ManVandaag: Jozua, afl. 10

De val van Jericho
Voordat de strijd om Kanaän aanvangt, verschijnt de Vorst van het leger van de HEERE aan Jozua. Niet Jozua, maar de meerdere Jozua zal het land Kanaän aan de Israëlieten geven. De val van de machtige stad Jericho is daarom een toonbeeld van Gods verbondstrouw (Ps. 3:4 berijmd).

Wat is het verband?

Krijgsberaad
Lees Jozua 6

Tijdens een verkenningstocht ziet Jozua de grote stad Jericho. Hoge en dikke muren grijnzen de dappere legeraanvoerder aan. Toch ziet Jozua niet aan wat voor ogen is, maar hij houdt zich vast aan Gods belofte dat Hij het land aan de Israëlieten zal geven (Joz. 1:2). Dan staat er plotseling een Man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard. Jozua vraagt Hem of Hij bij de Israëlieten hoort of bij de vijanden. De Man maakt Zich bekend als de Vorst van het leger van de HEERE. Niet Jozua, maar de HEERE Zelf zal Israël in Kanaän brengen. In aanbidding werpt Jozua zich voor deze Man neer en trekt zijn schoenen van zijn voeten (Joz. 4:15).

TOEPASSING – Vlak voor de strijd verschijnt de HEERE aan Jozua. De HEERE bemoedigt hem aan de vooravond van de strijd. Kent u van deze geestelijke bemoedigingen in uw leven? Is het vertrouwen wat u hierdoor kreeg weleens beschaamd geworden?

Wat staat er?

Strijd en overwinning
Toen het volk Israël Jericho naderde werd de stad hermetisch afgesloten (6:1). Achter de hoge muren dachten de inwoners veilig te zijn, al is het veelzeggend dat men geen tegenaanval inzette (Joz. 5:1). Toch blijft de gevreesde aanval van de Israëlieten uit. In plaats daarvan trekt een lange stoet van gewapende mannen, priesters met bazuinen, priesters met de ark en de rest van het volk zes dagen lang rondom de stad. Elke dag opnieuw klonk het geluid van de ramsbazuinen. Het volk zelf zweeg. Diep drong het door dat de stad, naar de mens gesproken, onneembaar was. Op de zevende dag liep het volk niet één keer, maar zeven keer rondom de stad. Opeens verbreekt Jozua de stilte met een vreugdevolle oproep: ‘Juicht, want de HEERE heeft ulieden de stad gegeven’ (6:16b). Dit is geloofstaal, want de stad moest nog veroverd worden. Jozua mocht hier op de belofte van Zijn God bouwen en hij is niet beschaamd uitgekomen. De muur stortte onder haar eigen gewicht in en de Israëlische soldaten konden de stad eenvoudig binnengaan en innemen.

TOEPASSING – Het oordeel over de zonden van Jericho is streng. Al wat leeft moest gedood worden. Rachab de hoer en haar familie werden gespaard. In vers 23 staat dat zij buiten het leger van Israël gebracht werden. Letterlijk staat er dat Rachab en haar familie hier mochten rusten. Naar welke rust wijst dit heen? (Hebr. 4:9) Rachab behoorde tot de vijanden van Israël, was een heidin en een hoer. Toch werd zij gered. Heeft u de HEERE weleens aanbeden om het wonder van de uitverkiezing?

Wat betekent dit?

Hoger dan onze wegen
In plaats van een frontale aanval of het belegeren en uithongeren van de stad, moesten de Israëlieten in stilte rondom de stad lopen. De inwoners van Jericho zullen er minachtend de schouders over opgehaald hebben. Gods wegen zijn voor het natuurlijke verstand onbegrijpelijk (1 Kor. 2:14). Zo ook het Evangelie dat door het lijden en sterven van één Mens de zonde en de dood verslagen is (1 Kor. 1:18). Maar wie het Evangelie gelooft zal net als het volk Israël niet beschaamd worden, maar eens thuis komen in het hemels Kanaän. Jericho viel op het geluid van de bazuin. Dit wijst heen naar de jongste dag als de bazuin opnieuw zal klinken en de elementen brandende zullen vergaan. Wie dan op de muren van de stad verderf zal staan zal omkomen. Wie achter de ark, achter Christus schuilt, zal veilig zijn.

TOEPASSING – Omdat de HEERE Zelf de stad Jericho had veroverd waren al de zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen voor de schat van de tabernakel. Wat dient een kind van God aan de HEERE te geven als dank voor zijn verlossing? (Rom. 12:1)