Inleiding JV GG Kootwijkerbroek, Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de koran

Beste JV-leden,

‘Het is goed dat men de Koran bestudeert en kennis maakt met de inhoud.’ Je zou denken dat deze uitspraak van een moslim afkomstig is. Maar niets is minder waar. Dit zijn de woorden van niemand minder dan Maarten Luther. Was Luther het dan eens met de inhoud van de Koran? Nee, integendeel! Maar hij wilde dat mensen zelf de koran zouden bestuderen om er zo achter te komen dat de inhoud verwerpelijk is.

Ik heb deze inleiding de titel: ‘Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de Koran’ gegeven. Daarmee maak ik meteen duidelijk wat ik van de islam en daarom ook van de koran vind. Deze valse godsdienst brengt mensen niet in het licht, maar houdt ze in de duisternis waarin elk mens van nature leeft. Dat geldt overigens ook voor ons. Wij mogen de Bijbel hebben, maar als we onbekeerd zijn, is het bij ons net zo duister als in het hart van een moslim. Laten we ons daarom niet boven hen verheffen, maar kennis nemen van hun godsdienst om zo aan de ene kant de rijkdom van de Bijbel te ervaren en aan de andere kant sterker te staan in het gesprek met onze moslim naaste.

Deze inleiding bestaat uit twee delen. Ik zal eerst beginnen met een korte inleiding op de koran. Daarna zal ik aantal thema’s uit de koran verder uitdiepen, zodat jullie een idee krijgen wat er zoal in dit boek staat.
 
I. Korte inleiding op de koran
De koran, beter uitgesproken als qur’an, betekent lezing of voordracht. De koran is het heilige boek van de moslims en zij geloven dat de inhoud woord voor woord door Allah is doorgegeven aan Mohammed in de jaren 610-632.[1] Hier gebruikte Allah onder andere de engel Djibriel voor, die wij kennen als Gabriël. Moslims geloven dat de koran een voortzetting is van eerdere openbaringen van Allah aan de mensheid. En dan met name een voortzetting op het Oude en Nieuwe Testament, in de Koran Taura en Indjiel genoemd. Moslims zijn er diep van overtuigd dat zowel joden als christenen de Bijbel doelbewust hebben vervalst. Daarom heeft Mohammed een nieuwe openbaring gegeven.
 
De oudste Nederlandse vertaling van de koran dateert overigens uit 1641. Dat is slechts vier jaar na de verschijning van de Statenvertaling. Men vond de vertaling van de koran noodzakelijk voor zendingsdoeleinden. Ze handelden hiermee in de geest van Luther. En dit geldt nog steeds, willen wij in gesprek komen met de moslim naaste, dan is het goed om kennis van de koran te nemen.[2]

Als je voor het eerst de koran leest valt het direct op dat er veel herhaling in staat. Door de eindeloze herhaling van dezelfde formuleringen, wordt de boodschap er echt ingestampt.[3] De Britse historicus Thomas Carlyle beschreef de koran in 1841 zelfs als ‘een warboel, slordig en onafgewerkt; eindeloze herhalingen, langdradig en verward; onaf, kortom van een niet te harden stompzinnigheid’.[4] Hoewel ik deze woorden niet voor mijn rekening neem, klopt het wel dat de koran niet prettig leest. Nog afgezien van de inhoud die op z’n best misleidend te noemen is omdat ze de godheid van Jezus ontkent, maar daarover later meer (Soera 19:35, 43:59).

Er staat dus veel herhaling in de koran. Drie thema’s die erg vaak terugkomen zijn wetten voor de moslimgemeenschap, de vroegere profeten en het laatste oordeel. Hierbij valt op dat de koran ervan uitgaat dat de lezer kennis heeft van de Bijbel.[5] U hoort het goed, de koran veronderstelt een zekere mate van Bijbelkennis!

Dit is ook de reden waarom moslims respect moeten hebben voor de Bijbel. De rede hiervoor is dat ze geloven dat de Bijbel een eerdere openbaring van Allah is. Moslims zien de koran als de laatste openbaring van God zien en Mohammed als de laatste profeet.[6] Ze noemen de koran een wonder, mede vanwege de inhoud, taal en stijl. Maar dat is niet het enige. Mohammed zou ongeletterd geweest zijn. Hij kon niet lezen en schrijven. Dit is heel belangrijk voor moslims! Want als Mohammed wel had kunnen schrijven, zou hij de koran aangepast kunnen hebben aan zijn eigen voorkeuren. In sommige landen is het daarom levensgevaarlijk om te zeggen dat Mohammed kon lezen en schrijven. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat hij dit wel gekund heeft. Hij was nota bene, na zijn huwelijk met de vijftien jaar oudere weduwe Chadidja, een belangrijk zakenman geworden![7] Zou zo’n man met zulk belangrijk werk niet kunnen lezen en schrijven?!

