Opening catechisatieseizoen HHK Doornspijk: Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon

Lezen: 1 Joh. 4:1-10
Zingen: Ps. 89:1,8 en 12

Beste jongeren,

Van jullie kerkenraad ontving ik een uitnodiging om een lezing over de islam te houden ter opening van het cachisatieseizoen. De kerkenraad heeft hiermee voor een boeiend en actueel thema gekozen! Dagelijks staan de kranten vol met nieuws over de islam. In Nederland wonen ongeveer een miljoen moslims. Grote kans dus dat je op je werk moslims als collega’s hebt of dat je op weg naar school langs een moskee komt. Hoe dan ook, het is goed om meer van deze godsdienst af te weten. 

Omdat het thema islam te breed is om in één avond te behandelen, heb ik keuzes moeten maken. Graag wil ik deze avond vooral stilstaan bij de twee belangrijkste personen uit beide religies. Voor de islam is dat Muhammad en voor het christendom is dat de Heere Jezus Christus. Ik heb de lezing de volgende titel gegeven: ‘Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon’. Hopelijk begrijp je aan het einde van de avond waarom ik voor deze titel heb gekozen. Ik heb de lezing opgesplitst in drie delen. Eerst wil ik samen met jullie nadenken over de halve maan. Daarna over de Zon en ten slotte over je bloed of je hart.

I. De halve maan
Misschien heb je het al wel geraden. De halve maan staat symbool voor de islam. Je ziet ze vaak op de minaretten, ofwel de torens van de moskee. Ook kom je ze tegen als afbeelding in boeken.[1] De halve maan wijst heen naar een wonder wat Allah op verzoek van Muhammed zou hebben gedaan, namelijk het splijten en weer heel maken van de maan. Dit zou Allah hebben gedaan om de mensen ervan te overtuigen dat Muhammed waarlijk zijn profeet was.

Helaas geloven tegenwoordig veel mensen dat Muhammed inderdaad een profeet van God is. De islam is, op het christendom na, de grootste religie ter wereld. Wereldwijd zijn er ongeveer twee miljard moslims. Dat zijn er erg veel! Ook in Nederland wonen veel moslims. Zoals gezegd zijn dat er ongeveer één miljoen. Vaak zijn deze als gastarbeider of vluchteling hier gekomen. Hoewel iedere moslim weer anders omgaat met zijn religie, is er één ding waarover alle moslims het eens zijn: Muhammed is de laatste profeet die door Allah naar deze wereld is gestuurd en elk mens moet geloven in zijn boodschap. Maar wie was deze Muhammed eigenlijk? Deze vraag is zeer belangrijk! Net zoals je het christendom niet kunt begrijpen zonder te weten wie de Heere Jezus Christus is en wat Hij gedaan heeft, kun je ook de islam niet begrijpen zonder meer te weten over de persoon van Muhammed.

Vandaar dat wij nu eerst stil staan bij de persoon van Muhammed. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Hij werd om en nabij het jaar 570 n. Chr. geboren in Mekka en behoorde tot de stam Koeraïsj. Dit was een verarmde stam en Muhammed groeide op met weinig bezittingen.[2] Het Arabië waar hij opgroeide was politiek verdeeld en speelde geen rol van betekenis in de wereld.[3] Eigenlijk was het één grote zandbak waarin verschilde bedoeïenenvolken leefden die onderling veel ruzie maakten en oorlog voerden. Kortom, niet echt een ideale plek om op te groeien! Maar dat was nog niet alles. Muhammed heeft zijn vader, Abdallah, nooit gekend. Hij stierf voor zijn geboorte. Zijn moeder Amina stierf toen Muhammed zes jaar oud was. Zijn opa, die de opvoeding van Muhammed op zich nam, stierf twee jaar later, toen Muhammed acht jaar oud was. Verdriet is de jonge Muhammed dus niet bespaard gebleven. Zijn verdere jeugd werd hij opgevoed door zijn oom Abu Talib, die Muhammed beschermde voor de gevaren van Arabië.[4] Toen Muhammed vijfentwintig jaar oud was, trouwde hij met de vijftien jaar oudere weduwe Chadidsja.[5] Deze weduwe was rijk geworden door de handel.

