God openbaart Zich, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 2

Als je openbare geloofsbelijdenis wilt afleggen doe je dat van je geloof in God. Wij kunnen dit doen omdat we kennis hebben over God. Dat komt omdat Hij Zichzelf  heeft geopenbaard. We willen het deze avond hebben over de openbaring (lett. bekendmaking, onthulling) van God. Dit willen we doen aan de hand van een korte Bijbelstudie, een inleiding, discussievragen en wat lees- en werkopdrachten voor de volgende keer.

Door: J.W.J. Treur

Bijbelstudie

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. Openb. 19:11-13

Johannes heeft zijn ogen uitgekeken. Wat een indrukwekkend schouwspel! Hij ziet zijn geliefde Zaligmaker, rijdend op een wit paard. Jezus wordt getrouw en waarachtig genoemd, omdat Hij de getrouwe en waarachtige Getuige is van alles wat Hij van de Vader gehoord en gezien heeft.
Even lijkt het erop dat Jezus een lelijk bovenkleed aanheeft. Maar als Johannes beter kijkt ziet hij dat het kledingstuk in het bloed gedoopt is. Dat bloed staat hier symbool voor het bloed wat ooit uit de wonden van Jezus op Gogoltha stroomde. Dat bloed wat reinigt van alle zonde. En wat opvallend: Jezus wordt hier het Woord van God genoemd!
Als wij over het Woord van God horen spreken, moeten we dus niet alleen aan ons Bijbeltje denken maar allereerst aan Jezus Zelf! Door Zijn woorden en daden hier op aarde sprak God tot ons.[1] Hij is de Alfa en de Omega. Letters van het Griekse alfabet waarmee bedoelt wordt dat we in Christus als het ware kunnen ‘lezen’ hoe God is. Dat kan alleen omdat Jezus op aarde gekomen is. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Joh. 1:14

Als we willen weten wie en hoe God is, moeten we dus bij Zijn Zoon zijn. Alleen Jezus kan ons die kennis geven. Zalig (=gelukkig) wie deze kennis door het geloof ontvangt![2]

Inleiding

Het kennen van God is het belangrijkste in het leven. God heeft de mens geschapen om er een relatie mee te hebben. Deze relatie kan alleen bestaan als wij weten Wie Hij is. God is persoonlijk, wat betekent dat Hij gedachten, een wil en emoties heeft. Omdat Hij persoonlijk is, en niet een onpersoonlijk object, moet God Zich persoonlijk bekendmaken aan ons.
Dit heeft Hij door een algemene openbaring (de wereld, het godsbesef, besturing van de geschiedenis) en de bijzondere openbaring (het Woord van God) gedaan.

Algemene openbaring
De algemene openbaring is de Zelfopenbaring van God aan alle mensen in alle tijden.
God openbaart Zich in de eerste plaats aan alle mensen in de schepping. God openbaart Zich ook in Zijn onderhouden van de schepping. Algemene openbaring laat eigenschappen van God zien, zoals Zijn bestaan, kracht, creativiteit en wijsheid.

God openbaart Zich ook in het zgn. godsbesef (Rom. 1:19-20: Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.). Ds. G.D. Kamphuis vergeleek dit eens met een bal die je onder water houdt in het zwembad. Dit kun je heel lang doen maar op een gegeven moment moet die bal naar boven. Zo weet elk mens die in zijn/haar hart dat er ‘meer’ is op aarde. Dit noem je het godsbesef.

In toevoeging daarop geeft het spreken van het menselijk geweten, ook enig bewijs van Gods morele normen voor alle menselijke wezens.[3] Dit betekent dat door de algemene openbaring alle mensen enige kennis hebben dat God bestaat, enige kennis van Zijn karakter en enige kennis van Zijn morele normen.
Dit zorgt ervoor dat mensen een bewustheid van schuld hebben tegenover God, dat zij zich niet hebben gehouden aan Zijn morele eisen.[4] In alle valse religies die door de eeuwen heen hebben bestaan, zie je telkens dat mensen geen raad weten met dit gevoel van schuld.
Zo waren er bijvoorbeeld religies waar je een totempaal moest aanbidden om maar van dat akelige gevoel af te komen en bij weer een ander moest je weer wat anders doen.[5] Na de zondeval heeft elk mens een soort ongenoegen en onrust in zijn hart. We leven niet meer in de juiste relatie met God en nadat we uit het paradijs zijn gezet, doen we er alles aan om ons eigen ‘paradijs’ hier op aarde te bouwen.[6]

Tot slot openbaart God Zich ook in de wijze waarop Hij de geschiedenis bestuurt. Denk maar aan de wonderlijke bescherming van het volk Israël door de jaren heen.[7]

Maar de algemene openbaring geeft geen kennis over de enige ware oplossing voor de schuld van de mens tegenover God, namelijk de vergeving van zonde door Jezus Christus. Hiervoor heeft men de bijzondere openbaring nodig.
  
            Bijzondere openbaring
In het paradijs is God al begonnen met de bijzondere openbaring door de moederbelofte te geven aan Adam en Eva (Gen. 3:15). De inhoud van de bijzondere openbaring is dat God ons verlossen wil door Jezus Christus. Verder heeft God Zich na de zondeval op vele wijzen geopenbaard (door dromen, visioenen of door een hoorbare stem). Maar daar bleef het niet bij! God wilde niet alleen een paar mensen aanspreken, maar in Zijn goedheid heeft Hij ervoor gezorgd dat de inhoud van Zijn bijzondere openbaring werd opgeschreven. Opgeschreven in een boek wat wij de Bijbel noemen!

