Romeinenkring 2013, avond 1

Lezen: Efeze 6:10-20 


Tijdens deze Romeinenkringavond willen wij een gedeelte uit Efeze 6 behandelen. Deze brief is geschreven door de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. De eerste lezers van deze brief kwamen samen in een aantal kleine huisgemeenten. De apostel schrijft deze brief terwijl hij door de Romeinen gevangen wordt gehouden. Echter, de christenen uit Efeze mogen niet ontmoedigd raken door zijn gevangenschap. De dappere apostel geeft de moed niet op en dat mogen de christenen in Efeze ook niet doen. Temeer omdat er veel gevaarlijkere vijanden op de loer liggen! De brief is dus aan de ene kant een bemoediging en aan de andere kant een waarschuwing. In Efeze 3:18-19 geeft hij zijn wens voor de gemeente: Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 

Gelijk maar een vraag aan ons allemaal: kennen wij die liefde van Christus waar Paulus over schrijft? Ken jij die liefde die alle verstand te boven gaat? Of is deze liefde jou nog onbekend? Bid dan of de Heilige Geest je wil bekeren. En maak er haast mee om je levenswil! Hoe het komt dat Jezus’ liefde alle verstand te boven gaat? Ook op die vraag is er een antwoord. Het is namelijk Jezus in Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade. Verlossing door Zijn bloed. Dat bloed wat gevloeid heeft op Gogoltha. En dat voor mensen zoals wij. Dat is een wonder van genade waar je nooit over uit gedacht, uit gewonderd en uit gezongen raakt. Op Gogoltha heeft Hij de machten van de hel verslagen, de duivel de genadeslag toegebracht en de uitverkorenen vrijgekocht. Wat een heerlijk Evangelie! 

En als je bekeerd bent? Nou, dan heb je een prachtig, rustig en vredig leven. Je kunt met je armen over elkaar gaan ‘wachten’ op de wederkomst. Dit is niet helemaal waar, of beter gezegd: helemaal niet!! De gelovigen uit Efeze hebben gemerkt hoe de zuigkracht van de wereld invloed op de gemeente bleef uitoefenen. Anders gezegd: dat ze zelfs na ontvangen genade zo vaak weer tot zonden verleid werden. Je hoort wel eens mensen zeggen: Als je een kind van God bent geworden, dan kun je de zonden overwinnen en kun je zondeloos worden. Dat zijn dan mensen die zichzelf overschatten. De christenen uit Efeze zullen het in ieder geval niet met hen eens zijn. Het leven van een christen is een strijd! Een leven in de loopgraven! 

Ook in Efeze werden christenen met de zuigkracht van de wereld geconfronteerd. Efeze, nu het huidige Turkije, was een bruisende havenstad. Vol met badhuizen, gymzalen, stadions voor gladiatoren en wilde dieren. Ook lezen we in de Bijbel van een groot theater waar de zilversmid Demetrius tegen Paulus en diens leer protesteerde en waar een woedende menigte twee uur lang: ‘Groot is Diana, de godin der Efeziërs’ hadden geroepen (Hand. 19 vv.). Dat moet wat geweest zijn voor Paulus! Duizenden mensen die in razende woede tegen jou en je boodschap tekeer gaan. Kom niet aan Diana, dat was de belangrijkste godin van de stad. Haar tempel was een ware eyecatcher. Deze tempel was nog groter dan een Amerikaans Football field en behoorde tot de zeven wereldwonderen(!) Diana, de godin van de jacht en van de maan was de beschermgodin van de stad. Bij haar verering hoorde veel occulte riten en ook de tempelprostitutie floreerde. 

Het is in deze verdorven maatschappij dat de kerk van Efeze probeert te overleven. Probeert om zuiver te blijven te midden van zoveel seksuele onreinheid en occultisme. En dat was niet eenvoudig. Ook na ontvangen genade bleef de zonde trekken. De bekende kerkvader Augustinus geeft een duidelijk voorbeeld van de grote trekkracht van de zonde. Hij verteld over een goede vriend die christen was geworden. Net als de rest van de christenen wilde hij niks weten van gladiatorengevechten. Nu had hij twee ‘vrienden’ die hem telkens probeerden over te halen om toch mee te gaan. Na veel aandringen geeft hij toe en gaat mee. Binnen gekomen besluit hij echter zijn ogen dicht te houden. Zodoende ziet hij niets van al dat bloederige geweld. Maar zijn oren dekt hij niet af met zijn handen. Als op een gegeven moment één van de gladiatoren dodelijk getroffen wordt, schreeuwen de toeschouwers het uit. Door dit lawaai opent de man zijn ogen en ziet als in een flits het bloederige tafereel. Dit beeld slaat naar binnen en raakt hij nooit meer kwijt. Sindsdien is de man verslaafd aan de gladiatorengevechten. 

