ManVandaag: Noach, afl. 2

De Zon achter de regenboog
Dat de mens niet verandert, blijkt pijnlijk uit Genesis 9. Opnieuw krijgt de mens de opdracht om de schepping te bebouwen. En opnieuw valt de mens in zonde door het misbruiken van een vrucht. Zowel Genesis 3 als Genesis 9 roepen om oordeel, maar na de zondeval kwam de moederbelofte en na de zondvloed de regenboog. Wat een wonder als wij achter dit alles de Zonne der gerechtigheid zien schitteren!

Wat is het verband?

Het einde van de zondvloed
Lees Genesis 9

Maar liefst 150 dagen lang heeft het water van de zondvloed de overhand op de aarde gehad (Gen. 7:24). In Genesis 8:1 lezen we dat God de ark en haar opvarenden niet vergeet. Het licht van Gods genade breekt dwars door het donker van het oordeel. Noach en de zijnen mogen uit de ark en brengen de HEERE een brandoffer. Hierop volgt in Genesis 9 het bevel aan Noach en zijn zonen om vruchtbaar te zijn en de aarde vol te maken. Net als bij Adam vertelt de HEERE aan de mens wat hem te doen staat. Ook geeft de Hij totaal onverdiend, de belofte dat er niet opnieuw een zondvloed zal komen. Het teken hiervan mogen wij tot op de dag van vandaag bewonderen.

TOEPASSING – De Heere belooft dat Hij de aarde niet nog eens zal straffen met een zondvloed. Toch is de mens nog even zondig en opstandig als de mensen voor de zondvloed. Gods rechtvaardigheid eist dat aan Zijn geschonden recht genoegdoening geschiedt. Wie is er eens voor de zonde van de gehele wereld ondergegaan in de golven van Gods toorn? Wat hebben de geopende ark en het geopende graf met elkaar te maken?

Wat staat er?

De stralende regenboog
Nadat de Heere het bevel heeft gegeven om de aarde te vullen, gaat een ieder zijns weegs. Zo ook Noach. Hij besluit om, net als Adam, de aarde te gaan bebouwen. Tijdens het werken op het land zal hij ongetwijfeld gedacht hebben aan Gods genade. Hoewel de zondvloed vele zondaren heeft vernietigd, is de zonde in het hart van Noach nog altijd springlevend. Noach plant een wijngaard, drinkt teveel en wordt dronken. Hij vergeet zijn voorbeeldfunctie en trekt midden in de tent zijn kleren uit. Ook hier lokt de ene zonde de andere uit. Cham lacht erom en roept snel zijn broers. Sem en Jafeth willen echter niet dat Noach gezichtsverlies lijdt en behandelen hem, ondanks alles, met respect. Wat een wonder dat ondanks deze zwarte bladzijde de regenboog blijft schijnen!

TOEPASSING – Er zijn nogal wat mensen die aan genealogisch onderzoek doen. Op die manier hopen ze meer te weten te komen over hun voorgeslacht. Genesis 9 laat een zwarte bladzijde van onze stamvader zien. Welke herinnering, welke geestelijke erfenis, willen wij aan ons nageslacht achterlaten?

Wat betekent dit?

Het kleed der gerechtigheid
Noach had letterlijk en figuurlijk een vruchtbaar bestaan. Hij gehoorzaamde de Heere in het werken op het land. Ook ons werk dient te geschieden tot Gods eer. Of dit nu thuis, op school, op het bedrijf, of na de pensioengerechtigde leeftijd is. De vrucht van onze arbeid dient het hart met dankbaarheid tot God de gever van alle goed te vervullen. Augustinus schreef dat we de schepping mogen gebruiken om de Schepper daarin te genieten. Wanneer wij de schepping misbruiken tot ons eigen genot, ligt de zonde op de loer.

TOEPASSING – Sem en Jafeth schrikken van de zonde van hun vader, maar besluiten wel te handelen. Hierin zijn zij de christelijke gemeente tot een voorbeeld. Ook wij mogen gemeenteleden die in zonde vallen niet links laten liggen. Roddel en hoongelach past de bruid van Christus niet. Wij worden opgeroepen om te helpen met woorden en daden. Wie van genade heeft leren leven voelt zich hiervoor niet te goed. Naar welk kleed der gerechtigheid wijst het kleed van Sem en Jafeth heen? Zijn wij al door dit kleed bedekt?