Me…

Dordtse Leerregels – Verlorenheid

Wat is er met hem gebeurd?!
Je kijkt er al de hele morgen naar uit. Vanmiddag komt het er dan eindelijk van. Je hebt al zoveel over hem gehoord. Zouden al die verhalen wel waar zijn? Zou hij echt zo knap zijn? Zou hij echt zo rijk zijn? Kijk, daar komt hij binnen… Je schrikt. Wat is er met hem gebeurd?! Gescheurde kleren, een gehavend gezicht. ‘Psst’, fluistert iemand naast je: ‘Ik weet wat je denkt, maar dit is zijn verdiende loon. Hij heeft hier zelf voor gekozen…’.

Dit gevoel van schrik en verwarring kan je ook overvallen als je in de Dordtse Leerregels begint te lezen. Ook daarin wordt geschreven over iemand die rijkdom, eer en aanzien had, maar door eigen schuld alles is verloren. Maar er is één groot verschil. In de inleiding ging het over iemand anders. In de Dordtse Leerregels gaat het over jou en mij.

Wat is er met ons gebeurd?!
Maar wat is er dan met ons gebeurd? We hebben gezondigd, liggen onder de vloek van God en hebben de eeuwige dood verdiend. Met deze aangrijpende reali…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Geld en goed

Geld en goed
Werken is een scheppingsgave en -opdracht van God aan de mens. Door te werken dient men God en de naaste en kan er uitgedeeld worden aan hen die het minder hebben. Maar wat leert Gods Woord over het verkrijgen van geld en goed?

Wat is het verband?

Materialisme en idealisme
Lees Openbaring 18:1-20

Ook over het genereren van geld en goed heeft de Bijbel veel te zeggen. Wie de Bijbel op dit punt niet volgt, loopt twee gevaren. Het eerste gevaar is dat van materialisme. Materialisme is een wereldvisie waarin mensen het verzamelen van materiële dingen, zoals luxe meubels, een groot huis, een dure auto, geld, etc., als het hoogste doel zien. Daar tegenover staat het tweede gevaar, namelijk dat van het idealisme. Dit betekent dat het najagen van bepaalde ideeën en waarden als het belangrijkste in het leven wordt beschouwd. Er zijn mensen die hun hele leven (en bezit) opofferen aan hun denkbeelden en idealen en daarbij de realiteit van het leven van alledag uit het oog verliezen.…

À Brakelkring, avond 3

Door: M.J.T. Waanders

De vorige avond mochten wij samen nadenken over de hoofdstukken 3 en 4 van de redelijke godsdienst. Deze hoofdstukken behandelden God Zelf in Zijn wezen en de Goddelijke Drie-eenheid. Vanavond staan de hoofdstukken 5 en 6 centraal waarin wij lezen over Gods besluiten in het algemeen en Gods besluit van verkiezing en verwerping in het bijzonder.


Hoofdstuk 5 Gods besluiten in het algemeen

Schriftbewijzen voor Gods besluiten
Á Brakel begint dit hoofdstuk door in een korte inleiding het onderscheid te maken tussen Gods voornemen en de uitvoering daarvan in de tijd. Samen vormen die Gods besluit. Hiervoor kunnen wij een aantal Schriftplaatsen aanhalen, waaronder Hand. 4:28 (Om te doen al wat Uw hand en Uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou) en Job 23:14 (Hij zal volbrengen wat over mij bescheiden is).

Uit de aangehaalde teksten kunnen wij een aantal zaken opmaken. Ten eerste dat Zijn besluiten van eeuwigheid zijn genomen en in de tijd worden uitgevoerd. Daarnaas…

ManVandaag: Bijbels man-zijn: Werk

Een goddelijke opdracht Arbeid wordt in de Christelijke encyclopedie gedefinieerd als ‘antwoord op de roeping van God’. Net als de eerste mens Adam, dient ook de man van vandaag rekenschap af te leggen over hoe hij gewerkt heeft en met welk doel hij gewerkt heeft. Wat is het verband? Scheppingsgave en scheppingsopdracht Lees Genesis 2:1-5, Exodus 20:1-17 Genesis 2:5 laat duidelijk zien dat het bebouwen van de aarde één van de doelen van de mensheid is. Adam en Eva moesten de hof van Eden bewerken en bewaren (Gen. 2:15). Door deze arbeid dienden ze de HEERE. Werken is dus een scheppingsgave en scheppingsopdracht van God aan de mens. Een gave en opdracht die door de zondeval niet teniet gedaan is. Pas na de opstand van de mens tegen God keerde de aarde zich tegen de mens en werd werken zwaar en uitputtend (Gen. 3:17-19). Uit genade beperkte de HEERE de werkweek tot zes dagen. De zevende dag moeten mensen en dieren rusten (Ex. 20:9, Deut. 5:13). Ook hierin was het volk van Israël uniek. …