Na het huwelijk kwam Muhammed bij haar in dienst. Muhammed en Chadidsja kregen drie zonen en vier dochters. Van deze kinderen bleven alleen de meisjes in leven. Hoewel huwelijkstrouw niet echt populair was in het Arabië van de zesde eeuw, zorgde Chadidsja tot haar dood in 618 er goed voor dat Muhammed haar trouw bleef. Na haar dood trad Muhammed met meerdere vrouwen in het huwelijk, wat in die tijd wel vaker voorkwam. Volgens de islamitische overlevering zou hij maar liefst veertien vrouwen gehad hebben. Een van hen was een christelijke slavin en twee andere vrouwen waren joods.[6] Zijn jongste vrouw, Aisha, zou niet ouder geweest zijn dan zeven jaar toen Muhammed met haar trouwde, al haasten moslims erbij te zeggen dat hij niet met haar gemeenschap heeft gehad voordat ze negen jaar oud was.

Hoewel Muhammed door zijn huwelijk met Chadidsja rijk geworden was, waren er nog maar weinig dingen waaruit bleek dat hij de stichter van een wereldreligie zou worden. Toch zijn er, volgens de islam, wonderlijke dingen in zijn leven gebeurd. Zo zou hij, toen hij nog een klein kind was, door twee mannen bezocht zijn die zijn borst openmaakten en met een mes zijn hart eruit sneden. Vervolgens maakten ze zijn hart schoon door een zwart vlekje weg te halen. Hierna stopten ze het hart weer terug en was Muhammed vervolgens bevrijd van de neiging tot het kwaad.[7] Ook zou de jonge Muhammed, tijdens een handelsreis met zijn oom Abu Talib, als enige van de karavaan beschermd zijn tegen de hete zon. Volgens de islam kwam dit doordat Allah wolken boven het hoofd van de jonge Muhammed liet zweven. Toen men op onderzoek uitging, waarom dit wonder gebeurde, ontdekte men een soort moedervlek ter grootte van een duivenei tussen de schouderbladen van Mohammed. Dit zou het zogenaamde ‘zegel van de profeet’ zijn, volgens de overleveringen. Verder geloven veel moslims dat Muhammed de ‘ideale man’ zou zijn geweest. Niet alleen qua geloofsovertuigingen, maar ook qua uiterlijk. Hij zou de knapste man geweest zijn die ooit op aarde heeft geleefd, aldus de islam.[8] Maar hoe bijzonder Mohammed ook was, er kwam nog geen boodschap van Allah.

Dit veranderde in het jaar 610. In dit jaar was Muhammed erg onrustig. Hij voelde dat er wat in zijn leven zou gaan gebeuren, maar hij wist niet wat. Ook wist hij niet goed of er nu één God was, zoals de joden en christenen zeiden, of dat er meerdere goden waren, wat men op het Arabische schiereiland geloofde. Daarom trok hij zich regelmatig terug om na te denken. Zo ging hij vaak naar een grot in de berg Hira, net buiten Mekka.[9] Op een gegeven moment, toen Muhammed veertig jaar oud was, kwam er, volgens de islam, een engel naar hem toe in de gedaante van een mens. De engel zei tegen hem: ‘Reciteer!’. Dat betekent: ‘Lees voor!’ Maar Muhammed sputterde tegen. ‘Ik kan helemaal niet reciteren’, zei hij. Toen pakte de engel hem vast en nam hem in een soort wurggreep. ‘Reciteer!’, riep de engel. ‘Ik kan dat niet’, antwoordde Muhammed. Toen dit voor de derde keer gebeurde, zei de engel tegen hem: ‘Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Geschapen heeft hij de mens uit een bloedklonter. Lees voor! Jouw Heer is de edelmoedigste, die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen in wat hij niet wist.’[10]

Angstig zei Muhammed de woorden van de engel na waarop deze hem losliet. Omdat Muhammed bang was dat hij bezeten was door een boze geest, vluchtte hij de grot uit. Zo hard als hij kon rende hij richting zijn huis. Toen hoorde hij opnieuw de engel die met luidde stem riep: ‘O Muhammed, u bent de boodschapper van Allah en ik ben Gabriël’.[11] Na deze eerste openbaring zou Muhammed er nog meerdere gekregen hebben, aldus de islam.