Maar hoe het ook zij, moslims geloven dat Mohammed niet kon lezen en schrijven en zien dit als een bewijs dat de koran een directe goddelijke inspiratie is.[8] Overigens is de tekst van de koran, vreemd genoeg, niet door Mohammed maar door diens volgelingen opgeschreven. In de eerste periode waarin de islam als het ware werd opgestart, werden de openbaringen dus mondeling doorgegeven. Dit geldt overigens ook voor de Bijbel. Die is ook lange tijd mondeling doorgegeven.

De islam kent dus één grondlegger, Mohammed. Dit geeft meteen een belangrijk verschil aan met de Bijbel. Van de Bijbel weten we dat er meer dan veertig schrijvers aan mee hebben gewerkt. Onder hen was een groot leider als Mozes, maar ook een schaapherder, een arts, een paar vissers, enzovoort.[9] Deze mensen waren geen doorgeefluik, zoals Mohammed dat wel was, maar mensen die hun eigen karakter, intelligentie, achtergrond, leeftijd, enzovoort, in de boodschap legden. Wat ze wel gemeen hadden was dat ze geïnspireerd waren door de Heilige Geest. De apostel Petrus zegt hierover het volgende: ‘Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken’ (2 Pet. 1:21).

De moslims geloven dus dat Allah de openbaringen direct heeft doorgegeven aan Mohammed en christenen geloven dat God door Zijn Heilige Geest in de harten van de bijbelschrijvers heeft gewerkt.

Er is dus een verschil in hoe moslims en christenen kijken naar de zogenaamde ‘inspiratieleer’. Moslims geloven in een mechanische openbaring, waarbij Mohammed slechts een doorgeefluik was. Christenen geloven daarentegen in de organische openbaring. Dit is ook de reden dat het bestuderen van de Bijbel zoveel interessanter is. Je ziet duidelijk de verschillende karakters en achtergronden van de Bijbelschrijvers. De koran daarentegen is nogal monotoon.

Naast het verschil in de inspiratieleer, is er ook een verschil in de tijdsduur waarin de beide boeken tot stand kwamen. De openbaringen die in de koran staan zouden in de jaren 610 tot 632 aan Mohammed zijn gegeven. Het duurde dus maar tweeëntwintig jaar dat Mohammed openbaringen kreeg. De Bijbel daarentegen is geschreven over een periode van ruim 1.500 jaar(!)

Een ander verschil is dat de koran één boek is, terwijl de Bijbel uit maar liefst 66 boeken bestaat. De koran is daarom ook veel kleiner. Ze bevat maar 114 soera’s, dat zijn hoofdstukken. In de moskee worden de Soera’s overigens niet bij hun nummer, maar bij hun naam genoemd. Een aantal voorbeelden van namen van Soera’s zijn: ‘Soera al-fatiha (de opening), Soera al-bakara (de koe), Soera ar-roem (de Romeinen) en Soera al-kafiroen (de ongelovigen)’.

De soera’s zijn, met uitzondering van Soera 1, gerangschikt naar afnemende lengte. De langste staan dus eerst afgedrukt en de kortste soera’s staan achterin. De tweede soera telt bijvoorbeeld 286 aya’s, dat zijn verzen, en de laatste soera heeft slechts 3 aya’s. Een soera is vaak samengesteld uit tekstfragmenten uit verschillende perioden, die niet chronologisch geordend hoeven te zijn.[10] De hoofdstukken bestaan dus uit een mengelmoes van openbaringen die over een bepaald thema gaan. In totaal zijn er zo’n 6.200 verzen in de koran.

Zoals gezegd staan de soera’s dus op volgorde, met uitzonder van soera 1. Dit is de meest bekende soera die elke moslim wereldwijd kent.[11] Het is te vergelijken met het ‘Onze Vader’, wat elke christen als een van de eerste dingen leert. Soera 1 luidt:

‘In de naam van god, de erbarmer, de barmhartige. Lof zij god, de heer van de wereldbewoners, de erbarmer, de barmhartige, de heerser op de oordeelsdag. U dienen wij en u vragen wij om hulp. Leid ons op de juiste weg, de weg van hen aan wie u genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen’.

