ManVandaag: Noach, afl. 1

De grootste overstroming aller tijden
Eens in de zoveel tijd wordt de wereld opgeschrikt door natuurrampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen of ander natuurgeweld. Deze natuurrampen zijn een direct gevolg van de zondeval en daarom onze schuld. Zo ook de grootste overstroming die deze wereld ooit heeft getroffen, namelijk de zondvloed.

Wat is het verband?

Een zee van schuld
Lees Genesis 7:1-24

Na de zondeval is alles anders geworden. Waar de mens eerst in liefde met God en de naasten leefde, gunt men elkaar niet langer het licht in de ogen. Soms zelfs letterlijk, zoals bij Kaïn en Abel. Maar daar blijft het niet bij. Met dat de mensheid zich vermenigvuldigde op de aarde, groeide ook het verzet tegen God (Gen. 6:1). Dit gaat zelfs zover dat het de HEERE berouwde dat Hij de mens geschapen had (Gen. 6:7). Toch is de HEERE nog genadig voor Zijn schepping. Totaal onverdiend kondigt Hij zowel de straf als de redding aan. Noach, de man van Zijn raad, mag een ark bouwen waarin behoud te vinden is. Redding, te midden van een zee van schuld.

TOEPASSING – ‘Het gezicht is sprekend zijn moeder, maar die ogen heeft hij van zijn vader.’ Dit soort opmerkingen worden nogal eens gemaakt als een pasgeboren kindje wordt bewonderd in de wieg. Maar als de Heere, met eerbied gesproken, in de wieg kijkt, moet Hij zeggen: ‘Het lijkt niet meer op Mij.’ Is onze diepe val, die van geslacht op geslacht wordt doorgeven, ons al eens tot schuld geworden?

Wat staat er?

Een zee van oordeel
Als de ark klaar is, geeft God het bevel om naar binnen te gaan. God doet Zelf de deur van de ark dicht, die pas na 370 dagen weer geopend zal worden. De genadetijd voor hen die buiten zijn, is voorbij. Er is geen ontkomen meer aan. Veertig dagen en veertig nachten slaat de regen op de aarde en op de ark neer. Wat zal er omgegaan zijn in de gedachten van Noach en zijn familie? Net als bij de Heilige Doop staat het water hier symbool voor de dood en de ark voor het graf. Te midden van een zee van oordeel voltrekt God Zijn heerlijke heilsplan vol van redding en genade. Noach overleefde dit oordeel omdat eens de golven van Gods rechtvaardige oordelen over de kruisheuvel Golgotha zouden spoelen.

TOEPASSING – De bouw van de ark was een zichtbare prediking. Velen hebben het gezien en niet serieus genomen. Eens zal er opnieuw een zee van Gods oordeel over de wereld komen. Dan niet van water, maar van vuur. Al de goddeloosheid zal worden weggebrand. Slechts in de Ark is behoud. Zijn wij, en de onzen, al in die Ark?

Wat betekent dit?

Een zee van genade
Noach mocht het middel zijn waardoor de mensheid niet compleet is uitgeroeid. De ark die Noach bouwde was een heenwijzing naar Christus Zelf. Hij is van eeuwigheid de Ark die in Gods vredesraad is gebouwd, niet met goferhout, maar met onpeilbaar diepe zondaarsliefde. ‘Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven’ (Rom. 5:10). Deze Ark bevat niet slechts een familie, maar een schare die niemand tellen kan. Voor wie een zee van schuld heeft, is er bij Christus een zee van genade te vinden.

TOEPASSING – Het Oude Testament kent tal van heenwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus. Het Nieuwe Testament wijst terug naar de Persoon en het werk van Christus. Wat heeft dat te zeggen over hoe een christen het leven dient vorm te geven? Heeft de zee van Christus’ genade al eens onze zee van schuld doen opdrogen?