De Bijbel is Gods geschreven openbaring over Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan in de heilsgeschiedenis. Met andere woorden, wat God heeft gedaan in de geschiedenis van de wereld om haar weer heel (=heil) te maken. Het woord Bijbel komt van biblia = boeken. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, die geschreven zijn gedurende een tijdvak van meer dan 1500 jaar. Het Oude Testament telt 39 boeken; het Nieuwe Testament 27.
Het OT is geschreven in het Hebreeuws (en Aramees), de taal van het volk Israël. Het NT in het Grieks, de toenmalige wereldtaal. We belijden, dat de Bijbel is geïnspireerd, dat wil zeggen door de Heilige Geest ingegeven. We noemen dat inspiratie. Momenteel is de Bijbel (of gedeelten daarvan) vertaald in meer dan 2600 talen.[8]

Als we er zo samen over nadenken, dan kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor het Woord! Wat een goedheid dat God ons dit gegeven heeft, als een wegwijzer naar Jezus Christus. Toch is het niet makkelijk om de Bijbel te bestuderen. We kunnen ons vaak zo slecht concentreren. Zomaar 5 minuten aandachtig de Bijbel lezen is al lastig, maar als er een kennis belt hangen we zo een half uur aan de lijn. Dat komt omdat ons vlees (dat wil zeggen ons zondige ‘ik’) en de duivel het liever niet hebben dat we Gods Woord onderzoeken. Want wie Zijn Woord met een verlangend hart leest loopt het ‘risico’ om voorgoed te veranderen. Om van dood levend gemaakt te worden en van een kind van de satan een kind van God te worden. Laten we elkaar daarom bemoedigen om te blijven graven in Gods Woord! Hij belooft Zelf dat we dan ongekende schatten zullen tegenkomen![9]

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw Woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
‘k Blijf U al den dag verwachten.
(Ps. 25:2 berijmd)

Samenvatting:

·         Jezus wordt ook wel het Woord van God genoemd
·         In Jezus’ woorden en daden zien we hoe God is
·         God heeft Zich bekend gemaakt door een algemene en bijzondere openbaring
·         De algemene openbaring is de Zelfopenbaring van God aan alle mensen in alle tijden
·         De bijzondere openbaring is het Woord van God, neergeschreven in onze Bijbel


Lees- en werkopdrachten

Lees Psalm 19. In welke verzen komt de algemene openbaring aan de orde? Waar gaat het in het tweede deel over? Wat kan Gods wet, wat de algemene openbaring niet kan (vs. 8-12)?

Lees Genesis 3:1-15. Wat zijn de directe gevolgen van de zondeval bij Adam en Eva? Is er bij Adam en Eva een reden te vinden waarom God Zich openbaart als Verlosser? Waarom doet God het dan?

Voor volgende keer

Maak de volgende opdrachten. Als je vragen hebt kun je altijd e-mailen!

Opdracht 1: Lees de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), art. 2. Welke zaken worden in artikel 2 beleden? Schrijft ze punt voor punt op.

Opdracht 2: Lees NGB art. 3. Welke zaken worden in artikel 3 beleden? Schrijf ze punt voor punt op.

Opdracht 3: Beantwoord de volgende vragen:
1. Ben jij van harte bereid je alleen te laten leiden door Gods Woord? Geldt dit alleen datgene wat je voor jezelf ook ziet zitten of werkelijk je hele leven?
2. Wat betekent het dat God Zich openbaart? Door Wie heeft God Zich het duidelijkst geopenbaard?
3. Wat is het verschil tussen de algemene en bijzondere openbaring?
4. Waarom kunnen mensen niet met behulp van de algemene openbaring zelf bij de ware God en Zijn verlossing uitkomen?
5. Wat is de inhoud van Gods bijzondere openbaring?
6. Is er nog iets onduidelijk? Waar zou je graag over door willen praten?


Quote van de week

Gelukkig is de mens die een Bijbel bezit! Gelukkiger is hij die daarin leest! En het gelukkigst van allen is hij die die niet alleen leest, maar ook gehoorzaamt en tot regel voor zijn geloof en leven maakt!              -J.C. Ryle[1] Jezus is sprekend Zijn Vader en Zijn Vader sprekend.
[2] Zie Lukas 10:21-24.
[3] Bibles Crossway, ESV study Bible : English Standard Version  (Wheaton, Ill.: Crossway Bibles, 2008), 2507.
[4] Zie Rom. 2:14-15.
[5] Het christendom is de enige religie waar God Zelf voor deze schuld wilde opdraaien. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16
[6] Of zoals ds. C. Stelwagen eens zei: ‘We hebben allemaal diep in ons hart een herinnering aan iets heels mooi. Iets moois wat we zijn kwijtgeraakt.’
[7] R. van Kooten, Compendium Aan Zijn voeten : werkboek bij de geloofsleer  (Heerenveen: Groen, 2006), 16.
[8] Verboom W. Veldhuizen H., Wij geloven en belijden derde deel  (Kampen Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1974), 11.
[9] Bijvoorbeeld in Spreuken 2:1-5.