Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2017 weergeven

ManVandaag: Jozua, afl. 8

Gevaarlijk en toch veilig De doortocht van het volk Israël door de Jordaan blijft niet onopgemerkt. Al snel bereikt het nieuws de koningen van de Amorieten en Kanaänieten. Hun moed verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan komt er een opmerkelijk bevel van de HEERE. De Israëlische mannen mogen niet tot de aanval overgaan, maar moeten eerst besneden worden. Wat is het verband? Twee steenhopen Lees Jozua 5:1-12 Nadat het volk Israël door de Jordaan getrokken is, zijn ze een natie met een eigen land geworden. De wonderlijke leiding van God mag niet vergeten worden. Daarom moet uit iedere stam een man gekozen worden die een steen door de Jordaan tilt. Deze twaalf stenen worden in Gilgal neergelegd als een stille getuige van Gods trouw en macht. Naast dit monument van Gods goedheid richt Jozua nog een andere steenhoop op. Deze stenen, die midden in de Jordaan gelegd worden, wijzen heen naar Christus. Naar de meerdere Jozua Die al de Zijnen eens veilig door de doodsjordaan zal thuisbrengen.
TOEP…

Lutherkring, avond 3

De vorige avond stonden we stil bij het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief. Vanavond staat het tweede hoofdstuk van de Galatenbrief centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 2 afgedrukt, met daarbij citaten uit het commentaar van Luther.

Door: A.C. Kerpel-Karels


Inleiding
Galaten 2 valt uiteen in drie delen:

1. Paulus ambt te Jeruzalem erkend, vers 1 – 10
2. Paulus vermaant Petrus, vers 11 – 14
3. Voor de wet gestorven, vers 15 – 21

Deze delen zijn nauw met elkaar verbonden. Aan het begin van het hoofdstuk komt de besnijdenis al aan bod. De vermaning van Petrus gaat juist ook hier over. En in het slot van het hoofdstuk gaat het over de dieperliggende kern: niet de wet (de besnijdenis) rechtvaardigt, maar het geloof in Jezus Christus.

 Paulus' ambt te Jeruzalem erkend

1. Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Bárnabas, ook Titus medegenomen hebbende.
2. En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik …

ManVandaag: Jozua, afl.7

Sprekende stenen
Gods Woord roept op om de weldaden des Heeren te gedenken, want zelfs de meest wonderlijke uitreddingen kunnen uiteindelijk in de vergetelheid geraken (ManPs. 103:2). Dit was voor het volk Israël niet anders. Daarom geeft de HEERE opdracht aan Jozua om een monument op te richten. 

Wat is het verband?

Een monument
Lees Jozua 4

Jozua 3:1 verhaalt hoe het volk Israël uit Sittim vertrok en aan de oever van de Jordaan vernachtte. Ook staat in dit hoofdstuk beschreven hoe het volk op wonderlijke wijze door deze diepe rivier geleid werd. Jozua 4 behandelt dezelfde gebeurtenis, maar legt andere accenten. Waar Jozua 3 vooral gaat over de ark des verbonds, legt Jozua 4 de nadruk op de twaalf gedenkstenen die worden opgericht in Gilgal (4:20). Dit monument heeft als doel om de wonderlijke doortocht te herinneren en om te getuigen van de trouw van de Verbondsgod. Hij laat niet varen wat Zijn Hand begon. 

TOEPASSING – Israël ontving van de HEERE een middel waardoor ze Zijn grote …

Lutherkring, avond 2

De vorige avond stonden we stil bij de persoon van Luther, het doel van de Galatenbrief en bij de Verklaring van de Galatenbrief door Luther. Nu maken we een begin met de verklaring zelf. Vanavond staat het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief centraal. In deze inleiding is de tekst van Galaten 1 afgedrukt. Na elk vers volgt een samenvatting van het commentaar van Luther. Door: F. Treur-van As De Galatenbrief De brief van de apostel Paulus is gericht aan de christelijke gemeenschap in Galatië. Het is onduidelijk of Paulus het had over de streek of over de provincie Galatië. De provincie omvatte ook enkele steden waar de apostel op zijn eerste zendingsreis had gepredikt. De brief moet gedateerd worden ca. 57 n. Chr., toen Paulus in Korinthe verbleef. Paulus trekt van leer tegen de zgn. judaïsten, een stroming die wilde dat ook niet-joodse christenen zich lieten besnijden. Volgens Paulus zou dat een inbreuk zijn op de in Christus verworven vrijheid.[1] Vers-voor-vers exegese 1 Paulus, een a…

