ManVandaag: Abram, afl. 3

Hoog bezoek
Nog amper bijgekomen van de hevige strijd, krijgt Abram hoog bezoek. Maar liefst twee koningen komen naar hem toe. De ene is een ondankbare en egoïstische koning. De andere is er een die geleerd heeft dat niet hijzelf, maar God de Allerhoogste is. Gezegend is het land die zo’n koning heeft!

Wat is het verband?

Bescheidenheid siert de mens
Lees Genesis 14:17-24

Na een periode in Egypte keert de familie weer terug naar het land wat de HEERE Abram gegeven had. Vanwege de uitdijende veestapel van Abram en Lot kunnen de beide mannen niet meer bij elkaar wonen. Abram laat Lot een stuk land kiezen. Dit was ongebruikelijk aangezien Abram als oudste de eerste keuze had. Lot had hier tegen moeten protesteren, maar hij besluit zijn lusten te volgen in plaats van zijn fatsoen. Hij kiest de vlakte der Jordaan. Dat dit dichtbij Sódom en Gomórra is neemt Lot voor lief. Lot heeft niet lang kunnen genieten van zijn keuze. Een oorlog breekt uit en hij wordt ontvoerd. Ondanks alles besluit zijn oom hem te redden en dankzij een riskante nachtelijke aanval lukt dit. Dan ontmoet Abram iemand op wie hij niet gerekend had.

TOEPASSING – Het ‘hellend vlak’ argument is zeker van toepassing op het leven van Lot. Eerst staat er dat hij in de buurt van de goddeloze stad Sódom gaat wonen (13:12). Maar even later lezen we dat hij in Sódom is gaan wonen (14:12). Kent u ook deze hellende vlakken in uw leven? Hoe is dit zo gekomen? 

Wat staat er?

Een bijzondere ontmoeting
Abram krijgt hoog bezoek. Zowel de koning van Sódom als de koning van Salem komen naar hem toe. Wat is er een groot verschil tussen beide koningen! Zowel in woorden als daden is Melchizédek veel genereuzer. De koning van Sodom brengt niets mee. Onvriendelijk klinkt het uit zijn mond: ‘Geef mij de zielen, maar neem de have voor u’ (Gen. 14:21). Let hierbij op de volgorde van de werkwoorden ‘geef’ en ‘neem’. En dat terwijl Abram recht had op alles! Evenals Lot passeert de koning van Salem hem op een brutale wijze. Toch is Abram niet rechthebbend, want de liefde van zijn God is hem meer waard! Melchizédek echter, wiens naam ‘koning der gerechtigheid’ betekent, brengt brood en wijn mee. Maar het belangrijkste wat Melchizédek komt brengen is de zegen van God de Allerhoogste (14:19). Hij mocht deze zegen opleggen aangezien hij naast koning ook priester was. Hiermee is hij een type van Christus. Abram geeft Melchizédek vervolgens tienden van alles wat hij bij zich heeft, als teken van dankbaarheid aan de HEERE. 

TOEPASSING – De HEERE zegent Abram, via Melchizédek, op aardse en geestelijke wijze. Wat zegt dit over de genade en bereidwilligheid van de Verbondsgod? Heeft u de armoede van de wereld al ingeruild voor de rijkdom van Christus?

Wat betekent dit?

De ordening van Melchizédek
Abram is in dit gedeelte twee keer de minste. Van nature is de mens rechthebbend. Wie van genade leert leven, acht de ander uitnemender dan zichzelf. Naast deze les laat dit gedeelte ook goed zien dat het Nieuwe Testament in het Oude Testament verborgen ligt. Genesis 14 laat een rijke Bijbelse lijn zien, namelijk dat er ooit een meerdere priester-koning zal komen. In Hem zullen alle ambten die Adam eens was kwijtgeraakt weer hersteld en vervuld worden. Ook Psalm 110 wijst vooruit naar de Messias, Die Priester zal zijn naar de ordening van Melchizédek. Dit betekent dat de Heere Jezus van een hogere orde is dan het priestergeslacht van Aäron (Hebr. 5-7). Dat dit een belangrijke Bijbelse lijn is, blijkt wel uit het feit dat Psalm 110 de meeste geciteerde Psalm is in het Nieuwe Testament (Mat. 22:41-45).

TOEPASSING – Adam droeg in het paradijs de ambten profeet, priester en koning. Na de zondeval is de mens deze ambten kwijtgeraakt. Heeft dit u al eens in de schuld gebracht? Adam offerde tienden aan de aardse Melchizédek. Wat offert u aan de meerdere Melchizédek?