Hoewel wij tegenwoordig geen gladiatorengevechten meer kennen, is de zonde nog steeds even machtig. Het kan een stempel op onze ziel zetten die er maar moeilijk af te krijgen is. Hoe veel jongeren zijn er niet verslaafd aan internetpornografie?! Het begon vanuit nieuwsgierigheid, maar het liet schade achter op je ziel. Zo is het met alle zonden. De zonde is sterker dan ik. Ik kan er niet tegen op… Dat gold voor de Efeziërs en dat geldt voor ons. Wie oog krijgt voor de kracht en macht van de zonde kan er moedeloos van worden. 

Luister dan vanavond goed. Paulus heeft goed nieuws, hij heeft Evangelie voor ons! God heeft een plan met de schepping. Een doel met het deze wereld. Dit is het belangrijkste doel van God: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is (Ef. 1:10). 

God gaat dus alles bijeen brengen in Christus. Dat is het wonder wat Paulus aan de Efeziërs en aan ons wil meegeven. God heeft alles geschapen in hemel en op aarde. Dat is misgegaan. We hebben tegen God gerebelleerd. We zijn vervreemd geraakt van de Schepper en van elkaar. De duivel en de kosmische machten in de lucht zijn een oorlog tegen God begonnen. De duivel is de aanvoerder van de geestelijke boosheden in de lucht. Met maar één doel: zoveel mogelijk van ons meesleuren de diepte van de hel in. De duivel werkt onder Gods menselijke schepsels om ze te verleiden in vleselijke lusten, verlangens en God onterende gedachten. Dit heeft ervoor gezorgd dat God Zijn toorn heeft uitgegoten over de mensen waardoor dat elk mens van nature geestelijk dood is. Dood door de misdaden en de zonde (2:1). 

Maar God heeft ons niet over gegeven aan de ijdelheid van ons gemoed. Door de dood, opstanding en hemelvaart van Christus en de instelling van de kerk is God begonnen met de restauratie van Zijn schepping. Echter, de boze machten hebben nog wel invloed. Maar als we als christenen willen leven zullen we tegenstand ontmoeten. De duivel blijft vechten. Net als Hitler in de laatste dagen van de oorlog. Hoewel Hitler wist dat hij verloren had, bleef hij doorvechten en heeft velen met zich de rampspoed ingetrokken. Zo ook met de duivel. Hij heeft verloren, maar blijft vechten. Daarom roept de apostel Paulus ons op om naar wapens te grijpen. Om de geestelijke wapenuitrusting aan te doen en staande te blijven. 

Vers-voor-vers 


6:10-20: Veel van de gelovigen in Efeze waren aanbidders van Diana geweest. Op haar bouwden ze voor bescherming. Echter, ze moeten beseffen dat Diana geen goede machten maar de kwade machten representeert! Diana is een schuilnaam van de boze. En de satan zal blijven aanvallen, net zolang totdat Jezus terugkomt. Daarom roept de apostel ze op om de wapens op te pakken. Om zich tegen deze grote vijand te verdedigen. Maar de vijand is veel sterker! 

Wat doe je met voetbal als de tegenpartij sterker is? Dan ga je voluit verdedigend spelen om de schade te beperken. Dat moeten de christenen in Efeze ook doen! 

10-13: Wordt gesterkt, wordt bekleed. Bevelen! Blijkbaar is dit nodig! ‘Want’ wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. ‘Opdat’ we weerstand kunnen bieden en staande blijven. De strijd van de gelovigen is uiteindelijk niet een menselijk conflict maar een strijd tussen boze geestelijke machten. Wordt gesterkt is  passief! De kracht komt niet uit de gelovige zelf, maar uit een externe bron. De macht van God verleent ons de kracht. Deze kracht is bovennatuurlijk. Dat kun je goed terugzien bij de eerste christenen die voor de leeuwen werden geworpen. Zij toonden bovennatuurlijke moed en volharding. 