Met uitzondering van soera 9, beginnen alle soera’s met de basmala, zeg maar een soort minibelijdenis. Deze luidt: ‘In de naam van god, de erbarmer, de barmhartige’. Voor moslims is grondige kennis van de koran echter niet voldoende. Ze moeten ook leren om de soera’s feilloos te reciteren (d.w.z. opzeggen, voordragen, proclameren), in een bepaald tempo en met de juiste beklemtoning.[12] Dit is niet eenvoudig en er worden zelfs heuse ‘koran recitatie wedstrijden’ in Saudi-Arabië georganiseerd!

Tot slot, wil ik nog twee belangrijke punten van de koran noemen. Ten eerste, dat moslims geloven dat het boek zelf ook heilig is. Het is dus strikt verboden om met de koran te gooien, er iets op te leggen, met ongewassen handen vast te pakken of er bladzijden uit te scheuren. Protestantse christenen staan hier anders in. Wij gaan ook respectvol met de Bijbel om, maar wij geloven dat de inhoud van de Bijbel heilig is en niet het papier waarop de woorden gedrukt staan. Wij zouden bijvoorbeeld een Bijbel die versleten is weg kunnen gooien om vervolgens een nieuwe te kopen. Dit is voor moslims onbestaanbaar. Hierin lijken zij overigens op orthodoxe joden die nooit de Thora zouden weggooien.

Ten tweede, wil ik nog kort wat zeggen over de oorsprong van de koran. Zoals gezegd heeft Mohammed de koran onder andere via Gabriël gekregen. Maar moslims geloven dat de aardse koran, dus het boek wat je in de winkel kunt kopen, een kopie is van een zogenaamd ‘oerexemplaar’. Dat is een boek wat bij Allah in de hemel ligt. Het woord van Allah is dus boek geworden. In het christendom is het Woord (Christus, Joh. 1:1) vlees geworden. Christus is uit de hemel neergedaald en is als mens geboren om zo onder de wet te komen om die te kunnen vervullen. Wij geloven dus niet in een boek, maar in een Persoon. Daarom worden wij ook christenen genoemd.

Moslims geloven dus dat er in de hemel een soort oerexemplaar van de koran te vinden. De taal van dit oerexemplaar is Arabisch. Daarom mag een koran niet vertaald worden. Dit ligt heel gevoelig onder moslims. Wordt de tekst toch vertaald, dan wordt er meestal de Arabisch tekst naast gezet. Zo ook in de vertaling van Fred Leemhuis die ik vanavond bij me heb. Zulke vertalingen worden in de meeste landen gedoogd.

Voordat we een aantal thema’s uit de koran verder gaan uitdiepen, geef ik eerst een korte samenvatting van dit eerste punt. De koran betekent dus lezing of voordracht en zou door Allah, via de engel Gabriël aan Mohammed gegeven zijn in de jaren 610 tot 632. De koran is in het Arabische geschreven en kent veel herhaling. Een hoofdstuk uit de koran noem je een Soera en een vers uit een Soera noem je een aya. Moslims geloven dat de Bijbel ook een openbaring van Allah is, maar dat deze later door de joden en christenen zou zijn vervalst. Daarom was er een nieuwe openbaring nodig en dat is de koran. Moslims geloven dat Mohammed de laatste profeet is en dat er geen nieuwe openbaringen meer zullen komen.

II. Een aantal thema’s uit de koran
In dit tweede gedeelte van de inleiding wil ik een aantal thema’s uit de koran verder uitdiepen. Omdat ik niet alles kan behandelen heb ik hierin keuzes moeten maken. Ik wil graag de volgende onderwerpen kort behandelen: Allah, de profeten uit het verleden, Jezus, de oordeelsdag en de weg naar het paradijs.

Allah
Net als de Heere God in de Bijbel is Allah in de koran de allerbelangrijkste. Om hem draait het. Overigens spreken moslims liever niet over god, maar over Allah. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt betekent Allah niet god. Allah is een samenvoeging van al en ʾilāh tot al-ilāh, wat ‘de god’ of ‘degene die aanbeden wordt’ betekent. Bovendien vinden moslims Allah een beter woord dan god, omdat je van god het meervoud goden kunt maken en je kunt het vrouwelijk maken, namelijk godin. Dit is niet mogelijk met het woord Allah.

