Gods verkiezende liefde


‘Iemand vergeleek de uitverkiezing eens met een prachtige antieke kast. Een pronkjuweel in de kamer. Maar het is niet om het even waar het wordt neergezet. Wordt de kast voor de deur gezet, dan kan niemand de kamer meer in of uit. Op die plaats is het wel dezelfde kast met dezelfde deuren, laden en sloten, maar de kast is door de verplaatsing van een lust veranderd in een last.’(1)

Inleiding

Door de zondeval is niemand meer bij machte zichzelf uit de geestelijke dood op te heffen. Als je dit op je in laat werken heeft de mensheid dus een groot probleem. Toch staat er in de Bijbel een geweldige belofte. Wie oprecht tot Christus bidt om genade en vergeving wordt niet buitengesloten. De vergeving van de zonde, de wedergeboorte en het geloof zijn gaven van God! Als mensen (jij ook?) Hem nodig krijgen, is dat geen eigen prestatie maar het geheim van Gods trekkende en verlossende liefde. Dit noemt men ook wel uitverkiezing (of: predestinatie). 

Kernvragen

1. Heeft God ook besloten wie er zalig zal worden, en wie niet? Ja.

2. Hoe noemt men dat besluit? Predestinatie, of uitverkiezing. 
En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Rom. 8:30 

3. Wanneer is de verkiezing geschied? Van eeuwigheid. 

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Ef. 1:4

4. Is zij algemeen, zijn alle mensen verkoren? Nee.
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (let op de context!). Matt. 20:16b.

5. Gaat zij ook over zekere met namen bij God bekende personen? Ja.
Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Rom. 9:13

6. Wat is de reden waarom God de een verkoren heeft en de ander niet? Alleen Gods vrije en soevereine welbehagen. 

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil. Rom. 9:18

7. Is het dan niet om een voorgezien geloof of goede werken? Nee.

Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. Rom.9:16

8. Is daar gene hardheid of onrechtvaardigheid in? Nee; want God had rechtvaardig alle mensen kunnen laten verloren gaan. 

9. Welke zijn de tekenen der verkiezing? Geloof, hoop en liefde.
Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. 1 Thess. 1:3-4.(2)

Vragen 

-‘Enkel zij die zeker weten dat ze uitverkoren zijn, kunnen tot Jezus vluchten.’  Wat vind je van deze stelling?
-Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze dat God hen vóór de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren in Christus.  (Ef. 1:4). Wat betekent dit? 
-Waarom hebben veel mensen moeite met de uitverkiezing? 
-Kun je weten dat je uitverkoren bent? Kan het een troost zijn? 
-Gods besluiten zijn eeuwig en onveranderlijk. Wat kun je hiermee in het dagelijks leven? 

Voetnoten

1 Drs. R. van Kooten, Aan Zijn voeten, Onderwijs en verdieping in de geloofsleer, Groen, Heerenveen, hs. 12. 
2 Ds. A. Hellenbroek, Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, De Banier, hs. 4.