ManVandaag: Adam, afl. 1

Oorsprong
Er is een belangrijke overeenkomst tussen het leven van Gods volk en de aarde. Beide hebben hun begin uit God. De wereld heeft zichzelf niet geschapen. Evenmin heeft Gods volk zichzelf herschapen. Het eerste Bijbelboek heeft daarom de passende naam Genesis gekregen, wat ‘oorsprong’ of ‘geboorte’ betekent. In deze artikelenreeks maken we kennis met de eerste Adam. En als het beleefd mag worden ook met de tweede Adam.

Wat is het verband?

God spreekt
Lees Genesis 1:26-31

Soms zijn zaken zo groot dat je ze niet in woorden kunt vatten. Je kunt ze hoogstens beschrijven. Mozes, geleidt door Gods Geest, heeft dit aan de lijve ondervonden, toen hij het wonder van de creatio ex nihilo, de schepping uit het niets, heeft omschreven. In den beginne schiep God den hemel en de aarde Gen. 1:1 Eenvoudig om op te schrijven, onmogelijk om te doorgronden. Wij mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Daarom zijn mensen ook scheppende wezens. Wij scheppen met geschapen materiaal, met hout, stenen en papier. Maar iets scheppen uit niets, is aan ons niet gegeven. Dat kan alleen God, van Wie de mens beelddrager is. Genesis 1 leert ons verder dat het universum een begin had. Het geschapene heeft een begin, alleen de Schepper is eeuwig.

TOEPASSING – De mens is naar Gods beeld geschapen. God is ondoorgrondelijk. Volgens Augustinus is dit ook de reden dat wij onszelf vaak niet kunnen doorgronden. Wat zou Augustinus hiermee bedoeld hebben? Herkent u dit in uw eigen leven?

Wat staat er?

Het was zeer goed
Reeds op de eerste bladzijde van de Bijbel schittert Gods majesteit. Waar wij ook wonen op deze aarde en wie we ook zijn, onze oorsprong is uit Gods scheppend spreken. Dit mag ons met eerbied vervullen. De dichter van Ps. 33 zingt ons het voor: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. Ps. 33:6-9 

In Genesis 26 lezen wij dat de Heere in een heilige samenspraak met Zichzelf treedt. De oorsprong van de mens komt uit deze unieke samenspraak voort en bekleedt de mens met eer en waardigheid. In tegenstelling tot de dieren is de mens naar Gods beeld geschapen. Omdat wij naar Zijn beeld geschapen zijn, heeft de mens zeggenschap over de aarde. Als onderkoningen moeten wij regeren in opdracht van de grote Koning. De dieren van het veld en de vissen in de zee zijn aan onze zorgen toevertrouwd. Eens zullen wij hier als rentmeesters verantwoording over af moeten leggen. 

TOEPASSING – In het scheppen van de hemel en de aarde sprak God en het was er. Bij de mens treedt de Heere in een heilige samenspraak met Zichzelf. Volgens Calvijn geeft dit aan dat de Heere met iets groots en wonderlijks gaat beginnen. Bij deze samenspraak was niemand aanwezig. Toch heeft de Heilige Geest dit geopenbaard aan Mozes. Wat kunnen wij hieruit leren? 

Wat betekent dit?

Schepping en herschepping
Het eerste Bijbelboek leert ons dat God aan het begin van alles staat. Deze waarheid wordt ook in het laatste Bijbelboek op indrukwekkende wijze verhaalt: Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Openb. 22:13 Het gesproken Woord is Jezus Christus (Joh. 1:1). Hij stond aan het begin van de schepping en heeft door Zijn lijden en sterven ook de herschepping mogelijk gemaakt. Vandaag de dag heeft de mens nog steeds dezelfde taak als Adam eens kreeg. Bebouw de aarde, wees vruchtbaar, leef tot eer van de Heere en tot heil van de naasten. 

TOEPASSING – God staat aan het begin en het einde van de schepping. Hij regeert en roept de mens op om als onderkoning te regeren. Zijn wij hier goed van doordrongen in ons dagelijks leven? Zo ja, waaruit blijkt dat?