Posts

Posts uit 2012 weergeven

Column: Dominee 2.0, Christus 1.0 ?

De afgelopen tijd was er in kerkelijk Nederland grote belangstelling voor het manifest ‘Dominee 2.0’. In dit manifest roepen jonge, beginnende theologen en dominees op tot een nieuwe bezinning op de kerk. Men is ontevreden over de huidige opstelling van de kerk en van de PThU. Enkele zinsneden uit dit manifest: ‘We proeven de gelatenheid die dit met zich meebrengt en we zien dat de antwoorden die de kerk geeft antwoorden zijn op vragen die niemand meer stelt. En wanneer wij op zondag voorgaan in een gemeente zijn we 9 van de 10 keer de jongste onder de kerkgangers. […]We verlangen naar inspirerende mensen met wie we kunnen samenwerken en die ons kunnen coachen. Mensen die ons helpen ons talent uit te bouwen en die niet bang zijn voor verandering.’
Dit manifest heeft al vele tongen losgemaakt. De kracht van het document ligt hem in het feit dat de tekst niet is dichtgetimmerd. Mede hierdoor kan iedereen het manifest bevragen en kan de discussie op gang komen. In deze column wil ik ook…

Vraag: Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 

Volledige vraag: Ik heb al een een tijd een vriend en wij willen rein blijven voor het huwelijk. Ik weet wel dat seksualiteit binnen het huwelijk hoort, maar toch is het fijn om dit in de Bijbel terug te lezen zodat je er niet meer om heen kunt. Kunt u ons hier bij helpen? 

Beste [...], 
Hartelijk dank voor je mail! Ik snap je schroom maar toch is het goed dat je om hulp gevraagd hebt. Graag denk ik met jullie mee. 
Voor alles is het denk ik belangrijk dat jullie de Heere vertrouwen. Hij heeft echt het beste met ons voor en legt ons geen lasten op die we niet zouden kunnen dragen. Dat wij niet voor het huwelijk gemeenschap mogen hebben heeft te maken met Gods wijze en liefdevolle bedoelingen. 
Het lichamelijke hoort binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Zeker in deze maatschapp…

Vraag: Velen geroepen, weinigen uitverkoren?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 

Volledige vraag: Velen geroepen, weinig uitverkoren. Is niet iedereen geroepen? Het was toch een ontelbare schare? 
Er zijn ‘velen geroepen’, slaat hier op de velen die voor de bruiloft zijn uitgenodigd. Niet iedereen die uitgenodigd is zal er zijn, omdat er maar weinig zijn uitverkoren. Dat gaat hier inderdaad om de uitverkiezing. De uitverkiezing is een troost omdat God mensen uit het verderf en de nutteloosheid bevrijdt. Tot de verkiezing behoort ook de zending van het Woord. God zendt goedertieren (uit genade) de verkondiging naar wie Hij wil en wanneer Hij wil. Dat wij zondag aan zondag het Woord mogen horen in de kerk is dus al Gods genade. Tegelijk klopt het dat de schare van mensen die zalig zullen worden ontelbaar zal zijn. Zovelen zullen uiteindelijk thuis komen op de nieuw…

Vraag: Mattheüs 22:12-14

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Volledige vraag: Wordt hier een vergelijking met de hemel/hel gemaakt? Hoe kan hij eerst binnenkomen, en vervolgens weer eruit gegooid worden? 

In dit gedeelte wordt geen vergelijking gemaakt tussen de hemel en de hel. Het gaat hier om het Koninkrijk van God op aarde. Kerntekst is hierbij Mat. 21:43: ‘Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.’ 
De Heere Jezus waarschuwt hier de religieuze leiders van het volk Israël. Van sommigen van hen zal het Koninkrijk worden weggenomen. Ze hebben gefaald als leiders van het volk Israël. Hun rol in het leiden van Gods Koninkrijk wordt van hen weggenomen en gegeven aan een volk dat vruchten zal voorbrengen. Een nieuw volk, bestaande uit Joden en heidenen. 
In de v…

Vraag: Hoe zit het met het lijden?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven.


Volledige vraag: Vaak wordt gezegd: ‘Alles wat gebeurt, gebeurt met een bedoeling.’ En alles wat je meemaakt zal je tot een sterkere persoonlijkheid maken. God zal niet meer geven dan je kunt dragen. Waarom plegen mensen dan zelfmoord? Waarom moeten mensen jaren lang vechten en alsnog sterven? 