Allah wordt gezien als de almachtige en alomtegenwoordige god. Hij heeft de aarde gemaakt voor het geluk van zijn schepselen. Hij heeft hun de wet gegeven om een goed leven te leiden. Aan het einde van de tijd zal Allah de wereldgeschiedenis tot een einde brengen, en zullen de mensen op hun daden geoordeeld worden.[13] Moslims leggen veel nadruk op het feit dat er maar een god is. In hun optiek dienen de joden en de christenen meerdere goden. Soera 9:30-31 zegt hierover het volgende: ‘En de joden zeggen: ‘Oezair [JWJ Ezra] is gods zoon’ en de christenen zeggen: ‘De masieh [JWJ de messias] is gods zoon’. Dat is wat zij met hun monden zeggen. Zij benaderen zo wat zij die vroeger ongelovig waren zeiden. God bestrijde hen, hoe kunnen zij zo afwijken! Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van god en ook de masieh, de zoon van Marjam. En hun werd slechts bevolen één god te dienen. Er is geen god dan hij. Hij zij geprezen, verheven als hij is boven wat zij aan hem als metgezellen toevoegen’.

Het is dus opvallend dat moslims zowel joden als christenen van veelgodendom, ofwel polytheïsme, betichten. De joden zouden Ezra tot de zoon van God maken. Dit slaat echter nergens op en de moslims kunnen dit ook niet uitleggen aan de joden. Wellicht dat Mohammed dit ergens gehoord had en dit daarom heeft gepredikt. Hoe het ook zij de joden komen er niet goed vanaf in de koran. Zij zijn polytheïsten, aldus de koran en verdienen daarom straf en minachting.[14] Ik citeer Soera 2:65 en 5:60b: ‘Wij zeiden immers tegen hen [JWJ de joden]: ‘Weest weggejaagde apen’. ‘Wie door god is vervloekt en op wie hij vertoornd is en van wie hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de Taghoet [JWJ het bijgeloof] dienen; zij zijn het die de slechtste plaats hebben en die het verst afgedwaald zijn van de correcte weg’. Dit zijn geen fraaie bewoordingen. En dat terwijl de joden Ezra helemaal niet als zoon van God zien!

Toch is het ergens wel begrijpelijk dat moslims denken dat christenen meerdere goden dienen. Wij spreken immers over Jezus als de Zoon van God. Dit is iets wat moslims niet snappen omdat ze dit letterlijk opvatten.[15] Men denkt dat Jezus de fysieke zoon van God is. En als iemand een zoon heeft, moet hij ook een vrouw hebben. Wat men echter vergeet is dat Christus van eeuwigheid God is en dat Hij in de tijd als Jezus geboren is uit de maagd Maria. Bovendien was het de Heere Jezus Zelf Die bevestigde dat er maar één God is: ‘Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere’ (Mar. 12:29b). Dat de Heere Jezus door Zijn daden hier op aarde heeft laten zien dat God neergedaald is in het vlees is voor een moslim niet te bevatten en velen vinden dit zelfs bespottelijk. Soera 6:101a zegt hierover het volgende: ‘De schepper van de hemelen en de aarde; hoe zou hij een kind kunnen hebben, terwijl hij niet eens een metgezellin heeft en ook alles geschapen heeft?’

Persoonlijk vind ik dit een van de redenen waaruit blijkt dat de islam een valse godsdienst is. De godheid van Christus wordt ontkend en dat is verschrikkelijk. En dit terwijl moslims ervan overtuigd zijn dat de openbaringen die Mohammed kreeg juist zijn. Misschien heeft Mohammed ook wel echt een stem gehoord. Wie zal het zeggen? Maar hoor dan naar de schokkende woorden van de apostel Paulus, die in Galaten 1:8 reeds waarschuwt voor valse profeten: ‘Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt’.

Wat een schokkend feit als je beseft dat er zo’n 2 miljard mensen zijn die deze valse godsdienst aanhangen en proberen om tot God te komen buiten Christus. En dat zal nooit gaan, want onze God is buiten Christus, een verterend vuur (Hebr. 12:29).