11-12: Terwijl Paulus dit schreef zat hij gevangen. Hij kijkt dus naar de soldaten die hem bewaken(!) Staande blijven. Letterlijk staat er: stabiel zijn, niet aan verandering of verval onderhevig. Je laat niet met je sollen. Je houd je standplaats. De duivel is de tegenstander. De leugenaar van den beginne. Openbaring 12:9 zegt dat hij de verleider is van de gehele wereld. Zijn methode is dus liegen en bedriegen. Houd hier rekening mee! En hij heeft daar al ruim 6.000 jaar ervaring mee. De duivel valt dus niet altijd openlijk, frontaal aan maar heeft sluwe en doortrapte strategieën. Bedoeld om de gelovige in een moment van onbedachtzaamheid te pakken. We mogen de duivel niet aanvallen, maar we moeten standhouden. De kerk is het terrein wat Christus heeft vrijgekocht. Daar moeten we onszelf verschansen. 

Duisternis van dit tijdperk, slaat op de kracht van de zonde. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat velen verblind zijn door de god van deze wereld, de duivel. Het licht van het Evangelie bereikt hen niet. 

Kwaad in de hemelse gewesten. Goede en kwade machten strijden voort; blijkbaar ook in de hemelse gewesten. Het conflict vindt voornamelijk plaats in de hemel. Er zijn dus twee groepen. Duivel, demonen en mensen die aan hun kant staan en Jezus, de engelen en de ware gelovigen. Hoewel Christus heeft overwonnen aan het kruis, vechten de gelovigen nog door. 

13: In de bozen dag slaat hier niet alleen op een toekomstig gevecht, maar het gaat hier over een gevecht wat nu plaats vindt. Maar weet je wat nu zo apart is aan dit gevecht? De vraag wie gaat winnen is niet van toepassing(!) Christus heeft al overwonnen! 

14: Middel omgord met de waarheid: Gaat hier over een gordel. Gelovigen moeten zichzelf omgorden, het is hun verantwoordelijkheid. Was een soort schort van leren riemen die de dijen beschermde. Onmisbaar dus! Ook kon het zwaard hieraan bevestigd worden. De waarheid slaat hier niet alleen op het christelijk geloof an sich. Het gaat hier ook over de gelovige zelf die volgens deze waarheid moet leven. Het moet persoonlijk gekend en beleeft worden, anders is het schijn… Dit is de meest basic uitrusting. Zonder waarheid ben je niks, zonder waarheid ben je hypocriet… 

Borstharnas van de gerechtigheid: Je moet hier denken aan de maliënkolder, of een metalen harnas. Dit harnas werd vaak gedragen over een leren jas. Hiermee werd het hart beschermd. Net als de gordel is dit een defensief deel van de wapenrusting. We moeten ons dus kleden met het borstharnas van de gerechtigheid. Gods gerechtigheid moet ons leven gaan bepalen. Hij alleen is heilig en goed. Onze gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed, zegt de Schrift. Net zoals het borstharnas het hart van de soldaat beschermt, zo beschermt een toegewijd en godvruchtig leven het hart van de gelovige tegen aanvallen van de duivel. 

15: Bereidheid van het Evangelie van de vrede: ging over schoenen/sandalen. Romeinse legionairs droegen zware sandalen. Met dikke leren zolen. Met spijkers aan de zolen. Je kon er niet mee rennen, maar met de spijkers kon je jezelf goed schrap zetten. Bereidheid vindt de bron in het Evangelie. Vrede is de inhoud van dit Evangelie! In dit Evangelie van de vrede moeten we onszelf schrap zetten en ons door niks of niemand laten afleiden. Dit Evangelie van de vrede geeft de bereidheid om met vrede in het hoofd en rust in het hart staande te blijven tegen de duivel. Apart dat dit Evangelie van de vrede nu juist een oorlogsmiddel tegen de duivel is! 

