Bostonkring, avond 11

Vierde staat, Het algemene oordeel; een bevestiging en verklaring van de leer

Door: M.H. van Wolfswinkel-van As & E.H. van Wolfswinkel

De hele viervoudige staat toont ons de ernst van het leven, maar in het gedeelte wat handelt over het algemene oordeel wordt ons ook indringend getoond wat het algemene oordeel inhoud. Wie zou niet beven?

Ook in dit gedeelte toont Boston weer dat het zo gegrond is op Gods woord. Daarom zijn er in de beschrijving ook verschillende keren verwijzingen opgenomen naar de bijbelteksten. Het bijbelgedeelte in Matt. 25: 31-34, 41 en 46 wat ook wordt behandeld in het boek, laat ook duidelijk zien wat het oordeel inhoud en dit gaat Boston ons in dit gedeelte verder uitleggen.

Bevestiging van de leer dat er een algemeen oordeel zal zijn

Op grond van de bijbel wordt ons getoond dat er een algemeen oordeel zal komen. Het is geen verzinsel. Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament wordt erover gesproken. En ook in het verdere van deze inleiding zal op grond van Gods woord blijken wat voor een waarheid het is. Zo is hier voor de zondvloed al over geprofeteerd door Henoch, beschreven door Daniel en Lukas in de Handelingen en Paulus in de brieven. Naast dat God het gezegd heeft, heeft God het ook gezworen: ‘Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden’ (Rom. 14:10,11). 

De deugden, rechtvaardigheid en goedheid, van de Heere eisen dit ook. De ongerechtigheid kan niet ongestraft blijven en de rechtvaardigen zal goed gedaan worden. De goddelozen worden soms in dit leven gestraft om te laten weten dat er een God is. Veel blijft er echter ongestraft wat dient als onderpand voor het toekomende oordeel. 

De opstanding van Christus is een zeker bewijs van het algemene oordeel. Hij zegt het namelijk zelf in de staat van Zijn vernedering: ‘Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels’.

Daarnaast is het geweten in ieder mens een gerechtshof. De consciëntie is de beschuldiger, getuige en rechter en de zondaar wordt verplicht zich te onderwerpen aan het oordeel Gods. Deze consciëntie zal alle misdaden tonen, ook de misdaden die voor de ogen van de wereld verborgen zijn. 

Verklaring van de leer dat er een algemeen oordeel zal zijn

Jezus Christus is de Rechter
Ook dit is gegrond op Gods woord in psalm 50:6 ‘God Zelf is Rechter’ En nu volgt er een belangrijk gedeelte over deze Rechter. De heilige, gezegende Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, is Rechter met betrekking tot het rechterlijke, wettige gezag, de heerschappij en de macht. De vleesgeworden Zoon echter is de Rechter in betrekking tot de beschikking over die macht en de speciale uitoefening van die macht.

De komst van de Rechter
De komst van de Rechter zal op het aller onverwachts zijn. Een geweldige verrassing voor de wereld die in diepe zorgeloosheid zal worden aangetroffen. De bruidegom, de bruid en de gasten moeten het bruiloftsfeest verlaten en voor de rechterstoel verschijnen. Ja de huwelijksdag van sommigen zal hun oordeelsdag worden en dat van de wereld. Zie hier slechts een voorbeeld van de verassing die dit zal zijn. Wie zou niet beven?

De partijen worden gedagvaard
Door het geluid van de laatste bazuin, wat in alle hoeken van de aarde en de zee gehoord zal worden, zullen de doden opgewekt worden. En de levenden zullen in een punt van de tijd veranderd worden. Het is de tijd voor levenden en de doden om geoordeeld te worden en voor de Rechter te verschijnen.