De profeten uit het verleden
Zoals gezegd zien moslims de koran als opvolger van de eerdere openbaringen. Zij geloven dat de joden en christenen uiteindelijk het Oude en het Nieuwe Testament vervalst hebben en dat er dus een nieuwe openbaring van god nodig was (Tahrif). Dit is de koran geworden. Ik las eens van een moslim die de koran een soort update van de Bijbel noemde. Als een computerprogramma verouderd is of als deze niet goed meer werkt, komt er een update. Zo zou de koran een update van de Bijbel zijn.

Omdat de koran een opvolger is van de Bijbel staan er ook vele personen en gebeurtenissen in die wij kennen vanuit de Bijbel.[16] Een voorbeeld uit Soera 20:9-10: ‘Is het verhaal van Moesa tot jou gekomen? Toen hij een vuur zag en tot zijn mensen zei: ‘Blijft staan, ik heb een vuur waargenomen, misschien zal ik jullie er een fakkel van brengen of bij het vuur een aanduiding van de goede richting vinden’. Moesa is Mozes en dit is het gedeelte van de brandende braamstruik.

Het is dus nodig om kennis van de Bijbel te hebben om de koran goed te kunnen bestuderen![17] Een interessant voorbeeld is ook het offer van Izak door Abraham uit Genesis 22. In de koran lijkt het erop dat niet Izak, maar Ismael geofferd zou worden. Ismael is veel belangrijker voor moslims dan Izak en er zijn veel moslims die denken dat de joden deze namen expres hebben omgewisseld om zichzelf belangrijker te maken in de wereldgeschiedenis(!)

Naast Mohammed worden er nog 28 personen genoemd die Allah gebruikt zou hebben om de openbaringen door te geven. Dit waren bijvoorbeeld Abraham, Mozes, David en Jezus. Maar er worden ook ‘profeten’ genoemd die wij niet kennen zoals Hud, Salih, Shu’ayb en Luqman. Dit waren profeten die alleen op het Arabische schiereiland bekend waren. Ook wordt Dhu’l-Kifl genoemd en heel misschien wordt hier Ezechiël of Elia mee bedoeld, maar dat is niet duidelijk.

Samengevat kunnen we dus zeggen dat de koran volop gebruik maakt van profeten uit de Bijbel, maar deze inzet voor de eigen islamitische boodschap. Anders gezegd, Mohammed laat deze profeten buikspreken. De oorspronkelijke betekenis van de boodschap van de profeten, namelijk dat de Messias Jezus Christus zou komen, wordt zo ontkracht. Schokkend!

Jezus
Het is opvallend dat de koran een belangrijke plaats geeft aan Jezus. Volgens de koran is Hij geboren uit de maagd Maria, sprak Hij Zijn eerste woorden al vanuit de kribbe, en verrichtte Hij vele wonderen zoals genezingen, kende Hij geheimen en kon Hij zelfs vogels van klei maken die Hij vervolgens levend kon maken. Ik citeer 3:49: ‘En god zal hem als een gezant tot de Israëlieten zenden, om te zeggen: ‘Ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie heer: Dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met gods toestemming een vogel zal zijn. Dat ik blindgeborenen en melaatsen zal genezen en doden levend maak, met gods toestemming. En dat ik jullie meedeel wat jullie eten en wat jullie in jullie huizen opslaan.’

Als je niet goed zou opletten, zou je bijna denken dat de moslims begrepen hebben dat Jezus zowel God als mens was. Maar niets is minder waar! Het lijkt alsof ze Jezus belangrijk vinden, maar ze degraderen Hem tot een normaal mens. En hoe had Hij dan ooit voor de zonden van de uitverkorenen kunnen betalen? Als de islam gelijk heeft over Jezus, dan is Hij helemaal niet de Zaligmaker. Dan zijn alle mensen die in Hem gelooft hebben verloren gegaan.

De islam is een duivelse godsdienst, omdat juist datgene wordt ontkend waar de duivel een hekel aan heeft, namelijk de kruisdood van Christus. Toen Jezus al bloedend aan het kruis werd genageld dacht de duivel dat de moederbelofte (Gen. 3:15) nooit in vervulling zou gaan. Tot die ‘vreselijke woorden’, waar de duivel nog elke dag bevend aan terugdenkt, klonken: ‘Het is volbracht!’ (Joh. 19:30). Toen kwam de duivel erachter dat hij Jezus niet aan het kruis had gebracht, maar dat Jezus Zichzelf als een vrijwillig offer had gegeven om zondaren vrij te kopen. Daarom staat er ook in Kolossenzen 2:13, 15: ‘En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. […] En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd’.

