ManVandaag: Jozua, afl. 4

Spionage
Terwijl het volk Israël zich opmaakt om Kanaän binnen te trekken, neemt Jozua een verstandig besluit. Net als elke goede legeraanvoerder, stuurt hij er verkenners op uit. Twee spionnen moeten, met gevaar voor eigen leven, Jericho gaan verkennen. Dan worden beide mannen verraden. 

Wat is het verband?

Dekmantel
Lees Jozua 2:1-11

Nadat de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse hadden toegezegd om mee te vechten, houdt Jozua krijgsberaad. Hij besluit om twee dappere verspieders naar Kanaän te sturen. Hun missie was om de condities van het land in kaart te brengen. Hoe zag de geografie eruit? Wie woonden er in het land? Hoe was hun verdediging geregeld? Het volk Israël wist toen nog niet dat de HEERE Zelf de muren van Jericho zou laten instorten. Jericho was een grote en machtige stad. Toch keren de verspieders niet gedesillusioneerd terug, maar wagen zich zelfs in de stad. Om niet teveel op te vallen, gaan ze naar het huis van Rachab de hoer. Dit huis van een publieke vrouw was een goede dekmantel, omdat er ongetwijfeld vaker vreemdelingen kwamen.

TOEPASSING – Jericho was een sterke, haast onneembare vesting. Kent u van die ‘geestelijke Jericho’s’ in uw leven? Gaat u die in eigen kracht te lijf, of verwacht u hulp van de meerdere Jozua? (Hebr. 11:30)

Wat staat er?

Ontdekt
De verspieders worden ontdekt. De Bijbel vertelt niet hoe dit gebeurd is, maar wel dat het nieuws bij de koning van Jericho terechtkomt. Direct worden er soldaten naar Rachab gestuurd. Voordat zij bij het bordeel aankomen, had Rachab de verspieders al op het dak verstopt onder vlasstengels. Toch hangt het leven van de verspieders niet aan een zijden draadje. Rachab is niet van plan de verspieders uit te leveren. Met een list stuurt ze de soldaten de stad uit die in allerijl een verkeerd spoor najagen. Daarna keert ze terug naar het dak om met de, wellicht verbaasde, verspieders te praten. Ze vertelt waarom ze zo gehandeld heeft. De geruchten over de exodus, de doortocht door de Schelfzee en de val van de koningen van de Amorieten hadden de inwoners van Jericho de stuipen op het lijf gejaagd. Dit was een vervulling van Gods belofte aan Jozua (Joz. 1:5). Het was niet de reputatie die de Israëlieten vooruitsnelde, maar de machtige hand van God.

TOEPASSING – Hoewel de HEERE alles in Zijn hand houdt, betekent dit niet dat mensen gevrijwaard zijn van beproevingen en stressvolle situaties. Toch konden ze, terugkijkend op de hachelijke momenten in Jericho, roemen in Gods voorzienigheid. Wat kunt u over Gods leiding in uw leven vertellen? Waar heeft u dit gebracht?

Wat betekent dit?

Een indrukwekkende belijdenis
Jozua stuurt zijn spionnen naar Jericho om te stad te verkennen. Dit deed hij niet uit een gebrek aan geloof in Gods almacht. De HEERE had beloofd voor Israël te strijden, maar het volk zelf zou ook alles moeten doen wat in haar macht lag om de missie te laten slagen. Hieruit blijkt dat de HEERE mensen niet uit- maar inschakelt. Verder leert Jozua 2 dat men God meer moet gehoorzamen dan de mens. Zeker als het gaat om zaken die tegen Gods geboden ingaan. Wie, dwars tegen alles in, op God bouwt zal niet beschaamd uitkomen. ‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen’ (Hebr. 11:31). De indrukwekkende belijdenis van Rachab toont aan dat zij had geleerd dat de HEERE de God van de hemel en de aarde is (Joz. 2:11). Haar verlangen om voortaan te leven te midden van het volk Israël, laat zien dat ze de enige ware God wil dienen. Erkenning van Gods almacht en alomtegenwoordigheid is dus niet genoeg. Er moet een hartelijk verlangen zijn om de levende God in liefde te dienen.

TOEPASSING – Belijden is doen. Zo was het ook in het leven van Rachab. Haar daden kwamen overeen met haar woorden. Heeft u dezelfde belijdenis gedaan als Rachab? Waarom is het zo’n troost dat nu juist deze prostituee gered wordt?