De Rechter neemt plaats op de rechterstoel
Hoe de troon van de Rechter er uit zal zien laat Boston in het midden, het zal ongetwijfeld een onuitsprekelijke heerlijke troon zijn. Eens zullen we het met onzen eigen ogen zien. Boston gaat er nu op in wie die Rechter is die op die troon zal zitten en daarin verkeren we niet in onzekerheden:

Het zal geen onzichtbare Rechter zien, nee ‘Alle oog zal Hem zien’ (Openb. 1:7) Wij zullen hem allemaal met onze eigen ogen zien.

Het is ook een Rechter Die alle gezag en macht heeft om een ieder te oordelen naar zijn werken. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (Matth. 28:18) Christus, als God, heeft gezag van Zichzelf. Als Middelaar heeft Hij rechterlijke macht en rechterlijk gezag gekregen. (zie hierbij ook het gedeelte bij blz. 363) Dit oordeel van de Middelaar is het laatste oordeel. En als Christus ons veroordeelt, wie zal ons dan vrijspreken?

Het is ook een Rechter van oneindige wijsheid. Niets zal voor hem verborgen zijn, geen enkele misdaad zal kunnen worden verbloemd. ‘Alle dingen zijn naakt en geopend voor Zijn ogen’ (Hebr. 4:13)

Het is ook een volkomen rechtvaardige Rechter. Hij is ‘de rechtvaardige Rechter’ (2 Tim. 4:8) Ten aanzien van rijk of arm zal er niet zijn, iedereen zal een rechtvaardig vonnis wegdragen.

Het verschijnen van de partijen
Er zullen verschillende soorten partijen verschijnen, te weten mensen en duivelen. De duivelen zijn de gevallen engelen en zij zullen ook op de grote oordeelsdag geoordeeld worden. Alle mensen zonder enig onderscheid uit alle hoeken van de aarde zullen voor de rechtbank verschijnen. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus’ (2 Kor. 5:10).

De scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen
Er zal terstond een scheiding plaatsvinden. De rechtvaardigen, opgenomen in de wolken, aan Gods rechterhand en de verworpenen zijn op de aarde aan Zijn linkerhand. Deze scheiding zal definitief zijn. Hierbij worden de godzaligen opgetrokken in de lucht ingevolge de aantrekkingskracht van ‘de steen die uit de berg werd afgehouwen’ namelijk Jezus Christus en de goddelozen worden op de aarde achter gelaten om vertreden te worden. De wereld zal twee wonderlijke verschijningen aanschouwen.

1. Onder de godzaligen zal geen één huichelaar gevonden worden, allen zullen het leden zijn van Christus, die allen één Vader hebben.
2. Alle godzaligen zullen zich ook aan één zijde bevinden in een volledige eensgezindheid. En er zal geen verdeeldheid meer zijn, alle verschillen in de ondergeschikte dingen van de deze wereld zullen wegvallen.

En aan de linkerkant zal ook één vergadering van goddelozen zijn. Ale goddelozen zullen hier tezamen zijn. De naamchristen, de mohammedaan en de heiden. De biddende mens bij de goddeloze buren. Boston tekent hier de grote ellende van deze groep die schreeuwt en brult, huilt en jammert vanwege de ellende die over hen komen zal. En waarschuwend voegt hij hier aan toe, dat we geen toeschouwer zullen zijn, maar in één van deze twee groepen zullen plaatsnemen.

Het gerechtelijk onderzoek van de partijen
Gerechtelijk zullen de partijen onderzocht worden. Door een alwetende Rechter die alles openbaar aan het licht zal brengen. De mensen zullen geoordeeld worden naar hun werken. “God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is hetzij goed of hetzij kwaad” (Pred. 12:14) De mensen zullen ook geoordeeld worden naar hun woorden “Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matth. 12:37) Daarnaast zullen ook de gedachten in het gericht gebracht en geoordeeld worden “Zo dan oordeelt niet voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen des harten” (1 Kor. 4:5) Dit onderzoek zal rechtvaardig en onpartijdig zijn, nauwgezet en grondig, helder en duidelijk. Om dit alles kracht bij te zetten zal aan de hand van de boeken die geopend zullen worden, getoond worden dat de handelswijze van de Rechter uiterst precies, nauwgezet en rechtvaardig is.