Voordat we verder nadenken over Muhammed zou ik met jullie willen nadenken over de volgende vraag: Heeft Muhammed echt de stem van de engel Gabriël gehoord? Mijn antwoord op deze vraag luidt: absoluut niet. De engel Gabriël die naar Maria werd gestuurd om haar te vertellen dat uit haar Gods Zoon geboren zou worden, zal niet vijfhonderd jaar later verschijnen om een valse godsdienst in het leven te roepen die de godheid van Christus ontkent! Maar heeft Muhammed het dan allemaal verzonnen? Dat is goed mogelijk. Maar het is evengoed mogelijk dat hij echt stemmen heeft gehoord, of misschien wel een verschijning heeft gezien. De duivel is machtig en kan een engel des lichts nadoen (2 Kor. 11:14). Een engel die door de Heere God gezonden wordt, zal nooit en te nimmer de Bijbelse boodschap veranderen. Paulus zegt hierover het volgende: ‘Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt’ (Gal. 1:8). Wat een ernstige boodschap! Wat is het hartverscheurend om te beseffen dat bijna twee miljard mensen de boodschap van Muhammed volgen. Als zij niet tot bekering komen, zullen ze vroeg of laat omkomen. Laten we daarom bidden of de Heere de ogen van de moslims wil openen!

Terug naar wat de islam leert over Muhammed. Zoals gezegd kreeg hij na de eerste openbaring nog meer openbaringen van Allah. Hoewel Muhammed deze openbaringen in eerste instantie alleen in huiselijke kring vertelde, ging hij op een gegeven moment ook in de openbaarheid preken. Zijn stadsgenoten uit Mekka bleken zijn prediking niet te waarderen! Ze vonden het onzin dat er maar één God zou zijn en ze wilden zich niet tot de islam bekeren. Ook waren ze bang dat hun handel in afgodsbeelden er aan zou gaan. Gelukkig voor Muhammed zaten de mensen uit de stad Yathrib, het latere Medina, wel op zijn boodschap te wachten. Nog net op tijd kon Muhammed uit Mekka ontsnappen. Was hij langer gebleven, dan was hij ongetwijfeld vermoord. Aangekomen in Medina ging het Muhammed voor de wind. Hij kreeg al snel veel aanhangers. De joodse inwoners van Medina sloten zich echter niet aan bij Muhammed. Uiteindelijk wist Muhammed het voor elkaar te krijgen dat deze groep werd aangevallen en verjaagd.[12]

Al snel vormde zich een heus leger rondom Muhammed. Uiteindelijk besloot hij met dit leger terug te keren naar Mekka. Hij wilde ze bekeren, goedschiks dan wel kwaadschiks. Niet voor niets roept de koran op om de ongelovigen te bestrijden totdat ze moslim zijn geworden ‘Strijd tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de gehele godsdienst alleen Allah toebehoort’.[13] Het is opvallend dat in de koran veel praktische adviezen voor het voeren van een oorlog staan vermeld. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de ‘profeet’ Muhammed de laatste tien jaar van zijn leven heeft doorgebracht met het voeren van veldslagen.

Uiteindelijk waren zoveel mensen bang voor hem dat ze zich vlug aansloten bij de nieuwe religieuze beweging. De in armoede opgegroeide Muhammed had eindelijk rijkdom, macht en aanzien. Lang heeft hij hier niet van kunnen genieten. Op 8 juni 632 kwam er een einde aan het gewelddadige leven van Muhammed, de stichter van de islam.

II. De Zon
Hoe anders was het leven en de leer van de Heere Jezus Christus! Hij wordt in Maleachi 4 de Zon der gerechtigheid genoemd. Wat een heerlijke omschrijving van de Zaligmaker! Zaligmaker, dat betekent letterlijk: Iemand Die je gelukkig wil maken. Die je wil redden van de eeuwige dood die wij allemaal verdiend hebben. De Heere Jezus is niet gekomen om keurige, nette mensen te redden, maar om zondaren tot bekering te brengen (Luk. 5:32). Hij verliet vrijwillig de hemel om naar deze aarde te komen. Hij gaf blinden het licht in de ogen. Bracht doden weer tot leven en was nederig en zachtmoedig van hart. Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug (1 Pet. 2:23). Wat heeft hij veel overgehad voor zondige mensen! Heb je daar weleens bij stilgestaan?

