ManVandaag: Jozua, afl. 9

De ware Bevelhebber
Alles was klaar voor de strijd. De Jordaan was gepasseerd. De mannen waren besneden. Het pascha was gevierd. De Israëlieten zijn in de hoogste staat van paraatheid. Als bevelhebber voert Jozua nog één verkenning uit. Dan ontmoet hij plotseling de ware Bevelhebber van het leger van de HEERE.

Wat is het verband?

De hoogste staat van paraatheid
Lees Jozua 5:13-15

Na de doortocht door de Jordaan gaat het volk Israël niet direct over tot de strijd. In plaats daarvan slaan ze hun kamp op te Gilgal. Dit was een vlakte voor Jericho. Vanuit militair oogpunt was dit een opmerkelijke keuze. Gilgal bood geen natuurlijke bescherming tegen een frontale aanval van de Amorieten en de Kanaänieten. Toch wordt het volk Israël niet aangevallen. De moed was de inwoners van Kanaän in de schoenen gezonken toen ze de hoorden hoe de HEERE het volk door de Jordaan had geleid.

TOEPASSING – In plaats van het slijpen van de wapens en het trainen van de manschappen wordt het bevel gegeven dat alle mannen besneden en het pascha gevierd moet worden. Het gehoorzamen van de HEERE blijkt de beste voorbereiding op de strijd te zijn. Kent u strijd in uw leven? Wat kunt u leren van deze geschiedenis?

Wat staat er?

Een godsontmoeting
Jozua was een ervaren legeraanvoerder. Dat blijkt wel uit het feit dat Jozua eerst Jericho verkent, voordat hij het bevel geeft om op te trekken. Het zal geen gemakkelijke strijd worden, want Jericho was een haast onneembare vesting. Ongetwijfeld heeft Jozua daar gestaan om een strategie op te stellen. Dan opeens staat er een Man tegenover hem met in zijn hand een uitgetrokken zwaard. Dit zou zomaar een sluipmoordenaar uit Jericho kunnen zijn die de opdracht had gekregen om Jozua uit te schakelen. Toch bedenkt Jozua zich geen moment en loopt op de Man af, bereid om desnoods te vechten. ‘Zijt Gij van ons, of van onze vijanden?’. Duidelijk klinkt het antwoord: ‘Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu gekomen!’. De Man gaat dus niet op de vraag van Jozua in. Het heir des HEEREN slaat hier niet op het leger van Israël, maar op Gods engelenscharen. Deze hemelse strijdkrachten staan gereed voor de strijd. Verder zegt de Man dat Hij nu gekomen is. Jozua zal de strijd niet alleen hoeven te voeren. Deze Man is niemand anders dan de meerdere Jozua, Christus, Zelf. 

TOEPASSING – De Heere Jezus geeft aan dat Hij nu gekomen is. Toch is er geen moment geweest dat de HEERE niet bij Zijn volk was. Ter bemoediging bevestigt de HEERE Zijn zorg voor de Israëlieten. Heeft u weleens zo’n bemoediging van de Heere gehad? 

Wat betekent dit?

Aanbidding als voorbereiding
Het volk Israël werd door een leger van engelen beschermd. De Man met het uitgetrokken zwaard is de aanvoerder van dit hemelse leger. Die Man is de Heere Jezus Christus. Tot op vandaag de dag gebied de Heere Jezus Zijn engelen om Gods kinderen te helpen en te beschermen. Deze ontmoeting met de Vorst van het heir des HEEREN laat overduidelijk zien dat er een geestelijke strijd gaande is (Ef. 6:12). Achter de strijd van de Israëlieten om het beloofde land binnen te komen ligt de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Jozua’s reactie op deze ontmoeting is de enige juiste. Hij werpt zich op de aarde en aanbidt de HEERE. De legeraanvoerder vraagt om orders van de ware Bevelhebber. ‘Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht?’ Jozua ontvangt er één: ‘Trek uw schoenen af van uw voeten’. Net als Mozes staat Jozua hier op heilige grond. Aanbidding van de HEERE blijkt de juiste voorbereiding op de strijd te zijn. 

TOEPASSING – Door Christus te aanbidden werd Jozua voorbereid op de strijd. Door te buigen voor God werd het machtige Jericho ingenomen. Kent u deze geestelijke strijd tegen de verleidingen en aanvechtingen? Welke plaats heeft uw gebed hierin?