ManVandaag: Jozua, afl. 3

Een nieuwe bevelhebber
Als nieuwe bevelhebber staat Jozua voor de taak om het volk Israël in het beloofde land te brengen. Hij weet zich hierin gesteund door Gods beloften. Maar zal het volk naar hem willen luisteren zoals ze dat naar Mozes hebben gedaan?

Wat is het verband?

Bouwen op het Woord
Lees Jozua 1:10-18

Na de dood van Mozes was de ‘woestijn generatie’ tot een einde gekomen. Nu was het aan Jozua om het volk verder te leiden. Maar niet voordat de HEERE Jozua bemoedigd had en hem Zijn beloften had gegeven (1:2-9). Niet Mozes of Jozua, maar God Zelf was de sleutel tot het beloofde land. Dit blijkt wel uit het feit dat de HEERE Jozua geen militaire adviezen geeft, maar hem wijst op de wet van Mozes. Door te bouwen op het Woord zal het Jozua en het volk voorspoedig gaan. Later zal de meerdere Jozua te midden van de zwaarste beproevingen op het Woord van Zijn Vader bouwen. Om die reden kan Hij wankelmoedige en bevreesde mensen redden en hen leren zingen: 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht, zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, tot den God mijns levens heffen (Ps. 42, berijmd).

TOEPASSING – De HEERE roept Jozua op om sterk te zijn en goede moed te hebben (1:9a). Dit is een bevel om dapper te zijn en standvastig te blijven in het heetst van de strijd. Waar vandaan moest Jozua deze moed verzamelen (1:9c)? Wat leert dit u over het christen-zijn in de praktijk van alledag?

Wat staat er?

Door God aangesteld
Na de bijzondere bemoedigingen en beloften van de HEERE neemt Jozua het bevel op zich. Hij roept zijn officieren bij zich en geeft hen de opdracht om het volk in gereedheid te brengen (1:11). Hierbij is vers 11, het bevel om eten te bereiden, de toepassing van vers 2, het bevel om in gereedheid te komen om Kanaän binnen te gaan. Jozua is dus niet slechts een hoorder van het Woord. De nieuwe leider van het volk vervolgt zijn instructies door de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse aan te spreken. Hoewel zij hun deel van het land al hebben ontvangen, moeten zij toch de Jordaan mee over trekken om te gaan vechten. Dit hadden ze al beloofd aan Mozes (Num. 32). Jozua roept hen op om aan hun belofte te denken (1:13). Hun antwoord is duidelijk. Ze zullen alles doen wat Jozua geboden heeft en hun volksgenoten niet in de steek laten. Hiermee erkennen ze dat Jozua door God is aangesteld. Net als naar Mozes zullen ze ook naar hem luisteren.

TOEPASSING – Binnen de wereldwijde kerk zijn ontelbare (culturele) verschillen. Toch is de onzichtbare kerk één in Christus. Wat kunt u leren van de houding van de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse als u nadenkt over de wereldwijde kerk? 

Wat betekent dit?

Geloofsgehoorzaamheid
In Jozua 1:10-18 is een duidelijk hiërarchie te zien. De HEERE geeft Jozua een opdracht, die op zijn beurt zijn officieren roept en tenslotte aan het volk het bevel geeft zich klaar te maken. Dit laat duidelijk zien dat gezagsverhoudingen een scheppingsgave zijn. Zo werkt de HEERE ook in de gezinnen, de kerk en in de maatschappij. Ook toont dit gedeelte aan dat de HEERE mensen in wil schakelen. In Zijn goddelijke soevereiniteit geeft God het land Kanaän aan de Israëlieten. Op hun beurt moeten zij zich klaar maken om de strijd aan te gaan. Ook de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse moeten deelnemen aan de strijd. Zij gehoorzamen Jozua ongeacht de mogelijke gevolgen. Dezelfde geloofsgehoorzaamheid aan de meerdere Jozua is het kenmerk van alle ware christenen.

TOEPASSING – God eist van Zijn kinderen een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Ook als dit een moeilijke en soms zelfs onmogelijke weg inhoudt. Wat kunt u hierin van de jonge Samuël leren? (1 Sam. 3)