ManVandaag: Adam, afl. 2

En zie het was zeer goed
Het Bijbelboek Genesis leert dat de wereld door God is geschapen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere schiep ook de mens naar Zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, elk met hun unieke eigenschappen en taken.  

Wat is het verband?

De kroon op de schepping     
Lees Genesis 3:26-31

Nadat God de hemel en de aarde geschapen had, heeft Hij de mens aan de schepping toegevoegd. De mens was de kroon op de schepping. Adam en Manninne leefden in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam had geen last van zondige gedachten over God. Als hij wandelde langs de prachtige watervallen, de bloeiende bomen, de heerlijk ruikende bloemen en de spelende dieren, zong hij het uit: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!’.

Hij kende niet alleen God, maar ook Zijn schepping. Dit blijkt uit het feit dat Adam de dieren een naam kon geven naar hun aard. En waar wij van nature geneigd zijn tot het kwade, was Adam dit tot het goede. Thomas Boston zegt hierover: ‘Zoals de wil oorspronkelijk geschapen was, was hij geneigd om de wil van de Schepper te volgen, zoals de schaduw het lichaam volgt-..’ Nooit was er een moment dat Adam zichzelf bedoelde en schade toebracht aan zichzelf, de schepping of aan Gods eer. Adam mocht de drie ambten vol liefde en overgave vervullen. Hij was een profeet die de grote daden Gods bezong. Een priester die zijn leven in ware dankbaarheid als liefdesoffer opofferde. Een koning die in opdracht van dé Koning de schepping onderwierp en regeerde. En zie het was zeer goed.

TOEPASSING – Adam kende een ongestoorde omgang met de Heere. Verlang je naar momenten van ongehinderde omgang met de Heere? Wie heeft de drie ambten van Adam overgenomen en volmaakt vervuld (zie ook Hebr. 7)?

Wat staat er?

Gods lievelingen
Als kroon op de schepping, moest de mens de aarde onderwerpen. Dit was geen zware taak! Het was werk dat Adam uit liefde tot Zijn Schepper deed. Gods liefde voor de mens blijkt ook uit de woonplaats die Hij voor Adam en Manninne had bereid: de hof van Eden. De gehele schepping was goed, maar voor Zijn lievelingen was alleen het allermooiste stukje aarde goed genoeg. ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet’ (Ps. 8:5-7).

TOEPASSING – De hof van Eden was het mooiste stukje aarde. Later zou de Heere het liefste dat Hij had geven: Zijn eniggeboren Zoon. Spurgeon riep daarom eens verwonderd uit: ‘Heere, hebt U de mens liever dan Uw eigen Zoon, omdat U Hem liet sterven voor ons?!’ Is dit weleens een wonder geworden in je leven?

Wat betekent dit?

De Alfa en de Omega
Een bekend spreekwoord luidt: ‘Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie u bent’. Met evenveel recht zou gezegd kunnen worden: ‘Zeg mij Wie uw Schepper is en ik zal u zeggen wie u bent’. Wat een wonder dat de Drie-enige God, Die eeuwig genoegzaam was in Zichzelf, de mens heeft willen scheppen naar Zijn goddelijk beeld! Guido de Brès vergeleek de schepping eens met ‘een schoon boek, waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid’. Door de zondeval zijn deze letters door elkaar gehutseld. Bovendien mist de natuurlijke mens ‘geloofsogen’ om de schepping te lezen. De kroondrager is haar kroningsdag vergeten. Daarbij is de natuur ook niet genoeg om de Heere te leren kennen zoals Hij is. Wie het Vaderhart van de Schepper wil leren kennen, dient door het geloof, de ogen te slaan op Zijn Zoon. Jezus Christus is de Alfa en de Omega, het gehele alfabet waarbij elke letter Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid spelt. Dit alfabet leert Gods volk spellen op de leerschool van vrije genade: A van Armoede, B van Bedelen en C van Christus. En zie het was zeer goed.

TOEPASSING – ‘Zeg mij wie uw vrienden zijn…’ Christus ging tijdens Zijn omwandeling op aarde op bezoek bij hoeren en tollenaars. Waarom zou de Heere Jezus dit gedaan hebben? Waarom is dit Evangelie?