ManVandaag: Abram, afl. 9

De weg van alle vlees
Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat. Nadat Abraham blijde geboorteberichten heeft ontvangen, sterft zijn vrouw Sara. Zij gaat de weg van alle vlees. De oude aartsvader gaat op zoek naar een familiegraf. Uit het graf wat Abraham koopt blijkt zijn geloof in de beloften van de Verbondsgod.

Wat is het verband?

Droefheid na blijdschap
Lees Genesis 23

In Genesis 22 staat dat Abraham beproefd werd. Dwars door alles heen bleef Abraham de Heere gehoorzamen en hij is niet beschaamd uitgekomen. Daarom kreeg Abraham opnieuw de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. De HEERE zwoer dit bij Zichzelf en in Hem ligt de uitkomst vast (22:16-17). Vol vreugde keerde Abraham met zijn Izak weer terug bij Sara. Ongetwijfeld heeft Abraham haar vertelt over Gods bevel om Izak te doden en over de ram die in de plaats van hem geofferd werd. Dan ontvangt Abraham heugelijk nieuws van zijn broer Nahor. Bij zijn vrouw Milka en zijn bijvrouw Reüma zijn kinderen geboren. De blijdschap wordt echter wreed verstoord als Sara overlijdt.

TOEPASSING – Abraham verneemt dat de familie van zijn broer Nahor is uitgebreid. Uit dit gezin komt ook Rebekka voort (Gen. 22:23). Abraham wist toen nog niet dat dit de vrouw van Izak zou worden. Nog steeds brengt de Heere mensen bij elkaar. Bidt u om een christelijke echtgenoot (voor uw kind)?

Wat staat er?

Een familiegraf
Na 127 jaar komt er een einde aan het leven van Sara. Het leven van deze grootmoeder van Israël was verre van makkelijk. Negentig jaar lang droeg ze het kruis van kinderloosheid. Tot twee keer toe werd ze gevangen gezet in een harem van een buitenlandse koning, omdat haar echtgenoot bang was. Twee keer werd ze tot het uiterste getergd door haar slavin Hagar. Bijna had ze haar zoon Izak aan de dood verloren. Toch heeft ze een man gehad die van haar hield. Dat blijkt uit het diepe verdriet wat Abraham heeft als Sara sterft (Gen. 23:2) Met zorg bewijst hij de laatste eer aan zijn vrouw. Dan treedt Abraham in onderhandeling met de zonen van Heth (Gen. 23:3-4). Hij wil een familiegraf kopen zodat zijn lieve vrouw ongestoord kan rusten tot de jongste dag. Daarvoor wil Abraham de akker van Efron kopen. Die wil deze eerst aan Abraham geven, maar deze weigert dat. Dan noemt Efron de stevige prijs van vierhonderd sikkelen zilver. Hierna wordt Sara begraven in de spelonk op de akker van Machpéla, tegenover Mamre. Later zullen in ditzelfde graf Abraham, Izak, Jakob, Rebekka en Lea worden begraven.

TOEPASSING – De koop van het familiegraf is een geloofsdaad van Abraham. Hiermee toont de aartsvader dat hij ervan overtuigd is dat zijn nageslacht eens het land Kanaän zal bezitten (Gen. 23:19). Maar boven dit aardse vaderland was er bij Abraham een verlangen naar een beter, naar een hemelse stad (Hebr. 11:16). Kent u dit verlangen dat de dood en het graf overstijgt?

Wat betekent dit?

De dood overwonnen
Deze geschiedenis laat zien dat ook Gods kinderen moeten sterven. Toch is voor hen de prikkel uit de dood (1 Kor. 15:55). Hun Levensvorst heeft voor hen de dood overwonnen. ‘Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren’ (Hebr. 2:9, 14-15).

TOEPASSING – Ds. H.G. Abma zei eens het volgende over sterven: ‘Van die liefde kan niets ons scheiden, ook de lichamelijke dood niet. Het sterven kan slechts winst brengen. Wat ons hindert en smart, raken we kwijt en wat onze blijdschap en verlustiging uitmaakt, zullen we in meerdere en sterkere mate bezitten’. Herkent u deze liefde tot Christus waar ds. Abma over schrijft? Wat zou deze geloofswaarheid voor troost kunnen bieden op een koude en kille begraafplaats?