Vraag: Mattheüs 22:12-14

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. Volledige vraag: Wordt hier een vergelijking met de hemel/hel gemaakt? Hoe kan hij eerst binnenkomen, en vervolgens weer eruit gegooid worden? 


In dit gedeelte wordt geen vergelijking gemaakt tussen de hemel en de hel. Het gaat hier om het Koninkrijk van God op aarde. Kerntekst is hierbij Mat. 21:43: ‘Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.’ 

De Heere Jezus waarschuwt hier de religieuze leiders van het volk Israël. Van sommigen van hen zal het Koninkrijk worden weggenomen. Ze hebben gefaald als leiders van het volk Israël. Hun rol in het leiden van Gods Koninkrijk wordt van hen weggenomen en gegeven aan een volk dat vruchten zal voorbrengen. Een nieuw volk, bestaande uit Joden en heidenen. 

In de verzen 12-14 gaat het over zo’n leider die zijn plichten tot God verzaakt. Hij draagt niet de bruiloftskleren, dat wil zeggen hij is niet bekleedt met Gods gerechtigheid (in Christus). Hij zal daarom naar die plek gebracht worden waar wening en knersing der tanden is. Dat is een gebruikelijke omschrijving van het eeuwige oordeel.