Mensen kunnen door een diep dal gaan. Soms gebeuren er dingen die je niet kunt uitleggen. Als mensen je dan allerlei (goedbedoelde) adviezen gaan geven, kan dat helemaal verkeerd landen. Een ander kan vaak slecht begrijpen waar je doorheen gaat. Tegelijk klopt het dat er niks buiten Gods wil om gebeurd. Gelukkig maar. Anders zouden we een God hebben die alleen macht heeft over de goede dingen. Daar zou je bang van worden, want dat zou betekenen dat God niet almachtig is. God kan de mens soms ve…

Vraag: Hoe moet ik bidden?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Met regelmaat, eerbiedig en vol verwachting. Niks van je zwarte hart verbergen, maar alles voor Hem uitstorten. Bid op jouw manier. Elke andere stijl is namaak en daar gruwt de Heere van. Wat mij helpt is om even een paar minuten rust te nemen voordat ik ga bidden en goed te beseffen wat ik ga doen. Zie in gedachten Christus door Jeruzalem lopen met het kruis op Zijn schouders. Bereidt om te sterven voor zondaren. Dan weet je dat de God Die je gaat aanroepen er een is Die de zondaren zoekt. En ook ons uit ‘Egypteland’, uit het diensthuis der zonden wil leiden. 
Probeer ook in elk gebed concreet voor iets te bidden en voor iets te danken.

Vraag: Hoe moet je als christen keuzes maken?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Dag beste [...],

Bedankt voor de email en het vertrouwen dat je in mij stelt. Ik kan me voorstellen dat je je hiermee hebt bezig gehouden. Sterker nog, de vraag naar het herkennen van Gods leiding in het leven is een veel gestelde vraag.

Wat mij geholpen heeft en helpt bij deze vraag zijn de volgende zaken waardoor christenen levenskeuzes mogen maken en waardoor de Heere wil werken:

-Het verstand. De Heere heeft de mens een verstand gegeven. Hierdoor kunnen wij over dingen nadenken en keuzes maken tussen verschillende opties. Juist omdat wij in het beeld van God zijn geschapen hebben we deze gave gekregen. Wij moeten daarom de rust nemen om goed over verschillende keuzes na te denken. Drukte, stress en deadlines maken de moderne mens steeds ongelukkiger. De Heere wil dat we ons verst…

Meditatie: Een gespeend kind

O HEERE! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Ps. 131:1
De bovenstaande woorden komen rechtstreeks uit het hart van koning David. De grote en machtige vorst van Israël. Eens was hij schaapherder geweest. Als jonge jongen was hij gewend om te passen op die lastige beesten die telkens maar weer wegliepen. Wat heeft David later door ondervinding moeten leren dat het met hem net eender was. Maar niet alleen dat. Waar hij als dappere jongeman de kudde beschermde tegen hongerige roofdieren, kon hij de satan niet uit zijn hart houden. Begerige ogen. Een diepe val. Twee doden tot gevolg…
En dan die aanklacht die door merg en been gaat: Gij zijt die man. In de fonkelende ogen van de profeet Nathan ziet David de ogen van de Zaligmaker. En toen ging hij door de knieën. Hij kon ook niet anders meer. Wie ooit met de ogen van het geloof de Heere Jezus in Zijn opzoekende genade heeft gezien houdt het niet meer. Di…

Gods verkiezende liefde

‘Iemand vergeleek de uitverkiezing eens met een prachtige antieke kast. Een pronkjuweel in de kamer. Maar het is niet om het even waar het wordt neergezet. Wordt de kast voor de deur gezet, dan kan niemand de kamer meer in of uit. Op die plaats is het wel dezelfde kast met dezelfde deuren, laden en sloten, maar de kast is door de verplaatsing van een lust veranderd in een last.’(1)

Inleiding Door de zondeval is niemand meer bij machte zichzelf uit de geestelijke dood op te heffen. Als je dit op je in laat werken heeft de mensheid dus een groot probleem. Toch staat er in de Bijbel een geweldige belofte. Wie oprecht tot Christus bidt om genade en vergeving wordt niet buitengesloten. De vergeving van de zonde, de wedergeboorte en het geloof zijn gaven van God! Als mensen (jij ook?) Hem nodig krijgen, is dat geen eigen prestatie maar het geheim van Gods trekkende en verlossende liefde. Dit noemt men ook wel uitverkiezing (of: predestinatie). 
Kernvragen 1. Heeft God ook besloten wie er za…