16: Dit schild is zo groot als een volwassen man. Het lijkt een beetje op een deur. Zo breed als de breedte van een hand(!) Gemaakt van twee houten planken. Eerst met zeil overtrokken en daarna met de huid van een kalf. Metaal op de top en aan de onderkant. Zodat het beschermd werd als het hard werd neergezet. Voorop in het midden een ijzeren plaat, zodat de meeste stenen en pijlen afschampten. Het geloof slaat hier op een persoonlijk geloof. Niet alleen pijlen werden afgeschoten, maar ook zwaarden, speren en andere zaken moesten worden tegengehouden. Pijlen werden vaak gewikkeld in pek en aangestoken. Daarom werden deze schilden ook nat gemaakt. 

De gelovigen wordt dus niet alleen tegen de aanvallen beschermt. De aanvallen zijn nutteloos, als het schild van het geloof functioneert. Men moet achter dit schild blijven staan! Houdt het nat. Anders vat je alsnog vlam! 

Vurige pijlen: Dit kunnen bijvoorbeeld verkeerde gedachten zijn. De duivel doet ons geloven dat dit alles uit onszelf komt, terwijl hij degene is die deze gedachten aanwakkert. Hierdoor durven we de toevlucht tot Christus niet (meer) te nemen. Herken je dat? Of ben je nog zo thuis in het rijk van de satan dat je het niet eens doorhebt, dat wat je hart voorbrengt onzuiver is?! Je wilt bidden en/of Bijbellezen en je wordt afgeleid. Verkeerde, vunzige, godslasterlijke gedachten komen in je op. Of je bent in gedachten al bezig met de volgende dag. Sommige dagen zijn de aanvallen minder. De vijand pakt soms individuele christenen, dan weer christelijke kerken en/of gedeelten van de christelijke kerk. En misschien zelfs wel sommige landen in het bijzonder. Denk aan Noord-Korea. 

Ook pijlen van angst en verzoekingen kunnen van de duivel komen. De duivel zet mensen of zelfs politieke partijen op tegen de kerk. Denk maar aan D66! Er is maar één manier om hier mee om te gaan. Neem het schild van het geloof op! Het geloof in Christus. 

17: In de aardse strijd zijn de helm en het zwaard de laatste twee stukken die een soldaat oppakt. De helm was heet en oncomfortabel. De helmen waren van brons in die tijd. Het gaat hier niet om de zaligheid in de objectieve betekenis, maar om een besef ervan te midden van de strijd van de duivel. 

Zwaard van de Geest: klein, tweesnijdend zwaard. Bedoeld om aanvallers die door de verdediging heen braken tegen te houden. De kracht van de Heilige Geest hebben we nodig als de duivel erg dichtbij komt. Het Woord van God moeten we gebruiken tegen de duivel. Dat heeft de Heere Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn laten zien. Gods Woord is echter geen magische formule. Het is het herhalen van Gods Woord in Christus Naam, door de kracht van de Heilige Geest. De duivel en zijn aanhangers mogen geen terrein terug winnen op het Koninkrijk van Christus of de gelovigen van hun geestelijke zegeningen in Christus beroven. 

De hantering van de wapenuitrusting 


Bidden, smeken en waakzaam zijn! Hoogste staat van paraatheid! Wat doen onze soldaten in vredestijd? Trainen! Als soldaat moet je trainen!!! Blijf fit! Constant gebed en roepen tot God te midden van de aanvechting. Voor alle heiligen: dit betekent dus dat iedereen met deze oorlog te maken heeft! Jezus zei al: Bid en waakt opdat gij niet in verzoeking komt. We moeten zorg dragen voor elkaar. 

Het is dus belangrijk om een wapenuitrusting te hebben. Een geestelijke wapenuitrusting wel te verstaan. Deze woorden zijn niet voor niets geschreven voor christenen. De wereld gelooft niet in een geestelijk rijk. Toch is dit een belangrijk en actueel onderwerp voor ons christenen vandaag de dag. Als christenen worden we opgeroepen tot een leven in de loopgraven. Geen leven van vrede, maar een leven van dagelijks strijden. We moeten het probleem onder ogen zien. Je zou er bijna depressief van worden. En toch, Gods volk is meer dan overwinnaar, door Hem Die ons heeft liefgehad! 