Ook de Heere Jezus heeft, met eerbied gesproken, een moeilijke jeugd gehad. Hij heeft eenzaamheid gekend. Zijn eigen ouders en broers snapten Hem niet. Zijn discipelen trouwens ook niet. Ze dachten dat Hij kwam om de Romeinen te verjagen. Vol vuur riepen ze, en Petrus het hardst, dat ze Hem nooit zouden verlaten. Maar toen het erop aankwam lieten ze Hem allemaal in de steek. Judas kwam en verraadde Jezus met een kus. Zelfs toen een gewapende groep Hem kwam arresteren verzette Hij zich niet. Hij werd door de joden in Zijn gezicht geslagen en gespuwd. Hij werd oneerlijk behandeld en onterecht veroordeeld door Pilatus.

Terwijl de Heere Jezus niets verkeerd had gedaan, werd Hij zo vreselijk gegeseld dat Hij niet eens meer het kruis naar Golgotha kon dragen. Uiteindelijk werden er grote spijkers door Zijn handen en voeten geslagen. Maar zelfs aan het kruis werd de Zaligmaker niet met rust gelaten. Hij werd bespot door de mensen die erbij stonden en door hen die met Hem gekruisigd waren (Mat. 27:44).

Bedenk dat de Heere Jezus slechts één woord had hoeven spreken en de aarde was gescheurd en de mensen die Hem uitscholden waren levend ter helle gevaren. Maar Hij deed het niet. Zijn liefde was te groot. Deed Hij dan helemaal niets terug? Ja, toch wel. Hij bad. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen’ (Luk. 23:34). En de Heere Jezus bidt nog steeds. Wat Hij bidt? ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Mat. 11:28). Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. De Heere Jezus heeft geen catechisant uit Doornspijk, geen moslim uit Saudi-Arabië en geen atheïst uit Amsterdam over voor het verderf. Dat zegt Hij in Zijn Woord. Luister maar naar de woorden van Ezechiël 33:11a: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.’ Wat een heerlijk Evangelie! Wat een heerlijke boodschap voor mensen die alles hebben verzondigd! Wie ooit de liefde van Christus geproefd heeft, zegt tegen een moslim: houd je koran maar. Houd Muhammed maar! Die zegt tegen de wereld: houd je verleidingen maar. Houd je goddeloze films en muziek maar. Ik heb door het geloof in Christus vrede met God en mag weten straks op de nieuwe aarde te mogen leven (Rom. 5:1). Misschien zit hier vanavond wel een jongere met een brandend hart die deze woorden indrinkt. Een jongere, die erachter is gekomen dat hij zelf de heilige Wet niet kan houden en die heeft leren vluchten naar de Heere Jezus. Zijn die er vanavond in Doornspijk?

Muhammed en Jezus. Eigenlijk zijn ze helemaal niet met elkaar te vergelijken. Muhammed kan niet eens in de schaduw van de Heere Jezus staan. En toch, als Muhammed had gebogen voor de Heere Jezus, was er ook voor hem behoudenis geweest. Maar hij deed het niet. De gevolgen zijn tot op vandaag de dag merkbaar.

Maar, zo vraag je je misschien af, wat is nu het grootste verschil tussen de Heere Jezus en Muhammed? Het antwoord is in één woord: liefde. De liefde van Christus die alle verstand te boven gaat, kent de islam niet. Vandaar het grote verschil tussen hoe Jezus leefde en hoe Muhammed leefde. Vandaar het grote verschil tussen wat Jezus leerde en wat Muhammed leerde.

Muhammed leerde: ‘Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers!’[14] Wie niet vrijwillig wil geloven, moet gedwongen worden. De Heere Jezus leert: ‘Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ (Mat. 26:52). Muhammed zei: ‘Stenig overspelige vrouwen’. Jezus zei: ‘Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar’ (Joh. 8:7).

