Artikel: Zekerheid

Zonder zekerheid kan geen mens leven. Hoe meer onzekerheid het wereldtoneel domineert, hoe harder mensen ernaar zoeken. Maar waar kan de mens zekerheid vinden en waar zeker niet? Dit artikel wil het thema zekerheid belichten vanuit de wereld en vanuit Gods Woord.

Zekerheid versus onzekerheid
In het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. Deze aarde was woest en ledig en het heeft de Heere behaagd er orde in aan te brengen. Ook schiep Hij de mens die in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid de schepping mocht genieten om daarin de Schepper te loven. Er was duidelijkheid, orde en zekerheid. De mens wist waar hij aan toe was. De opdracht van de Heere om de aarde te bebouwen en te bevolken was duidelijk en gaf richting aan het leven. Met het verleiden van Manninne is er echter onzekerheid in de wereld gekomen. De mens koos moedwillig tegen God en tegen Zijn goedheid. Het kwaad en de macht van de zonde kropen als een donkere en kille schaduw de schepping binnen. Sinds die tijd bepaalt de mensheid zelf hoe zij wil leven. De desastreuze gevolgen kunnen wij in elke willekeurige krant en op elke begraafplaats terugvinden. 

Quasi-zekerheden
Nederland anno 2015 laat zich kenmerken als een postmodern en postchristelijk land. De ‘grote verhalen’ van de religies hebben afgedaan. Niet langer geeft de kerk of Gods Woord de koers aan, maar tal van andere zaken. Zo volgen legio Nederlanders de waan van alledag, die niet zelden door de publieke opinie via TV en internet wordt voorgekauwd. Velen leven niet echt, maar bestaan slechts. Onzekerheid en de bijbehorende angst wordt in ons rijke Westen weggefeest, genegeerd of dichtgetimmerd met quasi-zekerheden. Reclamebureaus en verzekeringsmaatschappijen draaien overuren om het ‘gevoel’ van zekerheid aan de man te brengen. Kreten als: ‘Zorg voor een goed pensioen!’ ‘Zorg dat je die nieuwe gadget hebt!’ ‘Haal eruit wat erin zit!’ Of zoals een popartiest eens zong: ‘Gooi de loper uit en drink een goed glas wijn, pluk de dag, want het kan zo ineens de laatste zijn’. Wat zijn we ver van onze plek als we ons vasthouden aan deze bedorven lucht! Wat een wonder dat de Heere Jezus geboren wilde worden in deze wereld die stinkt van hoogmoed en eigenliefde. Die vol is van schijnzekerheden.

Aardse en kerkelijke prinsen
Het verbod om te bouwen op schijnzekerheden komen wij ook al in de Bijbel tegen. Verschillende keren zoekt Israël militaire en politieke bescherming tegen de vijanden bij naburige volken in plaats van bij de Heere. En dat terwijl veiligheid niet de afwezigheid van gevaar betekent, maar de aanwezigheid van God. Keer op keer toont de Bijbel aan dat het betrouwen op prinsen geen heil en geen zekerheid, kan bieden. Dat kan alleen de Schepper van het heelal.

Ook de kerkgeschiedenis toont aan dat mensen deze les maar moeilijk leren. Er werd niet alleen op aardse, maar ook op ‘kerkelijke’ prinsen gebouwd. Maar kerkverbanden, tradities, predikanten en religieuze ervaringen, hoe waardevol ook, kunnen geen zekerheid bieden aan onze ziel. Alleen in Christus ligt zekerheid voor tijd en eeuwigheid! En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. Hand. 4:12

Toch kan spreken over zekerheid soms goedkoop overkomen. Je zult maar een ernstige boodschap van de dokter hebben gekregen. Dan komt het erop aan. Soms kan de situatie voor ons mensen hopeloos lijken en staan we voor duizend vragen. Laten we ons daarom maar niet verheffen boven de verspieders uit Numeri 13. Je zult maar zulke sterke vijanden tegemoet moeten treden! Het is genade als we net als Jozua en Kaleb mogen zien dat er een sterke Held is Die groter is dan al onze problemen, zorgen en zonde. Hij is een vaste Burcht, een toevlucht voor de Zijnen! Hij zal geen duimbreed wijken, dat is zeker. Daar mocht David van getuigen in 2 Samuël 22:2 en 3: Hij zeide dan: de HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper. God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

Alleen in Christus is zekerheid te vinden
De mensheid wil verzekerd zijn van de wieg tot het graf. Maar waarvan wil zij verzekerd zijn? Van luxe, inkomen en een vol leven? Wat zijn we arm als we het zoeken in een wereld die verloren gaat. Dan bouwen we op zand en houden we geen rekening met de regen die vroeg of laat zal komen. Maar waar is dan zekerheid te vinden? Alleen in Christus en in Zijn Woord! Het Woord wil een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. De trouwe Verbondsgod verzekert Zijn volk niet van wieg tot graf, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

De Bijbel is duidelijk over hoe de wereldgeschiedenis zal eindigen. Totdat dat moment daar is roept de Bijbel ons op om vrolijk(!) ons kruis op te nemen, Christus dagelijks te volgen en Hem aan te hangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, zodat wij eenmaal dit leven getroost verlaten en zonder verschrikking voor Christus mogen verschijnen. Zijn komst naar deze aarde, Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart geeft aan mensen die zeker verloren zouden gaan de enige zekerheid voor tijd en eeuwigheid. Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, en Hij heeft het Zelf gezegd: Ja, Ik kom haastelijk. Openb. 22:20a. En alles wat Hij zegt is waar en zeker!