Letterlijk staat hier dat de Heere Jezus de boze machten aan het kruis te schande heeft gezet. Dit kan de duivel niet hebben en daarom zal hij er alles aan doen om de kruisdood van Christus te ontkennen. Ik citeer Soera 4:157-158: ‘Zij zeggen: ‘Wij hebben de masieh ‘Isa, de zoon van Marjam, gods gezant gedood’. –Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood. Echter, god heeft hem tot zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs’. Moslims geloven dus dat Jezus vlak voor Zijn kruisiging door Allah in de hemel is gezet. Negeren ze dan helemaal de kruisiging? Nee, dat toch niet. Men gelooft dat Allah Judas het gezicht van Jezus heeft gegeven, waardoor de Romeinen hem gekruisigd hebben in plaats van Jezus.

Oordeelsdag
Een ander thema wat veel aandacht krijgt in de koran is de oordeelsdag. Dit is een punt waarop je elke moslim kunt aanspreken. Bij veel moslims die hierover nadenken heerst angst. Dit komt omdat de islam leert dat niemand zeker kan zijn van de zaligheid. Sowieso verwerpt de koran de leer dat iemand een kind van God kan worden. Hoe anders leert het Woord van de levende God! ‘Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn (Rom. 8:14-16).’ Wat een heerlijk Evangeliewoord! Dit zou je toch iedereen gunnen?! Toch ook onze moslim naaste?

Moslims geloven dus ook in een oordeelsdag. De koran wijkt hierin nagenoeg niet af van de Bijbel. Volgens de islam zal de laatste dag met bazuingeschal worden ingeluid. De boeken, met daarin de daden van de mensen, zullen geopend worden. De daden zullen gewogen worden en wie meer goede dan kwade daden heeft mag naar het paradijs. Een moslim kan dus het paradijs verdienen. Dit moet hij/zij doen door de wetten uit de koran te houden. Dit impliceert een positief mensbeeld, namelijk dat mensen dit ook willen en kunnen doen. Het islamitische mensbeeld verschilt ook met die van de Bijbel op het punt van de erfzonde. Moslims geloven in een zondeval, maar geloven niet dat ieder mens in zonde ontvangen en geboren wordt. De Bijbel is wat dat betreft realistischer. In Rom. 3:11 staat het al: ‘Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt’.

Na het oordeel gaan de mensen naar de hemel of naar de hel. Beide plaatsen worden uitgebreid beschreven. De hel zal vreselijk zijn. Mensen zullen er hun huid verbranden, maar niet kunnen sterven. Allah zal ze telkens weer een huid geven die opnieuw zal verbranden. Ze kunnen de pijn niet ontsnappen. De moslims zien de hel dus als een plek waar het vuur brandt. Dit zijn voor hen geen beelden, maar zij nemen dit letterlijk. Hierin verschilt de koran van de Bijbel. De Bijbel gebruikt beelden om aan te geven hoe verschrikkelijk het in de hel is. Volgens Calvijn zijn de Bijbelse beelden van de hel niet letterlijk bedoeld. Want hoe kan een plaats waar vuur is tegelijkertijd een plek van buitenste duisternis zijn?!

De koran spreekt dus over een hemel en een hel. Hierbij valt in beide gevallen op hoe menselijk de koran over deze dingen spreekt. Wat dat aangaat is het wel duidelijk dat de Bijbel een goddelijke oorsprong heeft en de koran niet.

De weg naar het paradijs
Het laatste punt wat ik wil uitwerken is de weg naar het paradijs. Hier op aarde mag de moslim geen alcohol nuttigen, maar in de hemel zal wel drank gedronken worden.[18] Het paradijs wordt omschreven als een soort eeuwige vakantie. Hierin verschilt de koran met de Bijbel, omdat deze laatste niet spreekt over een eeuwig nietsdoen, maar over een eeuwig dienstdoen. Niet ons eigen geluk en ons eigen genot zal centraal staan, maar de lof en eer van Jezus Christus. Openbaring 22:3b-5 vertelt dit op indrukwekkende wijze: ‘En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid’.

