ManVandaag: Jozua, afl. 6

De invasie
Nadat de verspieders veilig teruggekomen zijn uit Kanaän, brengen ze verslag uit bij Jozua. De HEERE heeft het land in hun handen gegeven. Daar zijn ze zeker van. Deze boodschap versterkt het vertrouwen en de moraal van het volk. De volgende dag staat Jozua vroeg op. De invasie kan beginnen.

Wat is het verband?

Voor de Jordaan
Lees Jozua 3

Na de terugkeer van de verspieders gaat Jozua voortvarend te werk. In de vroege morgen geeft hij het bevel om het kamp op te breken en van Sittim naar de oever van de Jordaan te trekken. Hoewel de Jordaan een aantal doorwaadbare plaatsen had, stond juist op dit moment het water erg hoog. In deze tijd van het jaar was de rivier zelfs buiten haar oevers getreden (Joz. 3:15). Volgens Calvijn was het daarom zelfs voor sterke mannen zonder bagage nagenoeg onmogelijk om de rivier over te steken, laat staan de vrouwen en kinderen. Aan deze kolkende rivier bivakkeert het volk drie dagen lang. Drie dagen lang dringt de realiteit van deze hindernis tot hen door.

TOEPASSING – Het volk Israël kon onmogelijk over de Jordaan komen. Toch blijven ze verwachtingsvol uitzien naar een wonder van de HEERE. De HEERE heeft hen niet beschaamd laten staan. Kent u ook van deze ‘Jordaan momenten’ in uw leven?

Wat staat er?

Door de Jordaan
Na drie dagen trekken de officieren door het kamp om het volk in gereedheid te brengen. De boodschap is duidelijk. Zodra het volk ziet dat de ark des verbonds verplaatst wordt, moeten zij opstaan en zich achter de Levietische priesters voegen. Ze moeten hierbij een gepaste afstand van een kilometer in acht nemen. Hierdoor zou het volk beseffen dat de HEERE heilig is, maar het diende er ook voor dat alle stammen de ark goed zouden kunnen zien. Daarnaast roept Jozua het volk op om zich te heiligen (vs. 5). Deze toewijding behelsde onder andere het wassen van het lichaam en de kleren en het zich onthouden van seksuele gemeenschap. Op die manier kon het volk zich concentreren op wat de HEERE zou gaan doen. Naast het volk krijgen ook de priesters instructies. Zij moesten de ark richting de Jordaan dragen. Op het moment dat de priesters met hun voeten in de Jordaan stapten, bleef het water staan als een dam (vs. 16). Met dit wonder bracht de HEERE het volk veilig aan de overkant en werd het leiderschap van Jozua bevestigd (vs. 7).

TOEPASSING – Jozua roept het volk op om zich voor te bereiden op de grote wonderen die de HEERE zou gaan doen. Wat heeft dit gedeelte met uw voorbereiding op de zondag te maken?

Wat betekent dit?

Gedoopt in de Jordaan
Drie dagen lang drong de onmogelijkheid van het oversteken van de Jordaan door in de harten van de Israëlieten. Het feit dat zij niet opgegeven hebben en omgekeerd zijn, is een bewijs van Gods genade. De HEERE geeft namelijk de wil en de kracht om te volbrengen wat Hij beveelt. De uiteindelijke doortocht laat ook de almacht van de levende God zien. Dit was een zichtbaar bewijs dat de HEERE aan Israël de overwinning op haar vijanden zou geven. Vanuit Nieuwtestamentisch perspectief wijst de doortocht heen naar het werk van Christus Die de gelovigen binnenbrengt in hun erfdeel in het koninkrijk van God. Ook de ark wees heen naar Christus. In de ark des verbonds lag de heilige Wet des HEEREN. Op het overtreden van deze wet staat de eeuwige verdoemenis. Maar de ark ‘preekt’ nog meer. Bovenop de ark lag het verzoendeksel (Ex. 25:17-22). Dit sprak van Gods genade en vergevingsgezindheid voor de grootste der zondaren. Genade die toegepast moet worden door het bloed van Christus. Door het bloed van de Middelaar Die eens in de Jordaan gedoopt is (Mat. 3:13).

TOEPASSING – De ark des verbonds was een prediking op zich. Wet en evangelie werden op indrukwekkende wijze voor ogen gesteld. Zonder het verzoendeksel zou geen Israëliet tot God kunnen naderen. Welke lijnen liggen hierin naar het werk en de Persoon van Christus?