ManVandaag: Jozua, afl. 2

De meerdere Jozua
In het Oude Testament wordt op indrukwekkende wijze de komst van de Messias voorzegd. Hij zal komen om verloren zondaren zalig te maken. Ook het Bijbelboek Jozua vormt een parel in de heilsketting van Gods Woord. Jozua mag in zijn doen en laten heenwijzen naar de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus.

Wat is het verband?

Taak en belofte
Lees Jozua 1:1-9, Hebreeën 4

In Zijn goddelijke raad roept de HEERE Jozua tot de taak om het land Kanaän te veroveren. Dit hoeft Jozua niet in eigen kracht te doen. God belooft met hem te zullen zijn, net zoals Hij met Mozes is geweest (Joz. 1:5). Ook roept de HEERE Jozua en het volk op om getrouw te blijven aan de wet die Mozes hen gegeven had. Zonder de hulp van de HEERE zou de strijd bij voorbaat verloren zijn. De steden waren te sterk en het volk van Israël was te weinig geoefend, maar de HEERE roept Jozua op om niet naar de omstandigheden te kijken. Sterker nog, Hij beveelt Jozua meerdere keren om sterk te wezen en goede moed te hebben. Ook voor Jozua was het waar dat hij met Zijn God door een bende kon dringen en over een muur kon springen (Ps. 18:30).

TOEPASSING – De HEERE roept Jozua op om op Hem te letten. Hij roept Jozua drie keer op om sterk te zijn en goede moed te hebben. Waarom zou de HEERE dit doen? Jozua had toch al bewezen dapper te zijn in de strijd?

Wat staat er?

Jozua als type van Christus
De naam Jozua is de Hebreeuwse naam voor Jezus en betekent ‘de HEERE redt’. Toch vormt de naam niet de enige reden om een verbinding tussen Jozua en Christus te leggen. De Bijbel doet dit namelijk ook in Hebreeën 4:8: ‘Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag’. Net zoals Jozua het volk Israël in Kanaän bracht, brengt Jezus Zijn volk in de rust van God. Het land Kanaän zelf was daarom een type van de rust die Gods volk zal beërven, niet in dit leven, maar in het toekomende. Hoewel Kanaän een goed land was, keek Jozua, net als Abraham, naar de stad die fundamenten heeft, van welke God de Kunstenaar en Bouwmeester is (Hebr. 11:10). God heeft niet alleen Zijn landbeloften aan Jozua nagekomen, maar Hij houdt Zijn beloften van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan Zijn kinderen (Openb. 21-22).

TOEPASSING – Jozua heeft als militair strateeg en legeraanvoerder hard moeten vechten om het land Kanaän te veroveren. De meerdere Jozua moest de zonden en de demonische machten verslaan op Golgotha. Welk loon ontving Jozua? Welk loon ontvangt Christus (Ps. 2:7-9)?

Wat betekent dit?

Geestelijke lessen
Het Bijbelboek Jozua is meer dan een opsomming van historische feiten. Het wil als het onfeilbare Woord van God ook geestelijke lessen leren. Bijvoorbeeld dat de HEERE Zijn beloften nakomt. God belooft het land Kanaän te zullen geven en Hij komt Zijn belofte na. ‘Alzo gaf de HEERE aan Israël het ganse land, dat Hij gezworen had hun vaderen te geven, en zij beërfden het, en woonden daarin. En de HEERE gaf hun rust rondom, naar alles, wat Hij hun vaderen gezworen had; en er bestond niet een man van al hun vijanden voor hun aangezicht; al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand. Er viel niet een woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van Israël; het kwam altemaal’ (Joz. 21:43-45).

TOEPASSING – De HEERE houd getrouw Zijn Woord. Geen van Zijn beloften zal verloren gaan. In de toepassing van het heil neemt de Heere redenen uit Zichzelf. Welke troost ligt hierin voor trouweloze mensen?