Muhammed leerde: ‘Als iemand tegen jullie in overtreding is, mogen jullie tegen hem zo optreden als hij tegen jullie optrad’.[15] De Heere Jezus leert: ‘Maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe’ (Mat. 5:39). Muhammed leerde: ‘Strijdt tegen de ongelovigen die dicht bij jullie zijn en laat hen strengheid bij jullie vinden.’ De Heere Jezus leert: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven’ (Mat. 5:5). De profeet Muhammed was betrokken bij meer dan zestig gevechten en eiste dat gevangen genomen mannen als slaven voor hem zouden werken.[16] Het is niet voor niets dat organisaties als IS ook slaven erop nahouden en zeer agressief optreden tegen hen die in hun ogen ongelovig of geen ware moslims zijn. De Heere Jezus daarentegen is aan het einde van Zijn leven vreselijk gemarteld en mishandeld, maar heeft Zelf nooit iemand kwaad gedaan. Sterker nog, Hij leert dat we onze vijanden moeten liefhebben en moeten bidden voor hen die ons vervolgen (Mat. 5:44). Wat een verschil!

Tijdens de voorbereiding op deze avond vond ik het opnieuw schokkend om te lezen hoeveel agressie de koran bevat. Bij één gedeelte uit de koran wil ik kort stilstaan, omdat dit goed laat zien hoe gewelddadig Muhammed was en hoe duivels de islam is. In hoofdstuk 5:33 staat het volgende: ‘De vergelding van hen die tegen god en zijn gezant [JWJ: Allah en Muhammed] oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd [...]. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing’.[17]

Met andere woorden, wie de islam lastig valt kan de volle laag krijgen. Waarom ik dit zo schokkend vind? Vanwege het dreigement om zo’n persoon die niet de islam wil volgen te kruisigen! Jullie weten misschien wel hoe iemand omkwam bij een kruisiging? Zo iemand stierf meestal van uitputting of doordat zijn longen volliepen met lichaamsvocht.

De kruisiging was dus een vreselijk pijnlijke dood. De Heere Jezus heeft onnoemelijk geleden. Maar dat was niet het ergste. Het grootste lijden was dat de Heere Jezus moest uitroepen: ‘Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?’ (Mar. 15:34b). De Heere Jezus werd door de Vader verlaten, zodat een ieder die in Hem gelooft nooit meer door God zal worden verlaten. Moet je eens voorstellen wat het zou betekenen als Jezus niet aan het kruis had gehangen. Dat zou vreselijk zijn! Dan was er geen hoop meer! Dan zou niemand van ons gered kunnen worden. We zouden allemaal, zoals we hier zitten, eindigen in de hel.

En laat nu juist de vreselijke kruisdood van de Heere Jezus, wat tegelijkertijd onze enige hoop is, door de islam ontkent worden! Moslims geloven niet dat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is. Dit is voor mij het duidelijkste bewijs dat de islam een duivelse godsdienst is. Juist omdat datgene wordt ontkend waar de duivel een hekel aan heeft, namelijk de kruisdood van Christus. Toen Jezus al bloedend aan het kruis werd genageld, dacht de duivel dat de moederbelofte nooit in vervulling zou gaan (Gen. 3:15).[18] Tot die woorden, waar de duivel nog elke dag bevend aan terugdenkt, klonken: ‘Het is volbracht!’ (Joh. 19:30). Toen kwam de duivel erachter dat hij Jezus niet aan het kruis had gebracht, maar dat Jezus Zichzelf als een vrijwillig offer had gegeven om zondaren vrij te kopen.

De Heere Jezus heeft hierdoor de boze machten aan het kruis te schande gezet (Kol. 2:15). Dit kan de duivel niet hebben en daarom zal hij er alles aan doen om de kruisdood van Christus te ontkennen. Let maar op wat de koran hier over zegt: ‘Zij zeggen: ‘Wij hebben de masieh ‘Isa, de zoon van Marjam, gods gezant gedood’. –Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. […] Echter, god heeft hem tot zich omhoog gebracht’.[19] Moslims geloven dat Jezus vlak voor Zijn kruisiging door Allah in de hemel is gezet. Negeren ze dan helemaal de kruisiging? Nee, dat niet. Men gelooft dat Allah Judas het gezicht van Jezus heeft gegeven, waardoor de Romeinen hem gekruisigd hebben in plaats van Jezus.[20]

Twee miljard mensen geloven in deze leugenleer en verkiezen Muhammed boven Jezus. Droevig. Laten we maar veel bidden voor onze moslim naaste. Maar laten we hen ook zien hoe goed het leven met de Heere is en hoe onmisbaar het geloof in de Heere Jezus is. Dat Gods kinderen niet bang hoeven te zijn voor God en dat de Heere liefdevol, barmhartig en genadig is. Dat is iets wat moslims niet kennen.