De boeken die geopend zullen worden
Nu volgen de vier boeken die geopend zullen worden.

1. Het gedenkboek of boek van Zijn alwetendheid. In dit boek staan alle gedachten, woorden en werken van iedereen van elke dag in de juiste volgorde opgetekend. Dit boek zal voor de goddelozen alleen dienstdoen als een aanklacht en voor de godzaligen dienen ter gedachtenis aan het goede dat zij gedaan hebben.
2. Het boek van de consciëntie is het tweede boek dat geopend zal worden. In dit boek staat ook alles opgetekend, onze consciëntie is altijd bij ons geweest, en zal dan duidelijk tonen dat de aanklachten uit Gods gedenkboek waar en zeker zijn. In dit leven kan de consciëntie blind, doof en stom zijn, ja zelfs toe geschroeid zijn, maar dan zullen alle zegels verbroken worden. Niets zal bij vergissing ten laste worden gebracht, aangezien dit een boek is dat zij altijd bij zich hebben gehad.
3. Het derde boek betreft het boek der wet dat ook geopend zal worden. Dit boek toont aan wat zonde en wat plicht is. Zoals ook het boek der consciëntie doet. Maar dit boek toont voornamelijk het ‘loon’ aan . Dit is het leven op volmaakte gehoorzaamheid en de dood op ongehoorzaamheid. En nu kunnen zowel degenen aan de linkerhand als aan de rechterhand geen aanspraak maken op het leven. Dit boek toont het vonnis en dient ook niet om vrij te spreken, dit is onmogelijk. Maar de godzaligen zijn aan ‘de wet’ als ‘werkverbond’ gedood omdat zij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Maar het boek der wet zal geopend worden om aan de goddelozen duidelijk het vonnis te laten zien.
4. En ten laatste zal ook het vierde boek, het boek des levens geopend worden. Dit boek zal alle uitverkorenen bevatten. Geen één zal er gemist worden. Zij zullen allen zonder zonde opgewekt worden op de laatste dag om het eeuwige leven te ontvangen naar Gods genadig en onveranderlijk voornemen. Zij, de godzaligen, zullen bekleed worden met witte klederen en Ik zal hun geenszins uitdoenuit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Het vonnis dat over de heiligen uitgesproken zal worden
Het gezegende vonnis over de heiligen zal zijn: “Komt in gij gezegenden Mijns Vaders, beerft het koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld” (Matth. 25:34) Een hoorbare stem zal dit tot de godzaligen zeggen. Dit vonnis zullen de goddelozen horen, opdat zij des temeer hun rampzalige staat zullen zien. Het vonnis van de uitverkorenen wordt ook uitgesproken naar hun werken, niet voor hun werken en ook niet vanwege hun geloof. Zij werden vrijgekocht met het bloed van Christus en bekleed met Zijn vlekkeloze gerechtigheid, dit is in de eigenlijke oorzaak van hun vonnis. Door de heiligmaking van de Geest zijn ze ook bekwaam gemaakt voor de hemel, en daarom is het ook naar hun werken. Dit is niet de grond maar een bewijs van hun recht op de hemel. Deze werken zijn werken die betrekking hebben op Jezus Christus en gedaan worden uit het geloof in Hem en uit liefde tot Hem. Dit is een noodzakelijk verband tussen de heerlijkheid en goede werken. Dus goede werken gewerkt door de Heilige Geest in de harten van de godzaligen, wat niet de grond is voor hun recht op de hemel, maar een bewijs van hun recht op de hemel.

De heiligen zullen de wereld oordelen
De heiligen zullen niet alleen de wereld oordelen in Christus hun hoofd, maar zij zullen ook de helpers zijn van Christus en volledig instemmen met het vonnis, omdat het rechtvaardig is. Zij die de godzaligen hebben veroordeeld in de wereld, zullen nu door de godzaligen geoordeeld worden. Alle onrecht zal recht gezet worden.

