Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2014 weergeven

Meditatie: Lukas 17:11-19, Ware dankbaarheid

Waarschijnlijk hebben de discipelen verbaasd gevraagd: ‘Meester, moeten wij echt door Samaria reizen? Moeten wij echt door die verachte plaats gaan?’ De joden hadden over het algemeen niet veel op met de Samaritanen. Het was een volk wat vermengd was geraakt met heidenen en bovendien meer op had met de berg Gerizim dan met de berg Sion. 
Maar de Heere Jezus is vastbesloten. Vanaf Zijn geboorte is Hij er al mee bezig. Waar mee bezig? Om Gods raad te volbrengen. Om te lijden en te sterven voor zondaren. Om als een Vloekwaardige te worden gehangen aan het kruishout van Gogoltha. Daarom, dwars door Samaria en Galilea naar Jeruzalem. O, Liefde, Die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden! 
Maar de Heere Jezus komt niet ver, want toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er tien mannen naar Hem toe. Ze blijven op een afstand staan, want ze zijn melaats. Ze dragen als het ware hun doodsvonnis op zak, want deze ziekte zal hen vroeg of laat in het graf doen afdalen. Wat lijken…

Augustinuskring, avond 3

Door: G. Schulenburg Bijbelstudie  In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. (Psalm 62:8)
En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal u dragen en redden. (Jesaja 46:4)
O Heer onze God, laat onder de schutse van uw vleugelen ons hopen en bescherm ons en draag ons. Gij zult ons dragen: gij zult de kleinen dragen en tot aan de grijze haren zult gij ons dragen, want wanneer gij onze kracht zijt, is het kracht, maar wanneer de kracht onze kracht is, is het zwakheid. Bij u leeft altijd door ons goed, en omdat wij ons daarvan hebben afgekeerd, zijn wij verkeerd geworden. Terugkeren willen wij nu, Heer, om niet te gronde te gaan, want bij u leeft ons goed zonder ooit te minderen, en dat goed zijt gijzelf. En wij zijn niet bevreesd dat er geen plaats meer zal zijn waarheen wij terug kunnen gaan, want wij zijn het die van die plaats vervallen zijn geraak…

Artikel: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

Wereldgeschiedenis als steigerwerk  ‘God zal Zijn raad volvoeren, ook als alles er tegenin lijkt te gaan.’ Dit zijn woorden van een kind van God, die op zijn plaats is. Woorden die gemakkelijker uitgesproken, dan beleefd worden. Zeker in een tijd waarin de wereld in brand lijkt te staan. De brandhaarden in Syrië, Irak en Palestina lijken immers het tegendeel te bewijzen. Toch is de wereldgeschiedenis slechts steigerwerk om de kerkgeschiedenis vorm te geven. Welke periode van de wereldgeschiedenis we ook onder de loep nemen, overal zien we sporen van Gods almacht.  Reformatieherdenking  Dat de wereldgeschiedenis dienstbaar is aan de kerkgeschiedenis wordt duidelijk bevestigd door de Reformatie. Over een aantal weken hopen we Gods zorg voor Zijn kerk weer te herdenken. Op 31 oktober herdenken we dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg sloeg. Een document wat de wereld van toen letterlijk en figuurlijk in brand zette. Toch dienen we hier met twee woorden te s…

Augustinuskring, avond 2

Vanavond bespreken wij met elkaar de boeken I en II van de Belijdenissen van Augustinus. Dit doen wij door een korte samenvatting van deze boeken te lezen, verhelderingsvragen te stellen en enkele stellingen te bespreken. Ook zal een Schema van de Belijdenissen de revue passeren. Maar voordat wij het werk van Augustinus willen bespreken willen wij eerst een gedeelte lezen uit Gods Woord.
BijbelstudieHoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. Deut. 6:4-5
De liefde is een groot ding, want daardoor gaat de ziel door zichzelf vrij tot God en aanhangt Hem standvastig. Zij vraagt Hem vriendelijk en gaat met Hem te rade over alle dingen. Een ziel die God recht bemind, die kan niet anders denken noch spreken dan van God. Zij versmaad, zij veracht alle dingen. Alles wat zij denkt, wat zij spreekt, dat smaakt naar de liefde, alzo heeft haar de liefde Gods ingenomen. Wie de kennis G…