Als besluit van het tweede gedeelte zou ik nog een voorbeeld willen geven waaruit het verschil tussen de halve maan en de Zon der gerechtigheid duidelijk blijkt. Stel je het volgende eens voor: iemand zit in de gevangenis. Hij heeft terecht de doodstraf gekregen. Muhammed komt op bezoek en ziet de man zitten. Hij voelt geen medelijden, maar geeft hem door de tralies een koran aan. ‘Lees deze maar en houd je aan alle regels en wetten die erin staan. Als je goed je best doet kom je misschien wel vrij.’ Maar hoe de gevangene ook zijn best doet, hij blijft gevangen zitten. Dan komt de Heere Jezus langs. Hij ziet de gevangene zitten en is met innerlijke ontferming over hem bewogen. Dan opent Hij de deur van de gevangenis en tilt de gevangene op en brengt hem buiten de poort. Dan keert de Heere Jezus terug naar de cel en sluit daar de deur achter zich, om daar in plaats van de gevangene te sterven.

Dat is het verschil tussen Muhammed en de Heere Jezus. Wie wil jij liever volgen?

III. Je bloed of je hart
De lezing van vanavond heeft, zoals gezegd, de titel: ‘Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon’. Met de halve maan wordt de islam bedoeld. Deze religie is opgericht door Muhammed. Deze ‘profeet’, zoals hij zichzelf noemde, schuwde het gebruik van geweld niet. Vooral joden en christenen, die zich niet wilden bekeren tot de islam, moesten het ontgelden. Muhammed is na een leven vol strijd en oorlog gestorven. Hij is voor Gods troon verschenen, terwijl hij de kruisiging en de godheid van Christus verloochent heeft. Inmiddels volgen zo’n twee miljard mensen deze leer. Je siddert als je eraan denkt.

Met de Zon der gerechtigheid wordt de Heere Jezus bedoeld. Muhammed ligt begraven in Medina en inmiddels is zijn lichaam vergaan tot stof. De Heere Jezus leeft echter nog steeds. Hij zal eens verschijnen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Ook wij zullen eens voor Zijn troon staan. Als Hij jouw Zaligmaker is, dan zal je Zijn vriendelijke glimlach zien. Hij zal tegen je zeggen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld’ (Mat. 25:34).

Waar Muhammed slechts je bloed vraagt, vraagt de Heere Jezus je hart. Van deze grote Koning mogen jullie dit jaar meer gaan leren op de catechisatie. Wat een voorrecht dat jullie catechisatie mogen volgen! Ervaar je dat ook zo? De Heere kijkt vanavond tot op de bodem van je hart. Misschien zeg je wel: ‘Wat heb ik aan catechisatie?’ Ik zou je vraag dan willen omdraaien: ‘Wat heb je niet aan catechisatie?!’. Je leert er over God en Zijn Woord, Zijn Zoon, de kracht van de Heilige Geest en alles wat met het ware geluk te maken heeft. Je kunt er alles mee winnen! Maar bedenk, als je onbekeerd sterft, als je weigert te buigen voor Koning Jezus, kun je ook alles verliezen. Moge de Heere geven dat er vanavond jongeren zijn die in hun hart hebben besloten om het ware geluk in de dienst des Heeren te gaan zoeken. Want die zoekt, die zal vinden!

Tot slot nog een kort woord aan hen die catechisatie hopen te gaan geven en aan hen die op wat voor manier bij het jeugdwerk zijn betrokken. Wat een prachtige taak heeft u gekregen! Wat een voorrecht! Maar ook: wat een verantwoordelijkheid! Ook u zult eenmaal voor de troon verantwoording moeten afleggen over hoe u de Heere en Zijn liefdesdienst aan de harten van de jongeren hebt gelegd.

Verwacht van mij vanavond geen uitgebreide tips. Ik wil u graag maar één vraag stellen: ‘Bent u er al achter gekomen dat u in eigen kracht geen catechisatie kunt geven?’ Nee, dan bedoel ik niet dat u zich niet goed voorbereid, of dat u geen orde kunt houden. Mijn vraag gaat dieper.

