Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2016 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 5

Vooruitgrijpen op de belofte
Het was een indrukwekkende nacht geweest waarin de HEERE Zijn beloften aan Abram had onderstreept. Zonneklaar had God het beloofde land en een groot nageslacht aan Abram belooft. Maar het duurde lang voordat deze beloften vervuld werden. Té lang, volgens Sarai. Dan begaat Abram een grote zonde en grijpt hij vooruit op de belofte.

Wat is het verband?

Een eenzijdig verbond
Lees Genesis 16:1-6

Nadat de HEERE Abram nageslacht heeft belooft, komt Hij opnieuw naar Abram toe om de landsbelofte te verzegelen (15:7). De vraag van de aartsvader om een bevestiging van deze belofte is hier geen teken van ongeloof. Hij krijgt de opdracht om een koe, een geit, een ram, een tortelduif en een jonge duif tot God te brengen. Vervolgens snijdt Abram deze dieren, behalve de vogels, doormidden en legt ze tegenover elkaar. Al snel stroomt er een spoor van bloed uit de dieren. Dit blijft bij de roofvogels niet onopgemerkt. Abram werkt zich in het zweet om het offer veilig te stellen.…

Bostonkring, avond 9

Vierde Staat. De eeuwige staat; of de staat van volkomen gelukzaligheid of volkomen rampzaligheid

Door: G. Schulenburg & C.A.A.M. Schulenburg-Heijboer

Hoofdgedachte 1 De dood

Inleiding over Job 30:23
Want ik weet, dat Gij mij ter dood brengen zult en tot het huis der samenkomst aller levenden.

In dit hoofdstuk wordt gesproken over de eeuwige staat van de mens, die hij door de dood binnentreedt. Alle mensen moeten door de dood uit deze wereld vertrekken. Alle mensen moeten sterven, maar waarheen moeten zij gaan? Zij moeten gaan ‘tot het huis der samenkomst aller levenden’. Als wij in het lichaam zijn, zijn wij slechts in een logement, in een herberg, terwijl wij op weg naar huis zijn. Als wij in ons graf komen, dan komen wij naar ons huis, ons ‘eeuwig huis’ (Pred. 12:5). Over dit eeuwig huis wordt in dit hoofdstuk gesproken.
Leerstuk: Allen moeten sterven

Hoewel dit leerstuk bevestigd wordt door de ondervinding van alle vroegere geslachten en hoewel ‘de levenden weten, dat zij sterven …

ManVandaag: Abram, afl. 4

Niets verdiend, toch Loon
Na een riskante militaire operatie is Abram veilig thuisgekomen. Maar hoewel hij veel tijdelijke zegeningen had ontvangen, blijft het verlangen van Abrams hart onvervuld. Ondanks alle beloften heeft hij nog steeds geen nageslacht. Dan ontvangt Abram geheel onverwacht toch Loon van een onschatbare waarde.

Wat is het verband?

Een beter loon
Lees Genesis 15:1-6

Abram is nog maar net bekomen van de hevige strijd, waarbij hij zijn neef Lot bevrijd heeft, als hij hoog bezoek krijgt. De priester-koning van Salem en de koning van Sodom brengen hem een bezoek. Abram wil van deze laatste geen geschenken ontvangen. De vader aller gelovigen strekt zijn hand liever uit tot de HEERE, de allerhoogste God, Die hemel en aarde bezit (Gen. 14:22). Na het bezoek van de twee koningen komt de Koning der koningen in een gezicht tot Abram. De HEERE vertelt Abram dat Hij zijn Schild is en zijn Loon zeer groot (Gen. 15:1). Als geoefend strijder weet Abram heel goed de noodzaak van een schi…

Inleiding JV GG-Beekbergen, Een wonderlijke ontmoeting tussen een zondares en haar Zaligmaker

Geachte aanwezigen,

Mij is gevraagd om de reeks van inleidingen over het Bijbelboek Ezechiël te onderbreken met een inleiding over vrije stof. Over een onderwerp hoefde ik niet lang na te denken. In de zomervakantie heb ik het prachtige boekje ‘A Heavenly Conference between Christ and Mary’ van de puritein Richard Sibbes gelezen. Wat vrij vertaald zou je dit boekje in het Nederlands de titel ‘Een hemels gesprek tussen Christus en Maria’ kunnen geven. Dit boekje van 167 bladzijden is geheel gewijd aan Johannes 20:16-17, waar staat: ‘Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.’ In deze inleiding wil ik Johannes 20:11-18 onder de loep nemen en dan in het bijzonder deze twee verzen.


