Posts

Posts uit maart, 2012 weergeven

Meditatie: De belijdenis van Rachab de hoer

Lezen: Jozua 2:1-13
Want de HEERE, ulieder God, is een God boven in den hemel, en beneden op de aarde. 
Soms gaan nieuwtjes snel. U kent dat wel, je vertelt iets tegen een ander en voordat je het weet is het overal bekend. Dit gold ook voor het volk Israël ten tijde van Jozua. Sneller dan het volk door de woestijn trok, verspreidde zich het nieuws over hun ontsnapping aan de moordzuchtige farao van Egypte. De wildste verhalen deden de ronde over dit vreemde volk. Het scheen namelijk dat zij een God diende Die niet aan tijd of plaats gebonden was. Een volk wat anders was dan andere volken en huis en haard had verlaten. Kortom, een vreemd volk dus.
Deze verhalen hadden ook de koning van Jericho bereikt. Deze haalt smalend de schouders op. Jericho was immers een onneembare vesting. Wat zouden die Israëlieten hem nu kunnen maken?! Toch kwam er een verontrustend bericht. Israëlitische spionnen zouden in het geheim de grens van Kanaän zijn overgestoken en zich momenteel ophouden bij ene Rach…

Oefenpreek: Handelingen 9:11c

Gemeente,
Met behulp van Gods Geest willen wij vanavond stil staan bij Handelingen 9 en dan in het bijzonder bij vers 11c, waar wij lezen: want zie, hij bidt. We staan stil bij de volgende drie gedachten: een onbekeerde Saulus, een biddende Saulus en een biddende Hogepriester.
I. Een onbekeerde Saulus
Gemeente, de apostel Paulus wordt wel terecht de grootste theoloog van het Nieuwe Testament genoemd. Door zijn zendingsreizen en brieven is de Vroege Kerk opgebouwd en hebben velen de Heere Jezus Christus leren kennen. Paulus was een machtig wapen in de hand van de Heilige Geest. Het is deze apostel die niks anders wilde prediken dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Want Christus’ sterven en opstanding vormen het hart van het Evangelie. Het Evangelie, de goede boodschap dat er redding mogelijk is voor een wereld verloren in zonde en schuld.
Ook vanavond wordt u Christus en Dien gekruisigd gepredikt. Want alleen de levende Heiland is de hoop van de kerk, de hoop van Nederland en ook d…