Het oordeel en de uitvoering van het vonnis over de goddelozen
Het oordeel over alle goddelozen zal zijn “Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is” (Matth. 25:41) De heiligen zullen het volkomen eens zijn met de Rechter. Er zal geen medelijden getoond worden met de allernauwste familiebetrekkingen. De vrouw zal de man veroordelen en omgekeerd. Een amen zal klinken op de verdoemenis van een kind. En ook dit oordeel zal met een hoorbare stem worden uitgesproken. En alle heiligen zullen zeggen: ‘Halleluja, waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen.’ Een verschrikkelijk oordeel!

De algemene brand
De zichtbare hemelen, de aarde en de zee zullen voorbijgaan en gelouterd worden van hun zonden door het vuur en vernieuwd, heerlijk en duurzaam worden gemaakt. De goddelozen zullen tezamen met deze wereld die als getuige tegen hen gediend heeft en daarom moest blijven staan weggevaagd worden van voor het aangezicht van de Rechter. En niet alleen de verworpenen zullen geworpen worden in het vuur, maar ook ‘de dood en de hel’ Alles, wat maar iets te maken heeft met zonde of ongerechtigheid zal worden opgesloten in de hel.

De plaats en de tijd van het oordeel zijn onbekend
De plaats en de tijd zijn ons onbekend. De bijbel toont dit duidelijk “Maar van de tijden de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node dat men u schrijft. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.” (1. Thess. 5: 1,2) Laten wij bedenken dat de laatste dag van ons leven onze staat zal bepalen op de laatste dag van de wereld: zoals wij sterven zo zullen wij geoordeeld worden.

Toepassing

Het eerste nuttig gebruik is ter vertroosting van de heiligen
Voor de heiligen is het een grote troost. Ondanks alle tegenslagen, onrechtvaardigheden, veroordelingen die hen in deze wereld treffen. De Rechter zal hen in het grote oordeel vrijspreken. Deze laatste dag zal uw beste dag zijn. Zijn komst zal niet tegen, maar voor u zijn. Hij zal komen om het huwelijk te voltrekken en om Zijn bruid thuis te brengen, naar het huis van Zijn Vader.

Het tweede nuttig gebruik is tot schrik van de ongelovigen
Het toekomende oordeel roept op om wakker te schudden, hoe weinig is er sprake van levendige indrukken. Velen leven zich uit in verborgen goddeloosheid, zij denken er niet over na dat hun verborgenste gedachten op de oordeelsdag openbaar zullen worden gemaakt voor de grote verzamelde menigte. Een ontzettende uiteenzetting van personen die hier in de wereld als rijken, machtigen, teergevoeligen, geleerden, atheïsten geleefd hebben worden door Boston beschreven. Zij zullen door Christus geoordeeld worden zonder aanziens des persoons. Nergens, maar dan ook nergens zal verschuiling te vinden zijn. Geen excuses en uitvluchten zullen baten. Er zal geen slaperige toehoorder zijn en niemands hart zal afdwalen. Och, dat wij op deze onze dag zouden bekennen, de dingen die tot onze vrede dienen.

Vermaning om zich op het oordeel voor te bereiden
Laat u toch vernamen om in deze grote waarheid te geloven en bereid u zich op tijd voor het oordeel. Roep u zelf op om verantwoording af te leggen voor uw eigen rechtbank. Werp alle werken van duisternis van u af en leef zo dat u te alle tijden en op alle plaatsen gezien wordt door de Rechter. Leef in een gelovige verwachting van de komst van de Heere. Laat uw lendenen altijd omgord zijn en uw lampen brandend, zodat u, wanneer Hij komt, of dat nu op de laatste dag van uw leven is, of op de laatste dag van de wereld, in staat zult zijn om met blijdschap te zeggen: ‘Zie, Deze is onze God, en wij hebben Hem verwacht.’