In de koran staan tal van zaken die verboden worden (haram) en die toegestaan worden (halal).[19] Een moslim kan toegang krijgen tot het paradijs door deze wetten te houden. Hierbij gaat het vooral om doen en het maakt verder weinig uit hoe je je hierbij voelt. Anders gezegd, de islam is meer van het juiste doen (orthopraxie) dan van het juiste geloven (orthodoxie). De islam is een ‘doe-geloof’, terwijl het christendom een ‘gedaan-geloof’ is.

Ik wil dit gedeelte besluiten met een voorbeeld wat ik ooit las. Dit voorbeeld geeft precies aan wat het verschil is tussen de islam en het christendom. Stel je voor: iemand zit in de gevangenis. Hij heeft de doodstraf gekregen en kan niet uit de gevangenis. Mohammed komt langs. Hij ziet de gevangene zitten en roept: ‘leef een keurig leven en je zult vrij zijn’. Maar hoe de gevangene het ook probeert, het lukt niet. Dan komt de Heere Jezus langs. Hij zegt niets, maar opent de celdeur, tilt de gevangene op en brengt hem naar buiten in de frisse lucht. Dan keert Hij terug naar de gevangenis om daar in plaats van de gevangene te lijden en te sterven. Dat is het verschil tussen het christendom en de islam. Tussen licht en duisternis. Tussen de Bijbel en de koran.

Tot slot
Wij hebben nagedacht over het verschil tussen de koran en de Bijbel. Ik hoop dat u er wat van geleerd heeft en dat u deze kennis gebruikt om de moslim naaste te bereiken. Want ook zij hebben een ziel voor de eeuwigheid en koning Jezus is alle onderdanen waard. Toch heb ik aan mijzelf en aan u nog een vraag. Neemt u deze mee naar huis om daar voor Gods aangezicht antwoord op te geven.

De vraag luidt als volgt: ‘Bent u een moslim?’ Misschien zeg je, dat is een rare vraag, natuurlijk niet! Sta mij toe de vraag wat toe te lichten. Moslims geloven dat je nooit zeker kunt zijn van de zaligheid, dat God een harde, onberekenbare God is die willekeurig mensen in de hel gooit, en dat ze hard hun best moeten doen om de hemel te bereiken.

Is dit ook jouw Godsbeeld? Wat ben je dan arm! Arm omdat je niet ziet dat de Heere het je elke zondag toeroept vanuit het Woord: Mijn Zoon! Geef Mij uw hart (Spr. 23:26). Uit eeuwige zondaarsliefde heeft God een weg ter behoud uitgedacht. Uit eeuwige liefde is de Zoon naar deze aarde gekomen om te lijden en te sterven. Uit eeuwige liefde wil de Heilige Geest nog harten innemen.

Heb toch geen harde gedachten van God! Mohammed kwam met de koran en met het zwaard. Jezus kwam in de kribbe en liet Zich hangen aan het vloekhout. Daar heeft Hij Zijn hartenbloed gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft (Joh. 3:16). Nog is er plaats bij Hem.

Ik eindig met de woorden van de Bijbel, omdat die het meer waard zijn om gehoord te worden dan de woorden van de koran. Het zijn de woorden van de Zaligmaker Jezus Christus die het volgende zegt in Mattheüs 11:28-29: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen’.

Literatuurlijst
Baan, G. Leer De Bijbel Kennen. Houten: Den Hertog, 2010.
Hattstein, M., Nieland-Weits N. Islam : Religie En Cultuur. Hilversum: Könemann, 2006.
Hicham, E.M. How Can God Have a Son? Edited by Word of Hope Ministries: Thomas Nelson Inc. Publishers, 2013.
Joustra, A., Van der Aa, G. Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld. Amsterdam: Elsevier, 2011.
Leemhuis, F. De Koran = Al-Quran Al-Karim : Een Weergave Van De Betekenis Van De Arabische Tekst in Het Nederlands. Houten: Unieboek, 2007.
Lings, M. Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources. Rochester, Vt.: Inner Traditions, 2006.
Rippin, A. Muslims : Their Religious Beliefs and Practices. 3 ed. London: Routledge, 2005.
Veldhuizen, H. Christenen Ontmoeten Moslims : Wat Hebben Moslims Ons Te Zeggen? Wat Hebben Wij Hun Te Zeggen? Heerenveen: Groen, 2007.