Tips voor het voorbereiden van een dagopening en gebed

Afbeelding
'Bijen zijn bijzonder nuttige beesten. Naast de lekkere honing die zij produceren, spelen zij ook een belangrijke rol in de bestuiving van planten. Er zijn verschillende soorten bijenvolken. Een aantal van deze volken vallen op door hun bijzondere manier van werken. Zo hebben zij niet alleen de gebruikelijke koningin, werksters en verzamelaars, maar ook zogenaamde ‘verkenners’. Deze verkenners vliegen soms vele kilometers op zoek naar nectar en stuifmeel. Als een verkenner dan een geschikte groep bloemen heeft gevonden, neemt hij iets van de nectar mee terug naar de kast. Daar aangekomen moet hij de verzamelaars overtuigen om naar deze bloemen toe te gaan. Dit doet hij door een speciale manier van bewegen. Toch zijn de verzamelaars lastig te overtuigen. Pas als de verkenner de nectar heeft laten proeven vliegen de verzamelaars uit, op zoek naar de omschreven bloemen.’

Door: J.W.J. Treur

Zoals de verkenners uit het voorbeeld hebben ook wij een boodschap over te brengen. De boodscha…

Stukjes voor stille tijd over het thema: het Woord, Daniëlkamp 2012

Dag 1: Het Woord. Lezen: Joh. 1:6-14. De komende dagen willen wij stilstaan bij de apostel Johannes. Hij is gezonden om van het Woord te getuigen. Het Woord is Christus. Door dit Woord heeft God de wereld gemaakt (vs. 10). Maar de mensen willen niks meer met hun Schepper te maken hebben. Jij zou nooit op kamp gaan als je wist dat de mensen die je zou tegenkomen, je niet zouden mogen. Christus kwam naar deze aarde. Om vijanden en zondaren te redden. Heb jij Zijn heerlijkheid (vs. 14) al ‘gezien’ door het geloof? 
Dag 2: Het Woord horen. Lezen: Joh. 5:24-25. Gisteren hebben we gelezen dat Christus het Woord is. Waarom is het belangrijk om dit te weten? Daar geeft de Bijbel antwoord op vanmorgen. ‘Voorwaar, voorwaar’. In het Grieks staat er: ‘Amen, amen’. Het zal zeker waar zijn dat wie Jezus hoort en in Zijn Vader gelooft, het eeuwige leven zal krijgen. Dit hebben we nodig: een horend oor en een gelovig hart. Christus’ stem brengt leven. Ben jij ook zo doof van nature? Hoort het Evange…

Column: De sprekende berg

Afbeelding
Vakantie is bij uitstek geschikt om tot rust te komen. Een mens kan immers niet altijd maar door blijven gaan. Ook dienaars van het Goddelijk Woord niet. Toch heb ik op vakantie een ‘dienaar’ van Gods glorie en majesteit ontdekt die nooit rust. U vraagt zich misschien af wie dit is. Waar deze predikant staat en of hij misschien beroepbaar is. Op al deze vragen kan ik alleen maar zeggen dat het in ieder geval een ‘zware’ is. En een hoge! Ik heb het namelijk over de Mont Fort in Zwitserland. Een reusachtige berg van 3.330 meter hoog. 
Nu alweer twee weken geleden werd ik, samen met enkele familieleden, om vijf uur ‘s morgens via een kabelbaan naar de top gebracht. Het eerste half uur zagen we niks. Door het donker wisten we niet waar we waren en wat we zouden aantreffen op de berg. Eenmaal boven op de berg vielen we allemaal stil. Een indrukwekkend schouwspel van hoge bergtoppen, ‘eeuwige’ sneeuw en een omhooggaande zon dwongen vervulden ons met ontzag. We zagen een schoon boek, die on…

Van komma naar liefde, Over het Johannesevangelie bij dr. H.F. Kohlbrügge

Inleiding
Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Romeinen 7:14 
Soms kunnen Bijbelteksten vergroeien met bekende theologen en andersom. Zo ook Romeinen 7:14. Binnen de theologiegeschiedenis is deze tekst als het ware een symbiose gaan vormen met het leven en oeuvre van Hermann Friedrich Kohlbrügge. Veel boeken en dissertaties die zijn gewijd aan de theologie van Kohlbrügge vinden hun climax in zijn ontdekking van ‘de komma’.(1)
Los van de vraag of deze receptie terecht is, heeft deze focus wel geleid tot een zekere versmalling in de studie naar het oeuvre van Kohlbrügge. Zo is het opvallend dat er geen studies bestaan naar de Johannesreceptie van Kohlbrügge. Überhaupt is er weinig inhoudelijk onderzoek gedaan naar de preken van Kohlbrügge. En dit terwijl hij geen dogmatiek en slechts enkele systematische werken heeft nagelaten. J. Loos zegt hierover het volgende: ‘Kohlbrugge’s theologie is een schat, die verscholen ligt in zijn talrijk…