Artikel: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

Wereldgeschiedenis als steigerwerk 

‘God zal Zijn raad volvoeren, ook als alles er tegenin lijkt te gaan.’ Dit zijn woorden van een kind van God, die op zijn plaats is. Woorden die gemakkelijker uitgesproken, dan beleefd worden. Zeker in een tijd waarin de wereld in brand lijkt te staan. De brandhaarden in Syrië, Irak en Palestina lijken immers het tegendeel te bewijzen. Toch is de wereldgeschiedenis slechts steigerwerk om de kerkgeschiedenis vorm te geven. Welke periode van de wereldgeschiedenis we ook onder de loep nemen, overal zien we sporen van Gods almacht. 

Reformatieherdenking 

Dat de wereldgeschiedenis dienstbaar is aan de kerkgeschiedenis wordt duidelijk bevestigd door de Reformatie. Over een aantal weken hopen we Gods zorg voor Zijn kerk weer te herdenken. Op 31 oktober herdenken we dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg sloeg. Een document wat de wereld van toen letterlijk en figuurlijk in brand zette. Toch dienen we hier met twee woorden te spreken. Er zijn nogal wat geschiedenisboeken die de 95 stellingen als de aanleiding van de Reformatie betitelen. Deze bewering is echter niet volledig. Wie de geschiedenis aandachtig overdenkt, kan niet anders concluderen dan dat de Allerhoogste Zelf heeft ingegrepen in het toenmalige kerkelijke leven. Luther schreef zijn stellingen in het Latijn om slechts een wetenschappelijk dispuut op te zetten. Zonder zijn weten werden deze stellingen door heel Duitsland verspreidt en gelezen. Het is ontroerend om te lezen hoe Luther te keer gaat tegen de valse genade en het goedkope berouw wat door de aflaathandel werd gepropageerd. Luther die na jarenlang zoeken door de Heere Zelf gevonden werd tijdens het lezen van de Romeinenbrief, kon niet anders dan de vrije genade in Jezus Christus verheerlijken. Letterlijk met de dood voor ogen getuigde hij vrijmoedig voor de keizer en voor een afvaardiging van de paus. De wereldlijke en kerkelijke macht deed hem weinig meer, nu hij vrede had gevonden voor zijn Koning der koningen. Sprekend hierbij zijn ook zijn laatste twee stellingen, waar hij schrijft: 94. Men moet de christenen aansporen om hun Hoofd Christus graag te volgen door straf, dood en hel heen; 95. En dat zij geloven mogen eerder door veel verdrukkingen het hemelrijk te zullen binnengaan, dan door de gerustheid van een valse vrede. 

Trend 

Wie enigszins het nieuws volgt, merkt dat oorlogen en geruchten van oorlogen hand over hand toenemen. Zelfs seculiere organisatie als het Rode kruis weten zich geen raad meer met alle hulpaanvragen. Maar de schrik kan ons ook om het hart slaan als we kijken naar ons eigen land. Zeker als we de koers van de regering, de publieke opinie en, voor wie eerlijk gemaakt is, van ons eigen hart zien. Is er nog een middel om al dit geweld te stoppen? Of zijn we als wereld een stuurloos schip wat door de golven van de tijd heen en weer wordt geslingerd? 

Diepere oorzaak 

De Bijbel is glashelder als het gaat om de bron van alle conflicten. Al het oorlogsgeweld vloeit voort uit onze rebellie tegen God. De moord op Abel onderstreepte de donkere kant van de wereldgeschiedenis die een aanvang had genomen. Toch zal de wereldgeschiedenis eens stoppen, want op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal geen tijd meer zijn. Dan zal de eeuwige sabbat aanvangen voor hen die Christus’ verschijning hebben liefgehad. Tot die tijd dienen wij ons vast te houden aan het Woord van God als een lamp voor onze voet en een gids op ons pad. 