Want catechisatie en JV geven is niet moeilijk. Catechisatie en JV geven is ook niet makkelijk. Catechisatie en JV geven is onmogelijk! Wat zouden de catechisanten uit Doornspijk er goed mee zijn, als ze eens werkelijk leidinggevenden kregen die het zelf niet meer konden. Dat worden namelijk bidders. En hoort dan het Woord van de levende God: ‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden (Jak. 5:1)’.

Als u zo aan dit nieuwe seizoen wilt beginnen, dan zal het wel gaan. Biddend en smekend of door uw werk Christus een gestalte mag krijgen in de gemeente en onder de jongeren.

Tot slot. Jongeren, bidden jullie voor jullie predikant, de kerkenraad en de JV leiding? Ze hebben dat zo hard nodig. Dan zal de zegen niet uitblijven en zullen jullie merken dat de woorden van de Zaligmaker nog steeds gelden: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37b).
Literatuurlijst
Hattstein, M., Nieland-Weits N. Islam : Religie En Cultuur. Hilversum: Könemann, 2006.
Joustra, A., Van der Aa, G. Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld. Amsterdam: Elsevier, 2011.
Leemhuis, F. De Koran = Al-Quran Al-Karim : Een Weergave Van De Betekenis Van De Arabische Tekst in Het Nederlands. Houten: Unieboek, 2007.
Lings, M. Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources. Rochester, Vt.: Inner Traditions, 2006.
Rippin, A. Muslims : Their Religious Beliefs and Practices. 3 ed. London: Routledge, 2005.
Treur, J.W.J. "Inleiding Jv Gg Kootwijkerbroek, Tussen Licht En Duisternis. Verschillen Tussen De Bijbel En De Koran " In jwjtreur.blogspot.com, 2017.
Veldhuizen, H. Christenen Ontmoeten Moslims : Wat Hebben Moslims Ons Te Zeggen? Wat Hebben Wij Hun Te Zeggen? Heerenveen: Groen, 2007.[1] Allah zou de maan gespleten hebben om de mensen van de waarheid van de islam te overtuigen. Zie ook Soera 54:1-3.
[2] A. Joustra, Van der Aa, G., Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld (Amsterdam: Elsevier, 2011), 33.
[3] Het schiereiland was bovendien opgesloten tussen twee wereldrijken, namelijk het Byzantijnse en Perzische rijk.
[4] M. Hattstein, Nieland-Weits N., Islam : Religie En Cultuur (Hilversum: Könemann, 2006), 8.
[5] Ibid., 8.
[6] H. Veldhuizen, Christenen Ontmoeten Moslims : Wat Hebben Moslims Ons Te Zeggen? Wat Hebben Wij Hun Te Zeggen? (Heerenveen: Groen, 2007), 23.
[7] Joustra, Islam : De Essentiële Gids Bij De Snelst Groeiende Religie Ter Wereld, 33.
[8] Tijdens de studie voor deze avond kwam ik tal van omschrijvingen van het uiterlijk van Muhammed tegen, maar geen afbeeldingen van hem. Het is in de islam namelijk verboden om Muhammed af te beelden. Om die reden probeert men met woorden aan te geven hoe geweldig hij wel niet was.
[9] M. Lings, Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources (Rochester, Vt.: Inner Traditions, 2006), 44.
[10] Soera 96:1-5. Alle koranverzen die in deze inleiding genoemd worden komen uit de volgende vertaling: F. Leemhuis, De Koran = Al-Quran Al-Karim : Een Weergave Van De Betekenis Van De Arabische Tekst in Het Nederlands (Houten: Unieboek, 2007), 417.
[11] Lings, Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources, 45.
[12] A. Rippin, Muslims : Their Religious Beliefs and Practices, 3 ed. (London: Routledge, 2005), 47. Doordat de joden weigerden om Muhammed als profeet te accepteren is het niet verwonderlijk dat de zij er in de koran niet al te best vanaf komen.
[13] Soera 8:39.
[14] Soera 8:12.
[15] Soera 2:194.
[16] Soera 8:41.
[17] Soera 5:33.
[18] NGB artikel 17.
[19] Soera 4:157-158.
[20] J.W.J. Treur, "Inleiding Jv Gg Kootwijkerbroek, Tussen Licht En Duisternis. Verschillen Tussen De Bijbel En De Koran " in jwjtreur.blogspot.com (2017).