Lezen: Johannes 20:11-18

In het voorafgaande hoofdstuk,…

Bostonkring, avond 8

Inleiding over hoofdstuk 3 van de Viervoudige Staat Door: J.W.J. Treur en F. Treur – van As De laatste avond van de Bostonkring, waarop ds. C.L. Onderdelinden voor ons de inleiding heeft verzorgd, ligt alweer even achter ons. Nu mogen we in biddend opzien tot de Heere het nieuwe seizoen weer aanvangen. In deze inleiding willen we eerst kort terugblikken op de stof die we tot nu toe behandeld hebben. Tevens willen we de derde staat afronden. Terugblik In de eerste staat stonden we stil bij de mens vóór de zondeval, in de staat der rechtheid. God heeft de mens geheel rechtvaardig gemaakt: zijn verstand was een lichtende lamp, zijn wil stemde overeen met Gods wil en zijn genegenheden waren ordelijk en zuiver. Het oorspronkelijke geluk van de mens voor de val was heel groot en volmaakt! Vrij snel vervolgde Boston met zijn tweede staat over de zondige natuurstaat van de mens. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harte…

ManVandaag: Abram, afl. 3

Hoog bezoek
Nog amper bijgekomen van de hevige strijd, krijgt Abram hoog bezoek. Maar liefst twee koningen komen naar hem toe. De ene is een ondankbare en egoïstische koning. De andere is er een die geleerd heeft dat niet hijzelf, maar God de Allerhoogste is. Gezegend is het land die zo’n koning heeft!

Wat is het verband?

Bescheidenheid siert de mens
Lees Genesis 14:17-24

Na een periode in Egypte keert de familie weer terug naar het land wat de HEERE Abram gegeven had. Vanwege de uitdijende veestapel van Abram en Lot kunnen de beide mannen niet meer bij elkaar wonen. Abram laat Lot een stuk land kiezen. Dit was ongebruikelijk aangezien Abram als oudste de eerste keuze had. Lot had hier tegen moeten protesteren, maar hij besluit zijn lusten te volgen in plaats van zijn fatsoen. Hij kiest de vlakte der Jordaan. Dat dit dichtbij Sódom en Gomórra is neemt Lot voor lief. Lot heeft niet lang kunnen genieten van zijn keuze. Een oorlog breekt uit en hij wordt ontvoerd. Ondanks alles besluit zijn o…

ManVandaag: Abram, afl. 2

Gods beloften zijn vast en zeker
Alles wat de HEERE ooit beloofd heeft zal bestaan. Hier kan ook Abraham van getuigen. De baarmoeder van zijn vrouw werd geopend, het beloofde land werd hem geschonken en de Heere Zelf stond in voor zijn veiligheid. Dit laatste heeft Abram door schade en schande moeten leren.

Wat is het verband?

Een pijnlijk contrast
Lees Genesis 12

De eerste 11 hoofdstukken van Genesis laten een pijnlijk contrast zien tussen de trouw van God en de ontrouw van de mens. Toch blussen de zondeval, de eerste doodslag, de boosheid van de mens, de zonde van Noach en de torenbouw van Babel, Gods liefde niet uit. Totaal onverdiend blijft de Schepper naar Zijn schepping omzien. Uit soevereine genade zoekt de HEERE Abram op. Hij moet al zijn zekerheden verlaten en op weg gaan naar het land dat de HEERE hem zal wijzen. In Genesis 12 lezen we dat Abram in geloofsgehoorzaamheid op weg gaat. 

TOEPASSING – Ondanks de zonde en schuld van de mens heeft God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden…

Artikel: Schaamte in de Bijbel

In dit artikel wordt het thema schaamte bekeken vanuit Bijbels perspectief. In veel gevallen is de wereld van vandaag de dag de schaamte voorbij. Alles moet kunnen en daarom moet alles ook. Naar deze schaamteloze wereld kwam de Zaligmaker Jezus Christus. Om mensen bij wie het schaamrood vanwege de zonden op de kaken staat, te reinigen met Zijn donkerrode bloed. 

Wat betekent schaamte?
Het is niet eenvoudig om een allesomvattende definitie van het woord schaamte te vinden. Iemand kan zich ergens voor schamen, maar men kan zich ook om het gedrag van de ander of zelfs dat van een geheel land schamen. Anders gezegd, men kan dit woord vanuit het subject of vanuit het object benaderen. In het eerste geval gaat het om een individuele ervaring van schaamte en afwijzing. Iemand kan zich bijvoorbeeld schamen als hij gediscrimineerd wordt vanwege zijn etnische afkomst. In het tweede geval is het een individu of een samenleving die een schaamtevolle situatie bewerkstellingen. Hierbij is het niet …