Augustinuskring, avond 1

Hartelijk welkom op deze eerste avond van de Augustinuskring! Deze avond zal in het teken staan van de persoon Augustinus en van de opzet van de komende kringavonden. Graag wil ik als opening met jullie Romeinen 13 lezen. 
Waarom nu juist de Belijdenissen van Augustinus bestuderen?  Er zijn een aantal redenen te noemen waarom het waardevol is om de Belijdenissen te bestuderen:  Ten eerste, omdat wij als christenen anno 2014 veel te danken hebben aan Augustinus. Zijn denken heeft de kerk blijvend beïnvloed en het is goed om hier kennis van te nemen. Zo heeft Augustinus bijvoorbeeld uitgebreid nagedacht over de vrije wil van de mens, de kerk, het leven nu en het leven straks, het christelijke huwelijk, enzovoort. 
Ten tweede, omdat zijn Belijdenissen laten zien wie de mens van nature is en wat een wonder het is dat de heilige God toch met zulke mensen van doen wil hebben. Dat zit ook in het Latijn confessio, wat ‘bekentenis’ betekent. Aan de ene kant bekent/belijdt Augustinus zijn zonde…

Artikel: Lege kerken, volle stadions

Uit een vraaggesprek tussen het Reformatorisch Dagblad en socioloog prof. dr. J. de Hart over diens onderzoek: ‘Geloven binnen en buiten verband’, blijkt dat er steeds minder Nederlanders naar de kerk gaan. Maar hoewel de kerkgang schrikbarend afneemt, wil dit niet zeggen dat mensen areligieus of spiritueel ongevoelig zijn geworden. Religie is iets geworden wat mensen zelf vorm willen geven en wat dus telkens van gedaante kan veranderen, aldus de onderzoeker. 
Een aantal maanden geleden was er zo’n opleving van een ‘religie’, namelijk die van het voetbal. Volgens een andere socioloog, dr. R. Stokvis, was religie vroeger het cement van onze samenleving. Nederland werd bijeengehouden door de kerkgang. Tegenwoordig vormt sport het cement van onze samenleving, aldus de socioloog in zijn studie met de veelzeggende naam: ‘Lege kerken, volle stadions: Sport en de sociale functies van religie.’ De moderne mens vindt in sport zingeving en binding met de mensen om hem heen.  Lood om oud ijzer  …

Stukjes voor stille tijd over het thema: de Romeinenbrief, Koers-vakanties 2014

Dag 1: Paulus. Lezen: Hand. 9:1-18. De farizeeër Saulus was er helemaal klaar mee! Voor eens en voor altijd wilde hij afrekenen met die rare joodse sekte die in een gekruisigde misdadiger geloofde. Wat zullen de christenen bang geweest zijn toen ze hoorden dat Saulus op weg was naar Damascus! Misschien ben jij ook weleens bang. Maar vergeet nooit dat er een almachtige God in de hemel is. Dat hebben de christenen in de tijd van Saulus ook moeten leren. Een lichtflits en daar ligt de eens zo machtige Saulus. Van die haat is alleen nog maar twijfel over: ‘Wie zijt Gij, Heere?’ Laten wij deze vraag ook telkens eerbiedig stellen als we de Bijbel openslaan in deze vakantie. 

Dag 2: Geen schaamte. Lezen: Rom. 1:16-17. In het boek Handelingen lezen we hoe de kerk groeide. In het boek Romeinen lezen we wat de kerk leert. Christenen in Rome hadden geen aanzien, geen macht en geen rijkdom. Te midden van alle vunzigheid, corruptie en keizerverering volgden zij de boodschap van naastenliefde en h…