Christenen dienen niet te schrikken als ze geconfronteerd worden met oorlogen of met geruchten van oorlog. Gods Woord laat zien dat de Heere Jezus als de Triomferende Koning erboven staat. Hij houdt de wereld in Zijn doorboorde handen en niet de mens. Dus ook niet de NAVO of de radicale islam. Hij regeert en zal Zijn almacht tonen. Of om met Luther te spreken: ‘Ons staat een sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn Naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet, Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op den troon: de zeeg’ is ons beschoren!’ 

Maakt deze wetenschap geen zorgeloze mensen? Nee, dat maakt het ons niet, want dat zijn we al. Maar omdat de Heere een jaloers God is en geen andere goden naast Zich duldt zal Hij in de weg van ontdekking en ontlediging steeds meer laten zien dat Hij het is Die zalig maakt. Waar Luther de zekerheid van het heil mocht kennen, beefde hij soms bij de gedachte voor God te moeten verschijnen. Hij was banger voor zijn eigen vlees, dan voor de keizer en de paus. Niet voor niets waren zijn laatste woorden: ‘Wij zijn bedelaars. Dat is waar’. Als de Heere de wereldgeschiedenis, de kerkgeschiedenis en onze levensgeschiedenissen niet stuurt, waar zouden we dan terechtkomen? 

Persoonlijk 

Op dit moment wordt de slotkapel in Wittenberg gerenoveerd. Ook de grote kerk in Wittenberg waar de eerste reformatorische eredienst werd gehouden en waar Luther in het huwelijk trad, staat in de stijgers. Duitsland maakt zich op voor het jaar 2017 wanneer het 500 jaar geleden is dat de Reformatie plaatsvond. Wie het programma bekijkt ziet dat er een kerkdienst en tal van festiviteiten gepland staan. Het is te hopen dat het niet bij terugkijken alleen blijft. Reformatie is geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Telkens opnieuw dient het kerkelijk leven gespiegeld te worden aan Wet en Evangelie. Het was Luther te doen om een genadig God en om de vergeving van de zonde. Een notie die tijdens een bezoek aan het Reformatie museum en de huidige slotkapel nagenoeg niet terug te vinden zijn. Alles draait om Luther. Om die monnik die een papier met 95 stellingen op de slotkapel sloeg. Maar zou het niet veeleer om de God van Luther moeten gaan? 

Tijdens een bezoek aan Wittenberg zat ondergetekende deze vragen te overdenken. Is het waar wat Luther zong, dat Gods Woord stand houdt in eeuwigheid en geen duimbreed zal wijken? Lijkt de liberalisering van de Duitse kerk niet het tegendeel te bewijzen? Wordt Gods Woord eigenlijk nog wel gepredikt in dit land, wat toch de bakermat van de Reformatie is? Je zou er haast moedeloos van worden. Nog in gedachten verzonken, zagen mijn vrouw en ik een wat zonderling figuur voorbij fietsen. Achter zijn fiets hing een kar met daarop de volgende tekst in het Duits en Engels: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie, want waarom zoudt gij sterven?’ Midden om het plein in Wittenberg stopte de man en ging hij (toevallig?) onder aan de voet van een beeld van Luther zitten. Wij spraken de man aan en vroegen hem naar de toestand van het christendom in Duistland. Dat zag hij somber in. De mensen worden steeds rijker en willen vrede, maar er is geen vrede. Hoe ze dan wel aan die vrede konden komen, vroegen we. Zijn ogen begonnen te stralen en zonder twijfel zei hij: ‘Alleen door het geloof in Jezus Christus en Die gekruisigd.’ 

Stil vervolgden we onze weg door de Lutherstad en liepen voor het laatst langs de plek waar de reformator ligt te wachten op de jongste dag. Nog een keer keken we achterom en zagen de evangelist staan te preken. Hoe de wereldgeschiedenis ook mag gaan, de Heere gaat door met Zijn kerkvergaderend werk. Luther had dus toch gelijk, toen hij de volgende woorden schreef: ‘Door het Woord werd de wereld overwonnen, door het Woord bleef de Kerk in stand, door het Woord zal zij ook hervormd worden. De wil des Heeren geschiedde.’