Stellingen en gespreksvragen
1. Stelling: ‘Moslims en christenen geloven in dezelfde God. Allah is gewoon het Arabische woord voor God’.
2. Stelling: ‘Het is makkelijker om met moslims over het christelijk geloof te praten dan met atheïsten’.
3. Stelling: ‘Joden hebben meer respect voor Jezus dan moslims’.
4. Stelling: ‘Het is gevaarlijk om de koran te lezen, straks wordt je door de duivel verleid om erin te gaan geloven’.
5. Stelling: ‘De Nederlandse overheid moet de bouw van moskeeën toestaan, want er mogen ook kerken gebouwd worden’.
6. Moslims spreken liever over Allah dan over god. Waarom?
7. In de koran staan 99 namen voor Allah, maar de naam vader ontbreekt. Waarom?
8. In Soera 47:4a staat het volgende: ‘En wanneer jullie hen die ongelovig zijn [in de strijd] ontmoeten, slaat hen dan dood’. Leg uit dat de Bergrede (Mat. 5-7) een radicaal ander geluid laat horen.
9. De koran leert dat moslims respect moeten hebben voor de Bijbel. Waarom is er dan zoveel christenvervolging in moslimlanden?


[1] Een andere gezaghebbende bron is de hadith (letterlijk: mededeling). De hadith zijn de overgeleverde uitspraken van de profeet en verhalen over zijn leven. De moslims kennen dus twee belangrijke boekwerken, namelijk de koran en de hadith. In de media wordt nog wel eens gezegd dat de koran schokkende teksten bevat over bijvoorbeeld anders gelovigen, enzovoort. Dit klopt deels. In de hadith staan, naar mijn mening, meer schokkende teksten die je overigens wel tegen de achtergrond de Arabische cultuur van de 7e eeuw moet lezen.
[2] H. Veldhuizen, Christenen Ontmoeten Moslims : Wat Hebben Moslims Ons Te Zeggen? Wat Hebben Wij Hun Te Zeggen? (Heerenveen: Groen, 2007), 36.
[3] A. Joustra, Van der Aa, G., Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld (Amsterdam: Elsevier, 2011), 9.
[4] Ibid., 9.
[5] A. Rippin, Muslims : Their Religious Beliefs and Practices, 3 ed. (London: Routledge, 2005), 23.
[6] F. Leemhuis, De Koran = Al-Quran Al-Karim : Een Weergave Van De Betekenis Van De Arabische Tekst in Het Nederlands (Houten: Unieboek, 2007), 425. Zie hiervoor ook: M. Lings, Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources (Rochester, Vt.: Inner Traditions, 2006).
[7] Joustra, Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld, 33.
[8] Leemhuis, De Koran = Al-Quran Al-Karim : Een Weergave Van De Betekenis Van De Arabische Tekst in Het Nederlands, 426.
[9] G. Baan, Leer De Bijbel Kennen (Houten: Den Hertog, 2010), 12.
[10] M. Hattstein, Nieland-Weits N., Islam : Religie En Cultuur (Hilversum: Könemann, 2006), 12.
[11] Naast soera 1 moet iemand die moslim wil worden de Sahada uitspreken. Dat is de islamitische geloofsbelijdenis. Deze luidt: ‘Er is geen god dan god en Mohammed is zijn gezant’. Deze moet met een goede intentie (niyya) uitgesproken worden en in het bijzijn van 2 moslimmannen of 4 moslimvrouwen. Dat komt omdat in de islam de vrouw als een halve man wordt gezien en om dan 2 mannen aanwezig te laten zijn, heb je dus 4 vrouwen nodig.
[12] Ibid., 12.
[13] Rippin, Muslims : Their Religious Beliefs and Practices, 23.
[14] Joustra, Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld, 9.
[15] E.M. Hicham, How Can God Have a Son?, ed. Word of Hope Ministries (Thomas Nelson Inc. Publishers, 2013), 5.
[16] Er zijn moslims die van mening zijn dat elke ware moslim het Oude Testament en de vier evangeliën van het Nieuwe Testament gelezen moet hebben. Hier kun je mooi bij aansluiten tijdens evangelisatie onder moslims. Vraag maar of de persoon tegenover je de Bijbel wel eens heeft gelezen. Dit leidt soms tot verrassende gesprekken!
[17] Rippin, Muslims : Their Religious Beliefs and Practices, 25.
[18] Joustra, Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld, 10.
[19] Sommige wetten lijken op die uit het jodendom en dan met name het verbod op het eten van varkensvlees en het gebod om ritueel te slachten.