Stukjes voor stille tijd over het thema: de Romeinenbrief, Koers-vakanties 2014

Dag 1: Paulus. Lezen: Hand. 9:1-18. De farizeeër Saulus was er helemaal klaar mee! Voor eens en voor altijd wilde hij afrekenen met die rare joodse sekte die in een gekruisigde misdadiger geloofde. Wat zullen de christenen bang geweest zijn toen ze hoorden dat Saulus op weg was naar Damascus! Misschien ben jij ook weleens bang. Maar vergeet nooit dat er een almachtige God in de hemel is. Dat hebben de christenen in de tijd van Saulus ook moeten leren. Een lichtflits en daar ligt de eens zo machtige Saulus. Van die haat is alleen nog maar twijfel over: ‘Wie zijt Gij, Heere?’ Laten wij deze vraag ook telkens eerbiedig stellen als we de Bijbel openslaan in deze vakantie. 


Dag 2: Geen schaamte. Lezen: Rom. 1:16-17. In het boek Handelingen lezen we hoe de kerk groeide. In het boek Romeinen lezen we wat de kerk leert. Christenen in Rome hadden geen aanzien, geen macht en geen rijkdom. Te midden van alle vunzigheid, corruptie en keizerverering volgden zij de boodschap van naastenliefde en het geloof in één God. Dit ging in tegen het denken van die tijd. Het gevaar lag op de loer dat ze zich zouden gaan schamen voor het Evangelie. Paulus leert ons dat het Evangelie van Christus een kracht (lett. dynamiet) Gods tot zaligheid is. Niet alleen voor joden en Grieken, maar ook voor Nederlanders. Dat is zeker niet iets om ons voor te schamen. Sterker nog: het is onze enige hoop! 


Dag 3: Niemand rechtvaardig. Lezen: Rom. 3:9-20. Niemand rechtvaardig. Niemand verstandig. Niemand die God zoekt. Onze mond wordt gestopt. Wij moeten zwijgen en leren dat we verdoemelijk liggen voor God en Zijn heilige Wet. Vanmorgen lezen we geen opbeurende boodschap. Het zal wel heel stil geworden zijn in de gemeente van Rome toen dit gedeelte werd voorgelezen. Laten we in gedachten aanschuiven bij de christenen van toen. Moet je eens kijken, die man daar. Zijn ogen schieten vuur. Hij is het er duidelijk niet mee eens. En moet je dat jonge meisje daar eens zien. Tranen druppen uit haar ogen. Ze weet dat deze boodschap klopt. Zij heeft haar zondige hart leren kennen. En mag ik nu in jouw ogen kijken? Wat zeggen die? 


Dag 4: Door het geloof alleen! Lezen: Rom. 5:1-11. Hier zal de voorlezer van de brief van Paulus zijn stem hebben verheven. Wat een boodschap! ‘Wij dan gerechtvaardigd.’ Dat had je na de dagopening van gisteren misschien niet meer voor mogelijk gehouden. Rechtvaardig, dat wil zeggen recht voor God liggen. Vrij van de vloek en de eis van Gods heilige Wet. Dat brengt een eeuwige vrede met zich mee. Een vrede die alle verstand te boven gaat! Hoe je aan deze rechtvaardiging komt? In ieder geval niet door eigen werken of door een vroom godsdienstig leven. Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus! Probeer Rom. 5:1 uit je hoofd te leren en bid of de Heilige Geest dit ook waarheid in jouw leven wil maken. 


Dag 5: Blijvende strijd. Lezen: Rom. 7:14-26. Maar, vraag je je misschien af, als ik vrede met God heb, doe ik dan nooit meer zonden? Ja, helaas wel. Dagelijks hebben wij opnieuw om vergeving te smeken. Ook Gods volk moet dit doen. Het is net als in een huwelijk. Als een man en een vrouw ruzie maken, moeten zij dit weer goedmaken. De man of vrouw kan niet zeggen: ‘Ik hoef het niet goed te maken, we zijn toch nog steeds getrouwd?!’ Dat zou dwaas zijn! Als God een zondaar bekeerd blijft hij voor eeuwig een kind van Hem. Ook Paulus was een kind van God geworden. Toch moest ook hij elke dag vergeving aan God vragen. Hij lijkt er moedeloos van te worden (vs. 24). Maar toch eindigt hij op hoge toon: ‘Ik dank God door Jezus Christus onzen Heere.’ Wat een troost dat Christus’ offer sterker is dan de zonden die nog in het leven van Gods volk overblijven! 


Dag 6: Weg met materialisme, leve de rijkdom! Lezen: Rom. 8:28-39. Een kenmerk van de westerse maatschappij is dat ze materialistisch is. Telkens maar betere en duurdere spullen. Telkens maar weer de kooplust bevredigen. Het valt te vrezen dat het materialisme ook is doorgedrongen in de gereformeerde gezindte. Maar is rijkdom dan per definitie verkeerd? Nee, zeker niet. De Bijbel roept er zelfs toe op! Maar het gaat bij de Heere dan wel om ware rijkdom! Aan rijkdom zonder eeuwigheidswaarde heb je niets. Wie vrede heeft met God door Jezus Christus is pas waarlijk rijk. Zie hoe ver de Heere wil gaan voor zondaren: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met hem niet alle dingen schenken?’ Wat een belofte! Deze woorden gaan ons verstand te boven. God had maar één eigen Zoon en die gaf Hij weg. Die God kan ons meer dan overwinnaars maken, door Hem Die ons heeft liefgehad. Zonder Christus ben je arm. Met Hem ben je rijker dan alle multimiljardairs op deze aarde! 


Dag 7: Ware liefde. Lezen: Rom. 13:8-14. De vakantie is alweer bijna voorbij. Waar blijft de tijd? Paulus schrijft hierover dat de zaligheid ons nu nader is dan toen wij eerst geloofd hebben. Met eerbied gesproken, de wederkomst van de Heere Jezus is nu dichterbij dan toen je hier vorige week aankwam. De Bijbel roept ons op om ons klaar te maken voor een ontmoeting met Hem. Hoe we dat moeten doen? Door de werken der duisternis, door alle liefdeloosheid af te leggen. Maar ook door de wapenen van het licht, de ware liefde, op te pakken. Dat gaan mensen aan ons merken, dat kan niet anders. Na deze vakantie zul je ongetwijfeld met sommige deelnemers contact houden. Maar laat ook het Bijbellezen niet versloffen. Je zielenheil hangt ervan af! Moge de Heere je ook in het toekomende door Zijn Woord en Geest zegene!