ManVandaag: Jozua, afl. 6

De invasie
Nadat de verspieders veilig teruggekomen zijn uit Kanaän, brengen ze verslag uit bij Jozua. De HEERE heeft het land in hun handen gegeven. Daar zijn ze zeker van. Deze boodschap versterkt het vertrouwen en de moraal van het volk. De volgende dag staat Jozua vroeg op. De invasie kan beginnen.

Wat is het verband?

Voor de Jordaan
Lees Jozua 3

Na de terugkeer van de verspieders gaat Jozua voortvarend te werk. In de vroege morgen geeft hij het bevel om het kamp op te breken en van Sittim naar de oever van de Jordaan te trekken. Hoewel de Jordaan een aantal doorwaadbare plaatsen had, stond juist op dit moment het water erg hoog. In deze tijd van het jaar was de rivier zelfs buiten haar oevers getreden (Joz. 3:15). Volgens Calvijn was het daarom zelfs voor sterke mannen zonder bagage nagenoeg onmogelijk om de rivier over te steken, laat staan de vrouwen en kinderen. Aan deze kolkende rivier bivakkeert het volk drie dagen lang. Drie dagen lang dringt de realiteit van deze hindernis tot…

Lutherkring, avond 1

Tijdens de vorige bijeenkomst is de Bostonkring afgesloten met een lezing van kand. R.J. Jansen over de ware Godsverheerlijking. Dit seizoen hopen wij ons te gaan verdiepen in de Verklaring van de brief aan de Galaten door dr. M. Luther. Deze eerste kringavond zal in het teken staan van de persoon van Luther, het doel van de Galatenbrief en van de Verklaring van de Galatenbrief door Luther.

Wie was Maarten Luther?
Maarten Luther werd op 10 november 1483 geboren in Eisleben. De dag erna werd hij gedoopt in de Sint Petrus en Pauluskerk in Eisleben. Hij werd vernoemd naar Martinus van Tours, de ‘dagheilige’ van 11 november. In deze kleine Thüringse stad zou hij drieënzestig jaar later, in 1546, sterven.

Een jaar na zijn geboorte besloot de familie naar Mansfeld te verhuizen. Daar bezocht Luther de Latijnse school. Hier leerde hij Latijn, schrijven, zingen en een klein beetje rekenen.[1] Hoewel Luther geen al te beste herinneringen aan deze Latijnse school had, legde zij wel een solide basis…

Opening catechisatieseizoen HHK Doornspijk: Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon

Lezen: 1 Joh. 4:1-10
Zingen: Ps. 89:1,8 en 12

Beste jongeren,

Van jullie kerkenraad ontving ik een uitnodiging om een lezing over de islam te houden ter opening van het cachisatieseizoen. De kerkenraad heeft hiermee voor een boeiend en actueel thema gekozen! Dagelijks staan de kranten vol met nieuws over de islam. In Nederland wonen ongeveer een miljoen moslims. Grote kans dus dat je op je werk moslims als collega’s hebt of dat je op weg naar school langs een moskee komt. Hoe dan ook, het is goed om meer van deze godsdienst af te weten. 

Omdat het thema islam te breed is om in één avond te behandelen, heb ik keuzes moeten maken. Graag wil ik deze avond vooral stilstaan bij de twee belangrijkste personen uit beide religies. Voor de islam is dat Muhammad en voor het christendom is dat de Heere Jezus Christus. Ik heb de lezing de volgende titel gegeven: ‘Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon’. Hopelijk begrijp je aan het einde van de avond waarom ik voor dez…