Drie redenen waarom we niet zonder deze wapenuitrusting kunnen:

1. We moeten sterk zijn, omdat de vijand sterk is! De duivel is als een brullende leeuw, die om zich heen kijkt wie hij kan verslinden. Zelfs de aartsengel Michael was voorzichtig in het spreken tot hem (Judas 9). Zonder deze kracht kunnen wij niet staande blijven op de dag van het kwaad. Wees sterk omdat je behoort tot het lichaam van Christus Die Zich niet schaamt om ons Zijn broeders te noemen! Om Hem, meer nog dan om onszelf, moeten we sterk zijn. En als je sterk bent in de kracht van God dan gaat daar veel van uit! De wereld is onrustig, weet niet waar ze het zoeken moet. Een christen die in alle rust in de wereld staat is een baken in zee. 

2. We moeten ons realiseren dat we zwak zijn en hulp nodig hebben. Adam was geschapen naar het beeld van God. En toch viel hij! Hoeveel te meer zullen wij vallen als de duivel ons op de korrel neemt?! Alle Bijbelheiligen vielen voor de duivel. Maar denk ook aan mannen als Augustinus, Luther en Calvijn. Allemaal hadden ze last van de duivel. Wie zijn eigen hart onderzoekt, merkt hoe zwak hij is. Het christelijke leven volgt niet als een soort automatisme op de wedergeboorte. Nee, wij mogen niet verder leven op eigen kracht. 

3. God is sterk! De Naam van de Heere is een sterke toren! Wordt sterk in de Heere betekent dat we nadenken en mediteren over Zijn macht. Daarom moeten we ons oefenen in het Bijbellezen. Neem er dan ook de tijd voor. Een van de tactieken van de duivel is ons telkens bezighouden. Vroeger had je rust en vrede in je huis. Die tijd is voorbij. De geestelijke oorlog strekt zich uit tot in de huiskamers via de moderne media. In de Schrift zie je Jezus staan. In de gelijkheid van ons zondige vlees. In dezelfde wereld waarin wij leven. Hij kende honger en dorst, fysieke moeheid en zwakheid. Hij weet wat het is om teleurgesteld te worden. Jezus werd ook verzocht tijdens Zijn leven. Veertig dagen en veertig nachten werd hij verzocht door de duivel. En Hij bleef staande. Wij houden het vaak nog geen 40 seconden uit. Hoe Jezus staande bleef? Hij sprak de duivel tegen op grond van Gods Woord! Als je vroeger ruzie had dan haalde je je grote broer of een sterke vriend erbij. Met eerbied gesproken, daar roept Efeze 6 ons toe op. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. 

Op Gogoltha heeft de Heere Jezus bewezen dat Hij regeert en de duivel heeft verslagen. Hij heeft daar de boze geesten openlijk te schande gemaakt. Kijk naar het kruis en mediteer erop! Het gaat om de levende kennis van Hem! Zie je duivel, zie je wereld, zie je eigen zondige vlees? Hij leeft en mijn leven is geborgen in dat van Hem! Daarom zei Luther het volgende: we hebben tegen God gezondigd. Niet tegen de duivel. Die kan ons niks meer maken als we door Jezus Christus in het reine zijn gekomen met God! Laten we staande blijven tot Jezus terugkomt en de duivel voorgoed in de hel geworpen zal worden. 

Tot slot 


Nucleaire oorlogvoering kan niet gewonnen worden met pijl en boog. Satanische kracht kan niet verslagen worden door menselijke kracht. De wapenuitrusting is daarom een geestelijke wapenuitrusting. Alleen verkrijgbaar bij God. Deze wapenrusting is nodig voor iedere gelovige persoonlijk en voor de geloofsgemeenschap in totaal. Een soldaat vecht niet alleen, maar altijd in een groep! 

Ken je deze oorlog? Denk aan de Amerikaanse mariniers: zij zweren bij hun indiensttreding om het land tegen vijanden te beschermen. Of die nu van buiten of van binnen komen. Zo moeten ook wij, als christenjongeren, alert blijven op aanvallen van de boze. Aanvallen die van elke kant kunnen komen. Strijd jij al de goede strijd of heb je nog vrede met de vijand? 

Zingen: Ps. 84: 3 en 6.